Paginacija

UČESTALOST KARIJESA I MOLARNOINCIZIVNE HIPOMINERALIZACIJE KOD DJECE SOS DJEČJEG SELA U HRVATSKOJ
UČESTALOST KARIJESA I MOLARNOINCIZIVNE HIPOMINERALIZACIJE KOD DJECE SOS DJEČJEG SELA U HRVATSKOJ
Zrinka Ivanišević
Cilj istraživanja: Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati imaju li djeca SOS Dječjeg sela veći/manji DMFT indeks od djece koja žive u biološkim obiteljima te imaju li SOS majke bolju/lošiju procjenu oralnog zdravlja djece od procjene bioloških majki ruralnog i urbanog područja. Kod sve tri ispitivane skupine djece istražena je i učestalost molarnoincizivne hipomineralizacij e. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo djecu SOS Dječjeg sela u Hrvatskoj, te djecu iz...
UČINAK 7-DNEVNE DIJETE S VELIKIM UDJELOM KUHINJSKE SOLI NA UPALNI ODGOVOR I AKTIVACIJU ENDOTELA U ZDRAVIH MLADIH POJEDINACA
UČINAK 7-DNEVNE DIJETE S VELIKIM UDJELOM KUHINJSKE SOLI NA UPALNI ODGOVOR I AKTIVACIJU ENDOTELA U ZDRAVIH MLADIH POJEDINACA
Ana Knezović
Cilj istraživanja: Odrediti učinak 7-dnevne dijete s velikim udjelom kuhinjske soli (HS) na razinu upale i ravnotežu Th17 i Treg limfocita u zdravih mladih ispitanika, te ispitati povezanost upalnog odgovora uslijed 7-dnevne HS dijete sa ranije dokazanim funkcionalnim oštećenjem mikrovaskularne reaktivnosti i povećanom razinom oksidativnog stresa. Nacrt studije: Studija je ustrojena kao nerandomizirani kontrolirani pokus, u kojemu su svi ispitanici podvrgnuti istom eksperimentalnom...
UČINAK JEDNE DOZE ORALNO PRIMIJENJENOG L-ARGININA NA SNAGU KVADRICEPSA PUŠAČA I NEPUŠAČA: NERANDOMIZIRANI KLINIČKI POKUS
UČINAK JEDNE DOZE ORALNO PRIMIJENJENOG L-ARGININA NA SNAGU KVADRICEPSA PUŠAČA I NEPUŠAČA: NERANDOMIZIRANI KLINIČKI POKUS
Goranka Radmilović
Uvod: Cilj istraživanja ispitati je utjecaj oralne primjene L-arginina na snagu kvadricepsa u pušača i nepušača, kao i na snagu kvadricepsa u pušača s obzirom na dob, početka pušenja i broj popušenih cigareta. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 164 ispitanika, od kojih je 81 ispitanik (49,4 %) bio pušač, dok su ostali bili nepušači. Svim pacijentima izmjerena je tjelesna težina, visina, BMI (body mass index), opseg struka, srčani puls, saturacija (SpO2),...
UČINAK RAZLIČITIH NANOČESTICA SREBRA NA HEMOSTAZU
UČINAK RAZLIČITIH NANOČESTICA SREBRA NA HEMOSTAZU
Marija Milić
Cilj istraživanja: Zbog svoga biocidnoga djelovanja, najviše upotrebljavane nanočestice u medicini su nanočestice srebra (nanoAg). S obzirom na nedostatak spoznaja o njihovim učincima na hemostazu, cilj ovoga istraživanja bio je ispitati učinke nanoAg-a ovisno o njihovoj površinskoj funkcionalizaciji. Nacrt studije: In vitro studija na uzorcima krvi dobivenim od dobrovoljnih zdravih davatelja koji su tretirani s različitim vrstama nanoAg-a. Svaki pokus je uključivao negativnu...
UČINAK SUBMINIMALNIH INHIBITORNIH KONCENTRACIJA ANTIBIOTIKA NA SPOSOBNOST STVARANJA BIOFILMA I OSJETLJIVOST NA BAKTERICIDNU AKTIVNOST LJUDSKOG SERUMA KLINIČKIH IZOLATA ACINETOBACTER BAUMANNII U IN VITRO UVJETIMA
UČINAK SUBMINIMALNIH INHIBITORNIH KONCENTRACIJA ANTIBIOTIKA NA SPOSOBNOST STVARANJA BIOFILMA I OSJETLJIVOST NA BAKTERICIDNU AKTIVNOST LJUDSKOG SERUMA KLINIČKIH IZOLATA ACINETOBACTER BAUMANNII U IN VITRO UVJETIMA
Maja Bogdan
Cilj istraživanja: Acinetobacter baumannii je jedan od vodećih uzročnika oportunstičkih infekcija vezanih uz zdravstvenu skrb. Činitelji virulencije nisu još dovoljno poznati, a obzirom na brzu propagaciju u bolničkom okružju i brzo stjecanje mehanizama rezistencije, predstavlja veliki zdravstveni problem. Cilj istraživanja bio je utvrditi učinak subminimalnih inhibitornih koncnetracija imipenema, ampicilin/sulbaktama, azitromicina, rifampicina i kolistina na sposobnost stvaranja...
UČINKOVITOST STEREOTAKSIJSKE ABLATIVNE RADIOTERAPIJE NERESEKTABILNOG LOKALNO UZNAPREDOVALOG RAKA GUŠTERAČE ESKALACIJOM DOZE UZ KONTINUIRANO INTRAFRAKCIJSKO PRAĆENJE
UČINKOVITOST STEREOTAKSIJSKE ABLATIVNE RADIOTERAPIJE NERESEKTABILNOG LOKALNO UZNAPREDOVALOG RAKA GUŠTERAČE ESKALACIJOM DOZE UZ KONTINUIRANO INTRAFRAKCIJSKO PRAĆENJE
Hrvoje Kaučić
Cilj istraživanja: Utvrditi postoji li veća učinkovitost stereotaksijske ablativne radioterapije lokalno uznapredovalog raka gušterače eskalacijom biološki efektivne doze zračenja uz kontinuirano intrafrakcijsko praćenje u rezultatima ishoda liječenja (preživljenju bolesnika, lokalnoj kontroli bolesti i toksičnosti liječenja) u usporedbi sa standardnom stereotaksijskom ablativnom radioterapijom. Nacrt studije: Provedena je retrospektivna studija usporedbe podataka navedenih...
Učinak edukacijske intervencije na točnost samoprocjene rizika obolijevanja od karcinoma dojke i na znanje o kemoprevenciji
Učinak edukacijske intervencije na točnost samoprocjene rizika obolijevanja od karcinoma dojke i na znanje o kemoprevenciji
Sanja Vukadin
Cilj istraživanja: Ispitan je učinak edukacijske intervencije na točnost samoprocjene rizika obolijevanja od raka dojke, te na znanje i stav o kemoprevenciji raka dojke. Uz to, ispitan je utjecaj zdravstvene pismenosti, općenitog vjerovanja o lijekovima i kvalitete zdravlja na viđenje vlastitog rizika obolijevanja, te na znanje i stav prema kemoprevenciji. Stav o kemoprevenciji je ispitivan u hipotetskoj situaciji. Nacrt studije: Nerandomizirana klinička studija. Ispitanici i metode:...
VALJANOST ODREĐIVANJA MOKRAĆNOG LIPOKALINA POVEZANOGA S NEUTROFILSKOM GELATINAZOM U DIJAGNOSTICI AKUTNOG PIJELONEFRITISA U DJECE
VALJANOST ODREĐIVANJA MOKRAĆNOG LIPOKALINA POVEZANOGA S NEUTROFILSKOM GELATINAZOM U DIJAGNOSTICI AKUTNOG PIJELONEFRITISA U DJECE
Jadranka Arambašić
Cilj: Izmjeriti visinu nalaza uNGAL-a i ispitati njegovu dijagnostičku vrijednost u dijagnozi AP-a. Ispitanici: Prospektivno presječno ispitivanje 127-ero djece s povišenom tjelesnom temperaturom podijeljenih u ispitivanu skupinu s 83-oje djece i kontrolnu skupinu s 44-ero djece s respiratornim i gastrointestinalnim upalnim bolestima. Materijal i metode: Svoj djeci učinjeni su CRP, PCT, L, uNGAL, sediment mokraće i kultura mokraće. Djeci s AP-om učinjeni su UZ mokraćnog sustava i...
VALJANOST PREDNJE CERVIKALNE DISCEKTOMIJE I FUZIJE KOŠTANIM ALOGRAFTOM U LIJEČENJU DEGENERACIJSKE BOLESTI VRATNE KRALJEŠNICE
VALJANOST PREDNJE CERVIKALNE DISCEKTOMIJE I FUZIJE KOŠTANIM ALOGRAFTOM U LIJEČENJU DEGENERACIJSKE BOLESTI VRATNE KRALJEŠNICE
Dario Mužević
Cilj istraživanja. Cilj je ovoga istraživanja ispitati valjanost metode prednje cervikalne discektomije i fuzije koštanim alograftom u liječenju degeneracijske bolesti cervikalne kralješnice. Planirano je istražiti uspješnost ove metode u restituciji lordoze vratne kralješnice, smanjenju bolnoga sindroma i oporavku neurološkoga deficita. Također je planirano istražiti proces slijeganja koštanoga presatka, i njegov utjecaj na uspješnost liječenja. Nacrt studije. Istraživanje...
VASKULARNA REAKTIVNOST OTPORNIČKIH KRVNIH ŽILA POTKOŽNOG I VISCERALNOG MASNOG TKIVA U LJUDSKOJ PRETILOSTI
VASKULARNA REAKTIVNOST OTPORNIČKIH KRVNIH ŽILA POTKOŽNOG I VISCERALNOG MASNOG TKIVA U LJUDSKOJ PRETILOSTI
Ivana Jukić
Cilj: Glavni su ciljevi ovog istraživanja bili 1) testirati hipotezu da je mikrovaskularna osjetljivost na protokom (FID), kao i acetilkolinom (AChID), posredovanu dilataciju smanjena u krvnim žilama visceralnog (VAT) masnog tkiva u usporedbi s potkožnim (SAT); 2) istražiti mehanizme koji doprinose smanjenoj protokom posredovanoj vazodilataciji ljudskih krvnih žila potkožnog i visceralnog masnog tkiva u pretilosti. Metode: Krvne žile izolirane su iz bioptata potkožnog i visceralnog...
VRIJEDNOSTI KOHLEOSTAPEDIJALNOGA REFLEKSA I HOUSE BRACKMANNOVE SKALE KAO PROGNOSTIČKIH POKAZATELJA KLJENUTI LIČNOGA ŽIVCA U NEUROBORELIOZI
VRIJEDNOSTI KOHLEOSTAPEDIJALNOGA REFLEKSA I HOUSE BRACKMANNOVE SKALE KAO PROGNOSTIČKIH POKAZATELJA KLJENUTI LIČNOGA ŽIVCA U NEUROBORELIOZI
Alen Sekelj
Lajmska borelioza je vektorom prenosiva infektivna bolest. Odlikuju je tri stadija bolesti, od kojih neuroborelioza predstavlja drugi tzv. rani diseminirani stadij. Kljenut ličnoga živca je u velikom broju slučajeva jedini simptom i znak neuroborelioze. U endemskim krajevima borelioze, svaka akutna kljenut ličnog živca indicira serološku obradu i implicira poseban pristup bolesti. Nekoliko je prognostičkih pokazatelja kljenuti ličnoga živca. Oni nam govore o mogućoj etiologiji,...
Vrijednost mjerenja debljine mišića supraspinatusa u procjeni njegove masne degeneracije.
Vrijednost mjerenja debljine mišića supraspinatusa u procjeni njegove masne degeneracije.
Domagoj Kretić
Ciljevi istraživanja: 1. Promatranje debljine mišića supraspinatusa u bolesnika s rupturom tetive supraspinatusa i tendinopatijom tetive suprapsinatusa pomoću ultrazvuka (US). 2. Usporedba debljine mišića s presječnom površinom (CSA) i omjerom zauzeća fose supraspinatusa. 3. Ocjenjivanje reproducibilnosti svih mjerenja između ispitivača i kod samih ispitivača u vremenskom periodu Nacrt studije: perspektivna studija skupine Ispitanici i metode: Dvije grupe pacijenata su...

Paginacija