Pages

Mentalni poremećaji u djece i adolescenata s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom: sustavni pregled i meta-analiza
Mentalni poremećaji u djece i adolescenata s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom: sustavni pregled i meta-analiza
Danijela Nujić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je kvalitativno i kvantitativno procijeniti istraživanja o povezanosti prekomjerne tjelesne mase, debljine i mentalnih poremećaja u djece i adolescenata i procijeniti prevalenciju i omjer izgleda za pojavu mentalnih poremećaja kod mlađih osoba s povećanom tjelesnom masom. Cilj je bio istražiti spolne i dobne razlike te razlike s obzirom na vrijeme i mjesto provođenja studije, kao i razlike s obzirom na ekonomsku razvijenost zemlje iz koje...
OBILJEŽJA BOLESNIKA OTKRIVENIH U NACIONALNOM PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
OBILJEŽJA BOLESNIKA OTKRIVENIH U NACIONALNOM PROGRAMU RANOG OTKRIVANJA RAKA DEBELOG CRIJEVA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
Maja Čebohin
Cilj istraživanja: Usporediti udio patoloških nalaza (naprednih adenoma i karcinoma) ispitanika NP-a s nalazima pacijenata koji su kolonoskopski pregled obavili ambulantnim putem, s posebnim osvrtom na udio rizičnih čimbenika za nastanak bolesti u obje skupine. Nacrt studije: Istraživanje slučajeva i kontrola Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno u Osječko-baranjskoj županiji (OBŽ), od prosinca 2013. do srpnja 2017. godine. Skupinu slučajeva činili su sudionici...
OBLIK MENTORSKOG PRISTUPA KAO PREDIKTOR RAZINE ZADOVOLJSTVA STUDENATA MENTORSKOM POTPOROM I RAZVOJA PROFESIONALNOG IDENTITETA TIJEKOM KLINIČKE EDUKACIJE U SUSTAVU OBRAZOVANJA PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA
OBLIK MENTORSKOG PRISTUPA KAO PREDIKTOR RAZINE ZADOVOLJSTVA STUDENATA MENTORSKOM POTPOROM I RAZVOJA PROFESIONALNOG IDENTITETA TIJEKOM KLINIČKE EDUKACIJE U SUSTAVU OBRAZOVANJA PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA
Ivana Gusar
Cilj istraživanja: Glavni je cilj doktorskog rada ispitati zadovoljstvo studenata kvalitetom mentorske potpore u individualnom i grupnom mentorskom pristupu te utvrditi doprinos mentorskog pristupa u razvoju profesionalnog identiteta studenata sestrinstva. Nacrt studije: Longitudinalno, kvazieksperimentalno, kohortno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 130 studenata preddiplomskog studija sestrinstva. Instrument je ispitivanja bio anketni upitnik. Prvi je...
ODREĐIVANJE PROGENITORNOG SVOJSTVA PERIVASKULARNIH STANICA KARAKTERIZIRANIH IN VIVO IZRAŽAJEM ALFA-GLATKOMIŠIĆNOG AKTINSKOG PROMOTORA – CRE REKOMBINAZE
ODREĐIVANJE PROGENITORNOG SVOJSTVA PERIVASKULARNIH STANICA KARAKTERIZIRANIH IN VIVO IZRAŽAJEM ALFA-GLATKOMIŠIĆNOG AKTINSKOG PROMOTORA – CRE REKOMBINAZE
Hrvoje Roguljić
Ovim istraživanjem ispitana je sposobnost diferencijacije perivaskularnih stanica PDL-a koje izražavaju alfa-glatkomišićni akitnski promotor (αSMA) u zrele stanične loze parodonta in vivo. Za trajno obilježavanje stanica koje izražavaju αSMA promotor, kao i njihovog potomstva, korišten je αSMACreERT2/Ai9 transgenični konstrukt. Col2.3-GFP transgen je korišten za dokazivanje diferencijacije SMA9 obilježenih stanica u osteoblaste/cementoblaste, dok je za praćenje diferencijacije...
OKSIDATIVNI STRES SLUZNICE ŽELUCA U KRONIČNOM GASTRITISU
OKSIDATIVNI STRES SLUZNICE ŽELUCA U KRONIČNOM GASTRITISU
Velimir Terzić
Enzim mangan superoksid dizmutaza (Mn-SOD) neutralizira slobodne radikale kisika, koji nastaju tijekom upale, a sudjeluju u inicijaciji i promociji karcinogeneze oštećenjem deoksiribonukleinske kiseline (DNA), na što ukazuje 8-hidroksi-2-deoksigvanozin (8-OHdG) kao osjetljiv biomarker. Cilj istraživanja bio je utvrdititi korelaciju ekspresije Mn-SOD-a i 8-OHdG-a sa stupnjem kroničnog gastritisa, te utvrditi moguću povezanost ekspresije s patohistološkom dijagnozom. Istraživanje...
OPTEREĆENJE OKOLIŠA ISTOČNE HRVATSKE ONEČIŠĆENJEM METALIMA I METALOIDIMA
OPTEREĆENJE OKOLIŠA ISTOČNE HRVATSKE ONEČIŠĆENJEM METALIMA I METALOIDIMA
Lidija Bijelić
Uvod: Domovinski rat započeo je 1991. godine napadom na Vukovar, u istočnoj Slavoniji, a završio je 1998. godine mirnom reintegracijom. Posljedice ratnog djelovanja na tom području za okoliš i za zdravlje ljudi nisu dovoljno istražene. Cilj istraživanja: Ispitati opterećenost metalima i metaloidima u tlu, povrću, samonikloj biljci maslačku u Vukovaru, Vinkovcima i Slavonskom Brodu uzorkovanog tijekom 2014. godine. Materijali i metode: Vukovar  na 22 lokacije izuzeti su uzorci...
