Pages

Jakab, Jelena
UTJECAJ SIMVASTATINA I METFORMINA NA REGULACIJU ADIPOGENEZE IN VITRO
Haršanji Drenjančević, Ivana
UTJECAJ SJEDEĆEGA POLOŽAJA TIJEKOM ARTROSKOPIJE RAMENA NA REGIONALNU MOŽDANU SATURACIJU KISIKOM: USPOREDBA INTERSKALENSKOGA BLOKA I INHALACIJSKE ANESTEZIJE SEVOFLURANOM
Unfirer, Sanela
UTJECAJ TERAPIJE HIPERBARIČNIM KISIKOM NA REAKTIVNOST KRVNIH ŽILA KOD ŠTAKORA S DIJABETESOM MELITUSOM TIPA I
Pavlović, Mirjana
UTJECAJ TJELESNOG SASTAVA NA POJAVNOST NEŽELJENIH UČINAKA ANTINEOPLASTIČNIH LIJEKOVA U BOLESNICA LIJEČENIH ZBOG RANOG RAKA DOJKE
Kolar, Luka
UTJECAJ UNOSA FUNKCIONALNE HRANE OBOGAĆENE NUTRIJENTIMA NA MIKROVASKULARNU ENDOTELNU FUNKCIJU U POPULACIJI SPORTAŠA – RANDOMIZIRANA KONTROLIRANA STUDIJA
Vulin, Martina
UTJECAJ UNOSA KUHINJSKE SOLI NA VASKULARNU FUNKCIJU TRUDNICE U TREĆEM TROMJESEČJU TRUDNOĆE
Šestak, Anamarija
UTJECAJ VESTIBULARNE REHABILITACIJE NA KUPULARNO I OTOLITIČKO OSJETILO KOD PACIJENATA S UNILATERALNOM VESTIBULARNOM HIPOFUNKCIJOM
Širić, Ljiljana
UTJECAJ VRSTE ALARINGEALNE FONACIJE NA AKUSTIČKE PARAMETRE GLASA I PROZODIJSKE ELEMENTE GOVORA
Radoja, Ivan
UTJECAJ VRSTE I DULJINE TRAJANJA URINARNE INKONTINENCIJE U ŽENA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE NA NJIHOVU KVALITETU ŽIVOTA, SEKSUALNO FUNKCIONIRANJE I POJAVNOST PSIHIČKIH SMETNJI
Jurišić, Irena
UTJECAJ ŽIVOTNIH NAVIKA I ŽIVOTNOG OKRUŽENJA NA POJAVU GLAVOBOLJA KOD ŠKOLSKE DJECE
Flam, Josipa
Udio strome kao prognostički čimbenik kod karcinoma debelog crijeva
Omanović Kolarić, Tea
Utjecaj analoga peptida 1 sličnog glukagonu na mehanizme nastanka lijekovima izazvanog jetrenog oštećenja u staničnim kulturama

Pages