Pages

PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI U LIJEČENJU OSOBA OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE I POSTIGNUTA KVALITETA ŽIVOTA
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI U LIJEČENJU OSOBA OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE I POSTIGNUTA KVALITETA ŽIVOTA
Marina Preković Kovačević
UVOD: Psihosocijalni su čimbenici važan aspekt shizofrenije i u smislu psihopatološke ranjivosti i u smislu njihovih rezultata na funkcionalnome planu. Učinci liječenja u mnogome ovise upravo o brojnim psihosocijalnim čimbenicima, a s druge se strane njihova važnost odražava na kvalitetu života oboljelih. CILJ: Cilj je istraživanja ispitati u kojoj su mjeri psihosocijalne varijable (demografske varijable, dužina bolesti, broj hospitalizacija, vrste terapije, kognitivne...
Povezanost funkcionalne klasifikacije djece s cerebralnom paralizom i nalaza intrakranijskog ultrazvuka i magnetske rezonancije mozga
Povezanost funkcionalne klasifikacije djece s cerebralnom paralizom i nalaza intrakranijskog ultrazvuka i magnetske rezonancije mozga
Sanja Delin
Cilj ove populacijske studije bio je procijeniti karakteristike cerebralne paralize (CP) i pridruženih odstupanja u odnosu na predominantni uzorak strukturnog oštećenja mozga prema Sustavu klasifikacije magnetskom rezonancijom (MRICS), koji je analogno primijenjen i na dojenački ultrazvuk (UZV). Zatim, ispitati povezanost nekih rizičnih čimbenika majke i djeteta i njihov potencijalni učinak na neurorazvojni ishod kod djece. Konačno, procijeniti relativne rizike za pridružena...
Povezanost intermenstruacijskog raspona i metaboličkih obilježja u nehiperandrogenih žena s policističnom morfologijom jajnika
Povezanost intermenstruacijskog raspona i metaboličkih obilježja u nehiperandrogenih žena s policističnom morfologijom jajnika
Miro Šimun Alebić
Prema ESHRE/ASRM 2003 definiciji, za dijagnozu sindroma policističnih jajnika (PCOS) potrebno je utvrditi barem dva od tri sljedeća obilježja: oligo/anovulaciju (OA), hiperandrogenizma (HA) i policističnu morfologiju jajnika (PCOM). Tako su i nehiperandrogene žene s PCOM i OA uključene u PCOS (neHA-PCOS). Istraživanja koja su se bavila metaboličkim statusom žena s nehiperandrogenim PCOS-om nisu polučila jednoznačne zaključke što je dovelo do prijedloga za isključivanje tog...
Povezanost karakteristika ličnosti i sociodemografskih čimbenika sa suicidalnošću kod oboljelih od afektivnih poremećaja
Povezanost karakteristika ličnosti i sociodemografskih čimbenika sa suicidalnošću kod oboljelih od afektivnih poremećaja
Anamarija Petek Erić
Cilj ovoga istraživanja je procjena i prepoznavanje specifičnih osobina ličnosti kod suicidalnih bolesnika sa poremećajem raspoloženja (povratni depresivni poremećaj i bipolarno afektivni poremećaj) i kod nesuicidalnih bolesnika sa navedenim poremećajem raspoloženja. Ispitanici i metode: Ovo istraživanje obuhvatilo je ukupno 119 bolesnika sa dijagnozom povratnog depresivnog poremećaja - depresivna epizoda bez psihotičnih simptoma i dijagnozom bipolarno afektivnog poremećaja -...