OSOBINE LIČNOSTI I NAČINI SUOČAVANJA SA ŽIVOTNIM POTEŠKOĆAMA KAO ODREDNICE IZBORA METODE ODVIKAVANJA OD OPIJATA
OSOBINE LIČNOSTI I NAČINI SUOČAVANJA SA ŽIVOTNIM POTEŠKOĆAMA KAO ODREDNICE IZBORA METODE ODVIKAVANJA OD OPIJATA
Mirjana Mikulić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je bio utvrditi izloženost stresnim životnim događajima, osobine ličnosti, stilove nošenja sa stresom kod ovisnika o opijatima i osoba koje nisu ovisnici te razlike između navedenih čimbenika; utvrditi postoje li razlike u crtama ličnosti i stilovima suočavanja sa stresom ovisnika o opijatima na institucionalnom liječenju i ovisnicima o opijatima na supstitucijskoj terapiji u odnosu na kontrolnu skupinu Nacrt studije: Presječno...
OSOBITOSTI UPALNIH BOLESTI CRIJEVA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
OSOBITOSTI UPALNIH BOLESTI CRIJEVA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
Ivo Klarin
Cilj istraživanja: utvrditi incidenciju i prevalenciju upalnih bolesti crijeva (Crohnova bolest i ulcerozni kolitis) u pučanstvu Zadarske županije u razdoblju od 2000 - 2010 godine, analizirati fenotipove obje bolesti, ustanoviti učestalost komlikacija, te istražiti utjecaj potencijalnih čimbenika rizika okoliša. Nacrt studije: retrospektivno – prospektivna epidemiološka studija Ispitanici i metode: u studiju je uključeno 397 pacijenata s upalnim bolestima crijeva, 243...
OSOBNA, ORGANIZACIJSKA I PROFESIONALNA OBILJEŽJA KAO PRETKAZATELJI ZADOVOLJSTVA POSLOM MEDICINSKIH SESTARA
OSOBNA, ORGANIZACIJSKA I PROFESIONALNA OBILJEŽJA KAO PRETKAZATELJI ZADOVOLJSTVA POSLOM MEDICINSKIH SESTARA
Ivana Barać
Cilj istraživanja: Osnovni je cilj doktorskog rada ispitati organizacijska, osobna i profesionalna područja zadovoljstva medicinskih sestara/tehničara poslom, utvrditi doprinos područja sestrinskog profesionalnog samopoimanja i profesionalne predanosti na zadovoljstvo poslom te postaviti novi model u području determinanti zadovoljstva poslom. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 673 medicinske sestre/tehničara zaposlenih u...
OZLJEDE TRKAČA POČETNIKA I  USPOREDBA S OZLJEDAMA ISKUSNIH TRKAČA
OZLJEDE TRKAČA POČETNIKA I USPOREDBA S OZLJEDAMA ISKUSNIH TRKAČA
Pavao Vlahek
Cilj je ovog istraživanja bio odrediti vrstu i incidenciju trkačkih ozljeda kod trkača početnika i odrediti povezanost nastanka ozljeda sa sociodemografskim i motivacijskim faktorima za trčanje. Trkači početnici su trkači koji nisu do sada trčali, a njihove trkačke ozljede i povezani čimbenici uspoređivani su sa iskusnim trkačima. Nacrt studije: prospektivna kohortna studija Ispitanici i metode: Ukupno je tijekom jedne godine bilo uključeno 349 trkača početnika....
PERCEPCIJA BOLESNIKA, MEDICINSKIH SESTARA I STUDENATA SESTRINSTVA O MEĐUODNOSU MEDICINSKE SESTRE I BOLESNIKA TIJEKOM SESTRINSKE SKRBI
PERCEPCIJA BOLESNIKA, MEDICINSKIH SESTARA I STUDENATA SESTRINSTVA O MEĐUODNOSU MEDICINSKE SESTRE I BOLESNIKA TIJEKOM SESTRINSKE SKRBI
Jasenka Vujanić
Cilj istraživanja: Glavni je cilj doktorskoga rada ispitati percepciju bolesnika, medicinskih sestara i studenata sestrinstva o važnosti međuodnosa medicinske sestre i bolesnika tijekom sestrinske skrbi. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 672 ispitanika: 291 bolesnik hospitaliziran minimalno 48 sati, 155 medicinskih sestara/medicinskih tehničara s licencijom za samostalan rad i 226 studenata preddiplomskog i diplomskog studija...
PERKUTANA LASERSKA DEKOMPRESIJA DISKA NASUPROT EPIDURALNOJ 
 PRIMJENI STEROIDA U LIJEČENJU LUMBALNE RADIKULARNE BOLI
PERKUTANA LASERSKA DEKOMPRESIJA DISKA NASUPROT EPIDURALNOJ PRIMJENI STEROIDA U LIJEČENJU LUMBALNE RADIKULARNE BOLI
Dino Budrovac
CILJ ISTRAŽIVANJA: Usporediti učinkovitost PLDD i ESI TF metode u liječenju lumbalne radikularne boli koja je uzrokovana hernijom intervertebralnog diska te utjecaj na serumsku razinu upalnih medijatora i retrakciju hernije diska. NACRT STUDIJE: Istraživanje je ustrojeno kao prospektivno opservacijsko istraživanje, a provedeno je u Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu KBC-a Osijek nakon dobivanja odobrenja Etičkog povjerenstva u razdoblju od 2020....

Pages