Paginacija

PROCJENA MOŽDANE VAZOREAKTIVNOSTI  TRANSKRANIJSKIM DOPLEROM KOD BOLESNIKA  S KRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM PLUĆNOM BOLESTI
PROCJENA MOŽDANE VAZOREAKTIVNOSTI TRANSKRANIJSKIM DOPLEROM KOD BOLESNIKA S KRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM PLUĆNOM BOLESTI
Marina Hlavati
Cilj istraživanja: Odrediti moždanu vazoreaktivnost u prednjoj i stražnjoj moždanoj cirkulaciji pomoću metode voljnog zadržavanja daha kod bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) prema stupnju opstrukcije dišnog puta i moguću povezanost s totalnim antioksidativnim statusom (TAS) u plazmi. Nacrt studije: Presječno opservacijsko istraživanju u kojem je ispitanicima učinjena spirometrija, transkranijski dopler (TCD) i biokemijska analiza. KOPB ispitanici su...
PROCJENA OZRAČENJA FETUSA PRI RADIOTERAPIJI KARCINOMA DOJKE ZA VRIJEME TRUDNOĆE POMOĆU NOVORAZVIJENOG ANTROPOMORFNOG FANTOMA TRUDNICE U DRUGOM TRIMESTRU
PROCJENA OZRAČENJA FETUSA PRI RADIOTERAPIJI KARCINOMA DOJKE ZA VRIJEME TRUDNOĆE POMOĆU NOVORAZVIJENOG ANTROPOMORFNOG FANTOMA TRUDNICE U DRUGOM TRIMESTRU
Vjekoslav Kopačin
Uvod Incidencija karcinoma dojke za vrijeme trudnoće je niska, no prema FIGO 2018. izvješću vidi se porast incidencije malignoma za vrijeme trudnoće. Zbog potencijalnih determinističkih učinaka na fetus u razvoju, koji se javljaju iznad 100 mGy, ne postoji konsenzus za primjenom radioterapije u liječenju karcinoma dojke u trudnica u prva dva trimestra za vrijeme najveće radiosenzitivnosti fetusa. Do sada fizički fantom trudnice još ne postoji. Ciljevi Ciljevi su ovog...
PROCJENA VASKULARNOG UPALNOG ODGOVORA KOD ENDOVASKULARNOG LIJEČENJA BOLESNIKA S PERIFERNOM ARTERIJSKOM BOLESTI
PROCJENA VASKULARNOG UPALNOG ODGOVORA KOD ENDOVASKULARNOG LIJEČENJA BOLESNIKA S PERIFERNOM ARTERIJSKOM BOLESTI
Tajana Turk
Cilj istraživanja: Istražiti postoji li povezanost između preproceduralne razine te postproceduralnog porasta serumske razine CRP-a i fibrinogena ovisno o stadiju periferne arterijske bolesti, tipu tretirane lezije i čimbenicima ateroskleroze. Ispitati postoji li povezanost porasta CRP-a i fibrinogena o mjeri periproceduralnog oštećenja arterijske stijenke. Nacrt studije: Ova prospektivna kohortna studija provedena je na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju,...
PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST UPALNIH BODOVNIH SUSTAVA I ŠIRINE DISTRIBUCIJE ERITROCITA U BOLESNIKA S B-VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM
PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST UPALNIH BODOVNIH SUSTAVA I ŠIRINE DISTRIBUCIJE ERITROCITA U BOLESNIKA S B-VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM
Vlatka Periša
Uvod: B-velikostanični limfom (B-LCL, od engl. B large cells lymphoma) najčešći je ne- Hodgkinov limfom. Prognoza ovisi o kliničkim značajkama, sažetima u tzv. međunarodnom prognostičkom indeksu (IPI, od engl. international prognostic index). Molekulski i imunohistokemijski prognostički bilježi su ili nepouzdani ili njihova cijena i tehnička ograničenja čine rutinsku primjenu nepraktičnom. Stoga je pronalaženje surogatnih biljega, koji mogu poslužiti kao prognostički...
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ IZRAŽENOSTI ESTROGENSKIH I PROGESTERONSKIH RECEPTORA U MIOMETRIJU BOLESNICA S KARCINOMOM ENDOMETRIJA
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ IZRAŽENOSTI ESTROGENSKIH I PROGESTERONSKIH RECEPTORA U MIOMETRIJU BOLESNICA S KARCINOMOM ENDOMETRIJA
Darko Tomica
Cilj istraživanja: Istražiti prognostički značaj izraženosti estrogenskih i progesteronskih receptora u miometriju bolesnica s endometrijskim karcinomom. Nacrt studije: U periodu od 1. svibnja 2005. do 1. svibnja 2015. prikupljeni su podatci bolesnica s karcinomom endometrija koje su histerektomirane u Klinici za tumore KBC sestara milosrdnica u Zagrebu i bolesnica histerektomiranih zbog drugih razloga. Praćena je izraženost estrogenskih i progesteronskih receptora u tumoru i...
PROMJENE KOŠTANE STRUKTURE SLOMLJENOG TRUPA KRALJEŠKA U PACIJENATA S OSTEOPOROZOM I MALIGNOM BOLEŠĆU
PROMJENE KOŠTANE STRUKTURE SLOMLJENOG TRUPA KRALJEŠKA U PACIJENATA S OSTEOPOROZOM I MALIGNOM BOLEŠĆU
Vjekoslav Kolarević
Cilj istraživanja: Primjenom fraktalne analize na digitaliziranim rendgenskim prikazima kralješka utvrditi mogućnosti razlikovanja zdravog, osteoporotski i tumorski promijenjenog kralješka. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao prospektivno, opservacijsko, presječno istraživanje u kojem su analizirani podatci dobiveni dijagnostičkim pretragama. Bolesnici i metode: U studiju je uključeno 114 pacijenata. Eksperimentalnu skupinu činila su 94 bolesnika s prijelomom...
PROMJENE PROMJERA ŽUČNIH VODOVA NAKON LAPAROSKOPSKE KOLECISTEKTOMIJE: PROSPEKTIVNA STUDIJA MAGNETSKOREZONANTNOM KOLANGIOPANKREATOGRAFIJOM
PROMJENE PROMJERA ŽUČNIH VODOVA NAKON LAPAROSKOPSKE KOLECISTEKTOMIJE: PROSPEKTIVNA STUDIJA MAGNETSKOREZONANTNOM KOLANGIOPANKREATOGRAFIJOM
Tomislav Pavlović
Cilj istraživanja: Svrha ovog istraživanja bila je utvrditi utjecaj laparoskopske kolecistektomije na promjer intrahepatičkih i ekstrahepatičkih žučnih vodova mjereno magnetskorezonantnom kolangiopankreatografijom. Također odrediti moguću povezanost promjera intrahepatičkih i ekstrahepatičkih žučnih vodova i dobi te istražiti moguću povezanost promjera s biokemijskim parametrima (bilirubinom, alkalnom fosfatazom, aspartat-aminotransferazom, alanin-aminotransferazom,...
PROSPEKTIVNO EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE ČIMBENIKA RIZIKA NEARTERITIČKE ISHEMIČKE OPTIČKE NEUROPATIJE U SLAVONIJI I BARANJI
PROSPEKTIVNO EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE ČIMBENIKA RIZIKA NEARTERITIČKE ISHEMIČKE OPTIČKE NEUROPATIJE U SLAVONIJI I BARANJI
Tvrtka Benašić
CILJ: Utvrditi ukupnu, dobno, spolno i bilateralno specifičnu incidenciju i incidenciju recidiva te sezonsku incidenciju nearteritičke ishemičke optičke neuropatije (NAION) na području Slavonije i Baranje, utvrditi postojeće i nove rizične čimbenike za NAION. NACRT ISTRAŽIVANJA: prospektivno case-control istraživanje, u trajanju od 3 godine. MJESTO ISTRAŽIVANJA: Klinički bolnički centar Zagreb i Klinički bolnički centar Osijek. BOLESNICI I METODE: Istraživanje je provedeno na...
PROUPALNI I REMODELACIJSKI PROCESI U SUBKUTANOM I VISCERALNOM MASNOM TKIVU DEFINIRANI KROZ AKTIVNOST IMUNOMETABOLIČKIH ADIPOCITOKINA KOD MUŠKE DJECE I ADOLESCENATA
PROUPALNI I REMODELACIJSKI PROCESI U SUBKUTANOM I VISCERALNOM MASNOM TKIVU DEFINIRANI KROZ AKTIVNOST IMUNOMETABOLIČKIH ADIPOCITOKINA KOD MUŠKE DJECE I ADOLESCENATA
Robert Mujkić
Cilj: Pretilost u dječjoj dobi ozbiljan je javnozdravstveni problem koji se često prenese i u odraslu dob gdje se povezuje s nizom metaboličkih oboljenja koje zatim znatno utječu na kvalitetu života. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati procese koji utječu na remodeliranje izvanstaničnog matriksa u masnom tkivu zdrave muške djece i adolescenata ovisno o njihovoj tjelesnoj masi. Ispitanici i metode: Za vrijeme elektivnog abdominalnog zahvata prikupljeni su uzorci subkutanog masnog...
PSIHIČKI I TJELESNI KOMORBIDITET U HRVATSKIH BRANITELJA ZATOČENIKA LOGORA OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA 25 GODINA NAKON ZATOČENIŠTVA
PSIHIČKI I TJELESNI KOMORBIDITET U HRVATSKIH BRANITELJA ZATOČENIKA LOGORA OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA 25 GODINA NAKON ZATOČENIŠTVA
Melita Jukić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovoga istraživanja bila je procjena intenziteta posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), psihičkog i tjelesnog komorbidteta, intenziteta depresivnosti i anksioznosti te kvalitete života povezane sa zdravljem u hrvatskih branitelja zatočenika logora 25 godina nakon zatočeništva. ISPITANICI I METODE: U studiju presječnog usporednog karaktera je uključeno ukupno 264 hrvatska branitelja, odnosno 116 bivših zatočenika logora i 148 branitelja koji nisu bili...
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI I KVALITETA ŽIVOTA U OSOBA OBOLJELIH OD MIGRENE
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI I KVALITETA ŽIVOTA U OSOBA OBOLJELIH OD MIGRENE
Mirjana Vladetić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Glavni cilj istraživanja je ispitivanje povezanosti kvalitete života vezane uz zdravlje (KŽVZ) oboljelih od migrene i psihosocijalnih čimbenika: inteligencije, crta ličnosti, emocionalne kompetentnosti, suočavanja sa stresom, izvora kontrole zdravlja, spola, dobi, naobrazbe, radnog i bračnog statusa te broja napada. Sekundarni ciljevi istraživanja su provjeriti postoje li razlike između skupina s akutnom (AT) i profilaktičkom (PT) terapijom prema psihosocijalnim...
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI U LIJEČENJU OSOBA OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE I POSTIGNUTA KVALITETA ŽIVOTA
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI U LIJEČENJU OSOBA OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE I POSTIGNUTA KVALITETA ŽIVOTA
Marina Preković Kovačević
UVOD: Psihosocijalni su čimbenici važan aspekt shizofrenije i u smislu psihopatološke ranjivosti i u smislu njihovih rezultata na funkcionalnome planu. Učinci liječenja u mnogome ovise upravo o brojnim psihosocijalnim čimbenicima, a s druge se strane njihova važnost odražava na kvalitetu života oboljelih. CILJ: Cilj je istraživanja ispitati u kojoj su mjeri psihosocijalne varijable (demografske varijable, dužina bolesti, broj hospitalizacija, vrste terapije, kognitivne...

Paginacija