Pages

PROMJENE KOŠTANE STRUKTURE SLOMLJENOG TRUPA KRALJEŠKA U PACIJENATA S OSTEOPOROZOM I MALIGNOM BOLEŠĆU
PROMJENE KOŠTANE STRUKTURE SLOMLJENOG TRUPA KRALJEŠKA U PACIJENATA S OSTEOPOROZOM I MALIGNOM BOLEŠĆU
Vjekoslav Kolarević
Cilj istraživanja: Primjenom fraktalne analize na digitaliziranim rendgenskim prikazima kralješka utvrditi mogućnosti razlikovanja zdravog, osteoporotski i tumorski promijenjenog kralješka. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao prospektivno, opservacijsko, presječno istraživanje u kojem su analizirani podatci dobiveni dijagnostičkim pretragama. Bolesnici i metode: U studiju je uključeno 114 pacijenata. Eksperimentalnu skupinu činila su 94 bolesnika s prijelomom...
PROMJENE PROMJERA ŽUČNIH VODOVA NAKON LAPAROSKOPSKE KOLECISTEKTOMIJE: PROSPEKTIVNA STUDIJA MAGNETSKOREZONANTNOM KOLANGIOPANKREATOGRAFIJOM
PROMJENE PROMJERA ŽUČNIH VODOVA NAKON LAPAROSKOPSKE KOLECISTEKTOMIJE: PROSPEKTIVNA STUDIJA MAGNETSKOREZONANTNOM KOLANGIOPANKREATOGRAFIJOM
Tomislav Pavlović
Cilj istraživanja: Svrha ovog istraživanja bila je utvrditi utjecaj laparoskopske kolecistektomije na promjer intrahepatičkih i ekstrahepatičkih žučnih vodova mjereno magnetskorezonantnom kolangiopankreatografijom. Također odrediti moguću povezanost promjera intrahepatičkih i ekstrahepatičkih žučnih vodova i dobi te istražiti moguću povezanost promjera s biokemijskim parametrima (bilirubinom, alkalnom fosfatazom, aspartat-aminotransferazom, alanin-aminotransferazom,...
PROSPEKTIVNO EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE ČIMBENIKA RIZIKA NEARTERITIČKE ISHEMIČKE OPTIČKE NEUROPATIJE U SLAVONIJI I BARANJI
PROSPEKTIVNO EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE ČIMBENIKA RIZIKA NEARTERITIČKE ISHEMIČKE OPTIČKE NEUROPATIJE U SLAVONIJI I BARANJI
Tvrtka Benašić
CILJ: Utvrditi ukupnu, dobno, spolno i bilateralno specifičnu incidenciju i incidenciju recidiva te sezonsku incidenciju nearteritičke ishemičke optičke neuropatije (NAION) na području Slavonije i Baranje, utvrditi postojeće i nove rizične čimbenike za NAION. NACRT ISTRAŽIVANJA: prospektivno case-control istraživanje, u trajanju od 3 godine. MJESTO ISTRAŽIVANJA: Klinički bolnički centar Zagreb i Klinički bolnički centar Osijek. BOLESNICI I METODE: Istraživanje je provedeno na...
PROUPALNI I REMODELACIJSKI PROCESI U SUBKUTANOM I VISCERALNOM MASNOM TKIVU DEFINIRANI KROZ AKTIVNOST IMUNOMETABOLIČKIH ADIPOCITOKINA KOD MUŠKE DJECE I ADOLESCENATA
PROUPALNI I REMODELACIJSKI PROCESI U SUBKUTANOM I VISCERALNOM MASNOM TKIVU DEFINIRANI KROZ AKTIVNOST IMUNOMETABOLIČKIH ADIPOCITOKINA KOD MUŠKE DJECE I ADOLESCENATA
Robert Mujkić
Cilj: Pretilost u dječjoj dobi ozbiljan je javnozdravstveni problem koji se često prenese i u odraslu dob gdje se povezuje s nizom metaboličkih oboljenja koje zatim znatno utječu na kvalitetu života. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati procese koji utječu na remodeliranje izvanstaničnog matriksa u masnom tkivu zdrave muške djece i adolescenata ovisno o njihovoj tjelesnoj masi. Ispitanici i metode: Za vrijeme elektivnog abdominalnog zahvata prikupljeni su uzorci subkutanog masnog...
PSIHIČKI I TJELESNI KOMORBIDITET U HRVATSKIH BRANITELJA ZATOČENIKA LOGORA OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA 25 GODINA NAKON ZATOČENIŠTVA
PSIHIČKI I TJELESNI KOMORBIDITET U HRVATSKIH BRANITELJA ZATOČENIKA LOGORA OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA 25 GODINA NAKON ZATOČENIŠTVA
Melita Jukić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovoga istraživanja bila je procjena intenziteta posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), psihičkog i tjelesnog komorbidteta, intenziteta depresivnosti i anksioznosti te kvalitete života povezane sa zdravljem u hrvatskih branitelja zatočenika logora 25 godina nakon zatočeništva. ISPITANICI I METODE: U studiju presječnog usporednog karaktera je uključeno ukupno 264 hrvatska branitelja, odnosno 116 bivših zatočenika logora i 148 branitelja koji nisu bili...