RAZVRSTAVANJE PACIJENATA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE U PODSKUPINE TEMELJEM RAZLIKA U STUPNJU IZRAŽENOSTI SINDROMA TJELESNE NEMOĆI TE AFEKTIVNIH I KOGNITIVNIH POREMEĆAJA
RAZVRSTAVANJE PACIJENATA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE U PODSKUPINE TEMELJEM RAZLIKA U STUPNJU IZRAŽENOSTI SINDROMA TJELESNE NEMOĆI TE AFEKTIVNIH I KOGNITIVNIH POREMEĆAJA
Sanja Bekić
Ciljevi istraživanja Utvrditi kako se pacijenti obiteljske medicine stari 60 ili više godina razvrstavaju u podskupine (latentne klase) na temelju funkcionalnih poremećaja, tjelesne nemoći i kognitivnog deficita. Nacrt istraživanja Istraživanje je presječno istraživanje, provedeno 2018. godine u ambulanti obiteljske medicine u Osijeku. Ispitanici i metode U istraživanju su sudjelovala 263 ispitanika koji su probirani redom dolaska u ambulantu. Za ispitivanje kognitivnih...
RIZIČNI ČIMBENICI I BIOMARKERI ZA ALERGIJSKU SENZIBILIZACIJU I RAZVOJ ATOPIJSKIH BOLESTI U DJECE NAKON INFEKCIJE RESPIRACIJSKIM SINCICIJSKIM VIRUSOM
RIZIČNI ČIMBENICI I BIOMARKERI ZA ALERGIJSKU SENZIBILIZACIJU I RAZVOJ ATOPIJSKIH BOLESTI U DJECE NAKON INFEKCIJE RESPIRACIJSKIM SINCICIJSKIM VIRUSOM
Helena Tesari Crnković
Cilj istraživanja: utvrditi utjecaj rizičnih čimbenika i infekcije RSV-om u ranoj životnoj dobi te istražiti mogućnost uporabe periostina i vitamina D kao biomarkera za razvoj atopijskih bolesti u djece do 10. godine života. Nacrt studije: istraživanje je opažajno, kohortno i prospektivno. Od rođenja je praćeno 127 djece: u dobi od godinu dana evaluirano je 127 djece, do dvije godine 92 djece, a 72 djece je praćeno do 10. godine života. Ispitanici i metode: u djece koja su do...
RUMINACIJA I OŠTEĆENJA KOGNITIVNE KONTROLE KOD INTERNALIZIRANIH I EKSTERNALIZIRANIH POREMEĆAJA U ADOLESCENATA
RUMINACIJA I OŠTEĆENJA KOGNITIVNE KONTROLE KOD INTERNALIZIRANIH I EKSTERNALIZIRANIH POREMEĆAJA U ADOLESCENATA
Sanja Jandrić
UVOD: Deficiti kognitivne kontrole i ruminacije pridonose nastanku i održavanju psihopatologije u odrasloj dobi, međutim uloga konstrukata u adolescentnoj psihopatologiji ostaje nepoznata. CILJ: Cilj istraživanja je utvrditi odnos ruminacije i oštećenja kognitivne kontrole kod internaliziranih i eksternaliziranih psihičkih poremećaja u adolescenata. ISPITANICI I METODE: U istraživanju je sudjelovalo 200 adolescenata liječenih na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a...
Razvoj stomatologije u Osijeku
Razvoj stomatologije u Osijeku
Nikola Volarić
U ovome radu prikazana je povijest razvitka dentalne medicine u Osijeku od najstarijih vremena do današnjih dana. Taj je tijek u velikoj mjerio bio uvjetovan povijesnim okolnostima. Slavonija i grad Osijek kroz povijest su pripadali raznim carstvima i državama, a to je utjecalo na razvitak svih grana ljudske djelatnosti, pa tako i medicine općenito, kao i dentalne medicine. Dodatna „otegotna okolnost“ bila je to što je u tim carstvima i državnim tvorevinama Slavonija gotovo uvijek...
