disertacija
Ekspresija Nectin-4 proteina u luminalnim B, HER2 negativnim karcinomima dojke

Jasmina Rajc (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet