Paginacija

POVEZANOST JUVENILNE ESENCIJALNE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I BILJEGA VASKULARNE REAKTIVNOSTI U SUSTAVNOJ I MOŽDANOJ CIRKULACIJI
POVEZANOST JUVENILNE ESENCIJALNE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I BILJEGA VASKULARNE REAKTIVNOSTI U SUSTAVNOJ I MOŽDANOJ CIRKULACIJI
Martina Kos
Cilj istraživanja: Odrediti utjecaj esencijalne arterijske hipertenzije na sustavni mikro- i makrovaskularni endotelni odgovor, na moždanu hemodinamiku te na razinu oksidacijskog stresa i ciljnih proupalnih biljega u pedijatrijskoj populaciji. Nacrt studije: Presječna opservacijska studija u kojoj su ispitanici podvrgnuti istom eksperimentalnom protokolu. Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine prema (ne)postojanju esencijalne arterijske hipertenzije (ID NCT05109013). ...
POVEZANOST KOMPETENCIJA MENTORA ZDRAVSTVENE NJEGE I VRJEDNOVANJA KLINIČKE EDUKACIJE KROZ STUDIJ U SUSTAVU OBRAZOVANJA PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA
POVEZANOST KOMPETENCIJA MENTORA ZDRAVSTVENE NJEGE I VRJEDNOVANJA KLINIČKE EDUKACIJE KROZ STUDIJ U SUSTAVU OBRAZOVANJA PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA
Robert Lovrić
Osnovni je cilj doktorskoga rada dobiti uvid u promjene studentskih očekivanja i procjena mentorskih kompetencija kao i samoprocjena mentora različitih godina studija te istoga naraštaja studenata tijekom cijelog studija. Ispitanici i metode Istraživanje je longitudinalno, presječno i prospektivno, provedeno u trajanju tri akademske godine, u KBC Osijek, na klinikama i odjelima nastavnim bazama Medicinskog fakulteta Osijek. U istraživanje su uključene dvije skupine ispitanika: tri...
POVEZANOST KONCENTRACIJE JODA U MOKRAĆI, ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA I FIZIČKE AKTIVNOSTI DJECE U DOBI OD 6 DO 12 GODINA
POVEZANOST KONCENTRACIJE JODA U MOKRAĆI, ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA I FIZIČKE AKTIVNOSTI DJECE U DOBI OD 6 DO 12 GODINA
Valentina Vidranski
Jod je jedan od značajnijih mikroelemenata u našem organizmu, sastavni dio hormona štitnjače koji među ostalim imaju i važnu ulogu u razvoju djece. Nedostatan unos joda u organizam može rezultirati brojnim poremećajima. Ciljevi: Verificirati kolorimetrijsku metodu za određivanje koncentracije joda u mokraći (KJ) na automatskom analizatoru Seal Analytical AA3 HR prema zahtjevima kvalitete, te kod djece u dobi od 6 do 12 godina ispitati postoji li povezanost koncentracije joda u...
POVEZANOST KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI I PERIPROCEDURALNE OZLJEDE SRČANOG MIŠIĆA PRI ELEKTIVNOJ PERKUTANOJ KORONARNOJ INTERVENCIJI
POVEZANOST KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI I PERIPROCEDURALNE OZLJEDE SRČANOG MIŠIĆA PRI ELEKTIVNOJ PERKUTANOJ KORONARNOJ INTERVENCIJI
Helena Jerkić
Cilj istraživanja: Koronarna bolest je vodeći uzrok smrtnosti bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti (CKD). Bolesnici s CKD, podvrgnuti perkutanoj koronarnoj intervenciji (PCI), imaju veći rizik razvoja kardiovaskularnih komplikacija u odnosu na bolesnike s očuvanom bubrežnom funkcijom. Cilj ovog istraživanja je odrediti incidenciju i intenzitet periproceduralne ozljede miokarda (PMI) nakon elektivne PCI u ovisnosti o CKD. Nacrt studije Ova prospektivna studija je uključila 344...
POVEZANOST MEDICINSKIH POKAZATELJA TEŽINE I RASPOREDA OZLJEDA UTVRĐENIH OBDUKCIJOM SMRTNO STRADALIH U PROMETNIM NESREĆAMA I VRSTA SUDIONIKA U PROMETU
POVEZANOST MEDICINSKIH POKAZATELJA TEŽINE I RASPOREDA OZLJEDA UTVRĐENIH OBDUKCIJOM SMRTNO STRADALIH U PROMETNIM NESREĆAMA I VRSTA SUDIONIKA U PROMETU
Elizabeta Matuzalem Marinović
Cilj istraživanja Istraživanjem je testirana hipoteza o postojanju pravilnosti u težini i rasporedu ozljeda kod smrtno stradalih sudionika u prometu prema njihovu svojstvu sudjelovanja u prometu (pješaci, biciklisti, motociklisti, vozači, suvozači i ostali putnici u vozilu) i u odnosu na trenutnu smrt i smrt unutar 30 dana od ozljeđivanja. Ciljevi istraživanja bili su utvrditi razliku u opsegu ozljeda smrtno stradalih sudionika u prometu između mlađih i starijih dobnih skupina,...
POVEZANOST OSOBNIH I PSIHOLOŠKIH ČIMBENIKA, MOTIVACIJE I RAZLIČITIH ASPEKATA ZADOVOLJSTVA USLUGOM PRUŽENOM DOBROVOLJNIM DAVATELJIMA S NAMJEROM PONOVNOG DAVANJA KRVI
POVEZANOST OSOBNIH I PSIHOLOŠKIH ČIMBENIKA, MOTIVACIJE I RAZLIČITIH ASPEKATA ZADOVOLJSTVA USLUGOM PRUŽENOM DOBROVOLJNIM DAVATELJIMA S NAMJEROM PONOVNOG DAVANJA KRVI
Kristina Kralik
Cilj istraživanja: Davanje krvi još je uvijek glavni izvor krvi i krvnih pripravaka u svijetu. Cilj istraživanja bio je razviti i validirati instrument Upitnik motivacije i zadovoljstva davatelja krvi (MZDK) te uz kontrolu sociodemografskih obilježja ispitati potencijalne osobne i psihološke prediktore i zadovoljstvo uslugom u objašnjenju intrinzičnih i ekstrinzičnih motivacijskih aspekata namjere davanja krvi. Pretpostavka je da je namjera ponovnoga davanja krvi povezana s osobnim i...
POVEZANOST PARODONTALNE BOLESTI I KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI
POVEZANOST PARODONTALNE BOLESTI I KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI
Vlatko Kopić
Cilj istraživanja: Parodontalna bolest (PB) jedna je od najrasprostranjenijih bolesti danas. Riječ je o stanju kronične upale niske razine koja može aktivirati sistemski upalni odgovor organizma i na taj način dodatno opteretiti bolesnika s drugim sistemskim bolestima i oslabljenim imunološkim sustavom. Istraživanja su o povezanosti parodontalne bolesti s drugim sistemskim bolestima brojna, a do sada je najbolje istražena povezanost parodontalne bolesti i dijabetesa melitusa. Cilj...
POVEZANOST POJAVE POSTOPERATIVNOG NEUROKOGNITIVNOG DEFICITA NAKON KIRURŠKE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA SA PROMJENOM PLAZMATSKE KONCENTRACIJE BETA AMILOIDA 1-42
POVEZANOST POJAVE POSTOPERATIVNOG NEUROKOGNITIVNOG DEFICITA NAKON KIRURŠKE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA SA PROMJENOM PLAZMATSKE KONCENTRACIJE BETA AMILOIDA 1-42
Zrinka Pozgain
Cilj istraživanja: Poslijeoperativni kognitivni deficit javlja se kao komplikacija nakon kardiokirurških operacija te utječe na oporavak bolesnika, a obilježen je smanjenjem kognitivnih funkcija. Etiologija je multifaktorijalna, a do sada provedena istraživanja donose kontradiktorne zaključke. Kao mogući mehanizam nastanka poslijeoperativnog kognitivnog deficita nakon kardiokirurške procedure spominje se neurotoksično nakupljanje beta amiloida u mozgu, slično nastanku Alzheimerove...
POVEZANOST PREHRAMBENIH NAVIKA I TJELESNE AKTIVNOSTI DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI S PRIVREMENOM ODGODOM DARIVANJA KRVI U TRI TRANSFUZIJSKA CENTRA REPUBLIKE HRVATSKE
POVEZANOST PREHRAMBENIH NAVIKA I TJELESNE AKTIVNOSTI DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI S PRIVREMENOM ODGODOM DARIVANJA KRVI U TRI TRANSFUZIJSKA CENTRA REPUBLIKE HRVATSKE
Vladimir Cipek
Cilj istraživanja Cilj je istraživanja ispitati postoji li povezanost životnih navika s privremenom odgodom od darivanja krvi i sveukupnim zdravljem DDK u KZTM KBC Osijek, ZTM KBC Split i OTM OB Varaždin. Nacrt studije Studija je presječna. Ispitanici i metode Populacija DDK koji daruju krv u KZTM KBCO, ZTM KBCS, OTM OBV predstavljaju reprezentativni uzorak DDK istočne, južne i sjeverne Hrvatske u razdoblju od ožujka do svibnja 2022. godine. Podatci o ukupnom broju darivanja krvi,...
POVEZANOST PROFILA N-GLIKANA IMUNOGLOBULINA G S FIBROZOM LIJEVOG ATRIJA I REKURENCIJOM FIBRILACIJE ATRIJA NAKON IZOLACIJE PLUĆNIH VENA
POVEZANOST PROFILA N-GLIKANA IMUNOGLOBULINA G S FIBROZOM LIJEVOG ATRIJA I REKURENCIJOM FIBRILACIJE ATRIJA NAKON IZOLACIJE PLUĆNIH VENA
Janko Szavits Nossan
UVOD: Fibroza lijevog atrija (LA) snažno je povezana s lošijom prognozom fibrilacije atrija (FA) i recidivom nakon izolacije plućnih vena (PVI). Postoje jaki dokazi o ključnoj ulozi upale u patogenezi fibroze LA-a. Proupalni oblici imunoglobulina G (IgG) i N-glikana u plazmi povezani su s hipertenzijom, aterosklerozom, kardiovaskularnom smrtnošću, hipertrofijom lijeve klijetke i aortnom stenozom. Ovo je prvo istraživanje IgG-a i N-glikana u plazmi kod bolesnika s AF-om. CILJEVI:...
POVEZANOST PSIHIČKOG STANJA ZDRAVIH RODILJA S DULJINOM DOJENJA I NAPREDOVANJEM DJETETA
POVEZANOST PSIHIČKOG STANJA ZDRAVIH RODILJA S DULJINOM DOJENJA I NAPREDOVANJEM DJETETA
Štefica Mikšić
Žena u trudnoći doživljava niz bioloških i psiholoških poremećaja, koji imaju utjecaj na rast i razvoj djeteta, odnose u obitelji i cijelu zajednicu. Pojavnost perinatalnih poremećaja je stanje kojem treba dati veće značenje. Cilj: cilj ovog istraživanja je steći uvid u pojavnost poremećaja raspoloženja koji se javljaju u perinatalnom periodu te povezanost tih poremećaja s postpartalnim periodom i napredovanjem djeteta. Nacrt studije: prospektivna kohortna studija Ispitanici...
POVEZANOST PSIHOLOŠKIH OBILJEŽJA S PRIRASTOM TJELESNE MASE U ZDRAVIH TRUDNICA
POVEZANOST PSIHOLOŠKIH OBILJEŽJA S PRIRASTOM TJELESNE MASE U ZDRAVIH TRUDNICA
Sanja Kanisek
Cilj istraživanja: ispitati odnos samosuosjećanja, percipiranoga stresa, suočavanja sa stresom, depresivnošću i anksioznošću s ITM-om trudnica u prvome i prirastom tjelesne mase u trećem tromjesečju. Nacrt studije: prospektivno istraživanje Ispitanici i metode: u istraživanju je sudjelovalo 126 trudnica u ginekološkim ordinacijama u Osijeku od srpnja 2019. do travnja 2020. god. između 6+0-7+6 tjedna i 35+0-36+6 tjedna trudnoće. Instrumenti istraživanja bili su upitnik o...

Paginacija