SERUMSKA KONCENTRACIJA PROTUTIJELA USMJERENIH NA GLIJADIN, TKIVNU TRANSGLUTAMINAZU I DEAMINIRANI GLIJADINSKI PEPTID TE VITAMINA D U BOLESNIKA S VULGARNOM PSORIJAZOM
SERUMSKA KONCENTRACIJA PROTUTIJELA USMJERENIH NA GLIJADIN, TKIVNU TRANSGLUTAMINAZU I DEAMINIRANI GLIJADINSKI PEPTID TE VITAMINA D U BOLESNIKA S VULGARNOM PSORIJAZOM
Marina Vekić mužević
Cilj istraživanja: Cilj je ovoga istraživanja utvrđivanje povezanosti serumske koncentracije protutijela na celijakiju, serumske koncentracije vitamina D i psorijaze. Dodatni je cilj utvrđivanje povezanosti serumske koncentracije vitamina D i mineralne gustoće kostiju kod oboljelih od psorijaze i psorijatičnoga artritisa. Nacrt istraživanja: Istraživanje parova. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 112 ispitanika, 60 oboljelih od psorijaze u ispitivanoj skupini i 52...
SMJEŠTAJ TFF1 I TFF3 PROTEINA U RAZLIČITIM STADIJIMA RAZVOJA MIŠJEG ZAMETKA
SMJEŠTAJ TFF1 I TFF3 PROTEINA U RAZLIČITIM STADIJIMA RAZVOJA MIŠJEG ZAMETKA
Nikola Bijelić
Cilj istraživanja: TFF proteini uključeni su u razne fiziološke procese u probavnom, dišnom, mokraćnom i živčanom sustavu. Osim toga, prisutni su i u patološkim stanjima. Utječu na migraciju, diferencijaciju i apoptozu stanica, kao i na angiogenezu i imunološki odgovor te se intenzivno istražuju u zdravlju i bolesti. S obzirom da ima vrlo malo podataka o ekspresiji TFF proteina tijekom embrionalnog razvoja, u ovom radu imunohistokemijskom metodom istražena je prisutnost TFF1 i...
SPECIFIČNOSTI BIOMETRIJSKIH ČIMBENIKA OKA U GLAUKOMSKIH BOLESNIKA SA PSEUDOEKSFOLIJATIVNIM SINDROMOM MJERENIH OPTIČKOM  NISKOKOHERENTNOM REFLEKTOMETRIJOM
SPECIFIČNOSTI BIOMETRIJSKIH ČIMBENIKA OKA U GLAUKOMSKIH BOLESNIKA SA PSEUDOEKSFOLIJATIVNIM SINDROMOM MJERENIH OPTIČKOM NISKOKOHERENTNOM REFLEKTOMETRIJOM
Željka Janjetović
Cilj istraživanja: Primjenom optičke niskokoherentne reflektometrije utvrditi razliku biometrijskih čimbenika oka između promatranih skupina (skupine sa pseudoeksfolijativnim sindromom i kataraktom, skupine sa pseudoeksfolijativnim glaukomom i kataraktom, skupine s primarnim glaukomom otvorenog kuta i kataraktom i skupine s kataraktom ) i odrediti biometrijske čimbenike oka specifične za skupinu glaukomskih bolesnika sa pseudoeksfolijativnim sindromom. Nacrt studije: Retrospektivna,...
SPECIFIČNOSTI METABOLIČKOG  SINDROMA U ŽENA MENOPAUZALNE DOBI S DIJAGNOZOM HIPERTENZIJE
SPECIFIČNOSTI METABOLIČKOG SINDROMA U ŽENA MENOPAUZALNE DOBI S DIJAGNOZOM HIPERTENZIJE
Šefket Šabanović
Uvod. Elektronički zdravstveni zapis (eZZ) uveden je u opću/obiteljsku medicinu (OM) i primarnu zdravstvenu zaštitu (PZZ) u većini europskih zemalja pa tako i u Hrvatsku. Međutim, samo u malom broju zemalja, podaci iz eZZ su integrirani i agregirani na taj način da omogućuju epidemiološka istraživanja. No, i u zemljama u kojima eZZ nisu posebno pripremljeni za istraživanje, u koje spada i Hrvatska, moguće je vršiti korisna i zanimljiva istraživanja ako se odaberu pogodni...

Pages