disertacija
UČESTALOST KARIJESA I MOLARNOINCIZIVNE HIPOMINERALIZACIJE KOD DJECE SOS DJEČJEG SELA U HRVATSKOJ

Zrinka Ivanišević (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet