Pages

POVEZANOST SENILNE NUKLEARNE MRENE I SERUMSKIH POKAZATELJA METABOLIZMA ŽELJEZA, LIPIDA I ŽUČNIH KISELINA U PACIJENATA SA ŠEĆERNOM BOLESTI I HIPERLIPIDEMIJOM
POVEZANOST SENILNE NUKLEARNE MRENE I SERUMSKIH POKAZATELJA METABOLIZMA ŽELJEZA, LIPIDA I ŽUČNIH KISELINA U PACIJENATA SA ŠEĆERNOM BOLESTI I HIPERLIPIDEMIJOM
Ivana Strunje
Cilj istraživanja: Pojavnost katarakte u pacijenata s dijabetesom povezana je s promjenama serumskih vrijednosti žučnih kiselina, feritina i kolesterola. Identifikacija rizičnih čimbenika mogla bi dovesti do smanjenja incidencije katarakte. S obzirom na to da u dosadašnjim istraživanjima nije ispitivan utjecaj serumskih pokazatelja metabolizma žučnih kiselina, željeza i lipida na stupanj zamućenja leće u dijabetičara, cilj istraživanja je objediniti i utvrditi povezanost...
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
Marijana Knežević Praveček
Uvod i cilj istraživanja Nedostatak vitamina D predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Procjenjuje se da se prevalencija nedostatka vitamina D u populaciji odraslih Europljana kreće između 2 i 30%. Cilj ovog rada bio je ispitati odnos serumske koncentracije 25(OH)D-a u bolesnika akutnim koronarnim sindromom (AKS), težinom koronarografskog nalaza i prognozom pacijenata kroz tri godine praćenja. Ispitanici i metode U istraživanje je ukupno uključeno 120 pacijenata....
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I GLAUKOMSKE OPTIČKE NEUROPATIJE KOD ŽENA
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I GLAUKOMSKE OPTIČKE NEUROPATIJE KOD ŽENA
Željka Vuković-Arar
Cilj istraživanja: Ovim istraživanjem smo ispitivali je li kod ispitanica oboljelih od glaukoma i okularne hipertenzije snižena serumska koncentracija vitamina D uslijed povišene koncentracije nitrita. Uspoređivali smo povezanost kliničkih parametara sa serumskom razinom vitamina D, kako bismo zaključili o povezanosti vitamina D i glaukomske optičke neuropatije. Hipovitaminoza D dovodi do manje inibicije NOS-a, tj. povećane aktivnosti sintetaze dušikovog oksida (NOS), veće...
POVEZANOST SKLEROSTINA I DICKKOPFA 1 TE FUNKCIONALNIH GENSKIH POLIMORFIZAMA INHIBITORA AROMATAZE S INDIVIDUALNIM RAZLIKAMA U UČESTALOSTI I TEŽINI NEŽELJENIH POPRATNIH POJAVA LIJEČENJA
POVEZANOST SKLEROSTINA I DICKKOPFA 1 TE FUNKCIONALNIH GENSKIH POLIMORFIZAMA INHIBITORA AROMATAZE S INDIVIDUALNIM RAZLIKAMA U UČESTALOSTI I TEŽINI NEŽELJENIH POPRATNIH POJAVA LIJEČENJA
Kristina Bojanić
Cilj: Anastrozol jelijek prvog izbora u liječenju poslijemenopauzalnih žena s hormonski ovisnim rakom dojke (HR-BC).Citokrom P450 (CYP) i UDP-glukuronoziltransferaza(UGT)imaju ključnu ulogu u deaktivaciji i uklanjanjuanastrozola. Negativanjeučinak anastrozola na koštani metabolizam dokazan, dok se učinak na Wnt inhibitore još uvijek istražuje. Cilj je istraživanja bio odrediti cirkulirajuće razine Wnt inhibitora u bolesnica s HR-BC liječenih anastrozolom i usporediti ih s...
POVEZANOST SNAGE DIŠNE MUSKULATURE S KARDIOVASKULARNIM I METABOLIČKIM ISHODIMA KARDIOPULMONALNOG TESTA OPTEREĆENJA
POVEZANOST SNAGE DIŠNE MUSKULATURE S KARDIOVASKULARNIM I METABOLIČKIM ISHODIMA KARDIOPULMONALNOG TESTA OPTEREĆENJA
Iva Jurić
Cilj istraživanja: Prema dosadašnjim spoznajama, ograničena su saznanja o ulozi snage i izdržljivosti dišne muskulature na fizičku izdržljivost sportaša u anaerobnom dijelu metabolizma do maksimalnog opterećenja. Cilj ovog istraživanja jest ispitati povezanost inspiratorne snage/izdržljivosti dišnih mišića s ventilacijskim i metaboličkim parametrima od anaerobnog praga do maksimalnog opterećenja tijekom kardiopulmonalnog testa fizičkim opterećenjem (CPET) na pokretnoj traci...
POVEZANOST STRESORA NA RADNOM MJESTU I SPOSOBNOSTI EMOCIONALNE REGULACIJE I KONTROLE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U BOLNIČKIM USTANOVAMA
POVEZANOST STRESORA NA RADNOM MJESTU I SPOSOBNOSTI EMOCIONALNE REGULACIJE I KONTROLE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U BOLNIČKIM USTANOVAMA
Marija Kadović
Cilj istraživanja: Glavni je cilj doktorskog rada bio ispitati emocionalnu regulaciju i kontrolu (ERIK) i vrste stresora na radnom mjestu zdravstvenih djelatnika u bolnici, utvrditi povezanost i utjecaj stresora na sposobnost ERIK-a. Cilj je bio utvrditi doprinos ERIK-a na razvoj stresa zdravstvenih djelatnika. Nacrt studije: presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje su bila uključena 203 zdravstvena djelatnika zaposlena u KBC Osijek na stacionarnim odjelima....
POVEZANOST TRAUME U DJETINJSTVU I OBILJEŽJA LIČNOSTI S TRAJANJEM PERIODA NELIJEČENE PSIHOZE
POVEZANOST TRAUME U DJETINJSTVU I OBILJEŽJA LIČNOSTI S TRAJANJEM PERIODA NELIJEČENE PSIHOZE
Vanja Lovretić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost traume u djetinjstvu i obilježja ličnosti s trajanjem perioda neliječene psihoze. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje u razdoblju od godine dana. Bolesnici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 105 ispitanika oba spola u dobi od 18 do 45 godina u ranoj fazi psihotičnog poremećaja (trajanje bolesti kraće od 5 godina) koji su bili na hospitalnom liječenju u Klinici za psihijatriju „Sveti...
POVEZANOST VOLUMETRIJSKIH PROMJENA MOZGA U SHIZOFRENIH BOLESNIKA S KLINIČKIM MANIFESTACIJAMA BOLESTI
POVEZANOST VOLUMETRIJSKIH PROMJENA MOZGA U SHIZOFRENIH BOLESNIKA S KLINIČKIM MANIFESTACIJAMA BOLESTI
Antonija Ružić Baršić
Shizofrenija je teška kronična psihička bolest i najnepovoljniji psihijatrijski poremećaj s nepotpuno razjašnjenim mehanizmima psihopatologije. Ne postoje standardne neuroslikovne dijagnostičke metode kojima se vide specifične promjene mozga u bolesnika sa shizofrenijom. Standardne slikovne metode se nadopunjuju kompjutorskom analizom pri čemu je moguće usporediti volumen moždanih struktura: sive tvari (ST), bijele tvari i cerebrospinalne tekućine. Dosadašnji rezultati su...
POVEZANOST VRIJEDNOSTI ŠIRINE VOLUMENA ERITROCITA I ULTRAZVUČNIH POKAZATELJA SISTOLIČKE I DIJASTOLIČKE FUNKCIJE LIJEVE KLIJETKE U BOLESNIKA S AKUTNIM SRČANIM INFARKTOM S UZDIGNUTOM SPOJNICOM
POVEZANOST VRIJEDNOSTI ŠIRINE VOLUMENA ERITROCITA I ULTRAZVUČNIH POKAZATELJA SISTOLIČKE I DIJASTOLIČKE FUNKCIJE LIJEVE KLIJETKE U BOLESNIKA S AKUTNIM SRČANIM INFARKTOM S UZDIGNUTOM SPOJNICOM
Jasmina Ćatić
CILJ: Postoji evidentna povezanost između povišene vrijednosti širine volumena eritrocita (RDW) i ultrasoničnih parametara sistoličke i dijastoličke disfunkcije. Naš cilj je bio dodatno ispitati povezanost RDW u bolesnika koji su preboljeli STEMI i analizirati prediktivne karakteristike u smislu sistoličke i dijastoličke disfunkcije. METODE: 89 bolesnika sa STEMI je prospektivno analizirano. Vrijednost RDW je određena za vrijeme STEMI, a potom je komparirana s parametrima...
POVEZANOST ZDRAVSTVENE PISMENOSTI I SAMOPROCJENE ZDRAVLJA S POJAVNOŠĆU PRETILOSTI, ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2 U HOSPITALIZIRANIH BOLESNIKA
POVEZANOST ZDRAVSTVENE PISMENOSTI I SAMOPROCJENE ZDRAVLJA S POJAVNOŠĆU PRETILOSTI, ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2 U HOSPITALIZIRANIH BOLESNIKA
Božica Lovrić
Cilj istraživanja: Cilj je bio ispitati zdravstvenu pismenost i samoprocjenu zdravlja hospitaliziranih bolesnika, istražiti postoje li razlike s obzirom na demografska obilježja, pretilost, arterijsku hipertenziju (AH), šećernu bolest tipa 2 (ŠBT2), postoji li povezanost između zdravstvene pismenosti i samoprocjene (i s obzirom na pretilost, AH i ŠBT2) te identificirati najranjivije (s istodobno niskom razinom zdravstvene pismenosti, pretilosti, AH i ŠBT2). Nacrt studije: Presječno...
PREDIKTIVNA VRIJEDNOST POVEZLJIVOSTI U 
 SAMOPERCEPCIJI USPJEŠNOG STARENJA
PREDIKTIVNA VRIJEDNOST POVEZLJIVOSTI U SAMOPERCEPCIJI USPJEŠNOG STARENJA
Jadranka Plužarić
Cilj: Osnovni je cilj ispitati ulogu povezljivosti u samoprocjeni uspješnog starenja starijih osoba. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječna studija i provedeno je u dva dijela. Prvi dio istraživanja obuhvatio je psihometrijsku analizu hrvatske inačice strukturiranog instrumenta Register – Connectedness Scale for Older Adults (RCSOA) za ispitivanje povezljivosti u starijih osoba. U drugome je dijelu provedeno glavno istraživanje. Ispitanici i metode: U prvi dio...
PRILAGODBA HADLOCK 2-FORMULE ZA PREDVIĐANJE MASE NOVOROĐENČETA U TRUDNICA OBOLJELIH OD GESTACIJSKOGA DIJABETESA MELITUSA I S PREKOMJERNIM PORASTOM TJELESNE MASE U TRUDNOĆI
PRILAGODBA HADLOCK 2-FORMULE ZA PREDVIĐANJE MASE NOVOROĐENČETA U TRUDNICA OBOLJELIH OD GESTACIJSKOGA DIJABETESA MELITUSA I S PREKOMJERNIM PORASTOM TJELESNE MASE U TRUDNOĆI
Boris Lovrić
Cilj istraživanja: ocijeniti ultrazvučno predviđanje novorođenačke mase preinačenom formulom u odnosu na Hadlock 2-formulu, ispitati razliku u odstupanjima procijenjenih masa i mase novorođenčeta te postotak pogrešno predviđenih novorođenačkih masa. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno u OB Slavonski Brod (Nova Gradiška) od 1. srpnja 2016. do 31. kolovoza 2020. godine. Istraživanje je prospektivno, kohortno, aplikativno, opservacijsko, kvantitativno te analitičko....

Pages