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI I KVALITETA ŽIVOTA U OSOBA OBOLJELIH OD MIGRENE
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI I KVALITETA ŽIVOTA U OSOBA OBOLJELIH OD MIGRENE
Mirjana Vladetić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Glavni cilj istraživanja je ispitivanje povezanosti kvalitete života vezane uz zdravlje (KŽVZ) oboljelih od migrene i psihosocijalnih čimbenika: inteligencije, crta ličnosti, emocionalne kompetentnosti, suočavanja sa stresom, izvora kontrole zdravlja, spola, dobi, naobrazbe, radnog i bračnog statusa te broja napada. Sekundarni ciljevi istraživanja su provjeriti postoje li razlike između skupina s akutnom (AT) i profilaktičkom (PT) terapijom prema psihosocijalnim...
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI U LIJEČENJU OSOBA OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE I POSTIGNUTA KVALITETA ŽIVOTA
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI U LIJEČENJU OSOBA OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE I POSTIGNUTA KVALITETA ŽIVOTA
Marina Preković Kovačević
UVOD: Psihosocijalni su čimbenici važan aspekt shizofrenije i u smislu psihopatološke ranjivosti i u smislu njihovih rezultata na funkcionalnome planu. Učinci liječenja u mnogome ovise upravo o brojnim psihosocijalnim čimbenicima, a s druge se strane njihova važnost odražava na kvalitetu života oboljelih. CILJ: Cilj je istraživanja ispitati u kojoj su mjeri psihosocijalne varijable (demografske varijable, dužina bolesti, broj hospitalizacija, vrste terapije, kognitivne...
Povezanost funkcionalne klasifikacije djece s cerebralnom paralizom i nalaza intrakranijskog ultrazvuka i magnetske rezonancije mozga
Povezanost funkcionalne klasifikacije djece s cerebralnom paralizom i nalaza intrakranijskog ultrazvuka i magnetske rezonancije mozga
Sanja Delin
Cilj ove populacijske studije bio je procijeniti karakteristike cerebralne paralize (CP) i pridruženih odstupanja u odnosu na predominantni uzorak strukturnog oštećenja mozga prema Sustavu klasifikacije magnetskom rezonancijom (MRICS), koji je analogno primijenjen i na dojenački ultrazvuk (UZV). Zatim, ispitati povezanost nekih rizičnih čimbenika majke i djeteta i njihov potencijalni učinak na neurorazvojni ishod kod djece. Konačno, procijeniti relativne rizike za pridružena...
Povezanost intermenstruacijskog raspona i metaboličkih obilježja u nehiperandrogenih žena s policističnom morfologijom jajnika
Povezanost intermenstruacijskog raspona i metaboličkih obilježja u nehiperandrogenih žena s policističnom morfologijom jajnika
Miro Šimun Alebić
Prema ESHRE/ASRM 2003 definiciji, za dijagnozu sindroma policističnih jajnika (PCOS) potrebno je utvrditi barem dva od tri sljedeća obilježja: oligo/anovulaciju (OA), hiperandrogenizma (HA) i policističnu morfologiju jajnika (PCOM). Tako su i nehiperandrogene žene s PCOM i OA uključene u PCOS (neHA-PCOS). Istraživanja koja su se bavila metaboličkim statusom žena s nehiperandrogenim PCOS-om nisu polučila jednoznačne zaključke što je dovelo do prijedloga za isključivanje tog...
Povezanost karakteristika ličnosti i sociodemografskih čimbenika sa suicidalnošću kod oboljelih od afektivnih poremećaja
Povezanost karakteristika ličnosti i sociodemografskih čimbenika sa suicidalnošću kod oboljelih od afektivnih poremećaja
Anamarija Petek Erić
Cilj ovoga istraživanja je procjena i prepoznavanje specifičnih osobina ličnosti kod suicidalnih bolesnika sa poremećajem raspoloženja (povratni depresivni poremećaj i bipolarno afektivni poremećaj) i kod nesuicidalnih bolesnika sa navedenim poremećajem raspoloženja. Ispitanici i metode: Ovo istraživanje obuhvatilo je ukupno 119 bolesnika sa dijagnozom povratnog depresivnog poremećaja - depresivna epizoda bez psihotičnih simptoma i dijagnozom bipolarno afektivnog poremećaja -...
RAZVRSTAVANJE PACIJENATA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE U PODSKUPINE TEMELJEM RAZLIKA U STUPNJU IZRAŽENOSTI SINDROMA TJELESNE NEMOĆI TE AFEKTIVNIH I KOGNITIVNIH POREMEĆAJA
RAZVRSTAVANJE PACIJENATA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE U PODSKUPINE TEMELJEM RAZLIKA U STUPNJU IZRAŽENOSTI SINDROMA TJELESNE NEMOĆI TE AFEKTIVNIH I KOGNITIVNIH POREMEĆAJA
Sanja Bekić
Ciljevi istraživanja Utvrditi kako se pacijenti obiteljske medicine stari 60 ili više godina razvrstavaju u podskupine (latentne klase) na temelju funkcionalnih poremećaja, tjelesne nemoći i kognitivnog deficita. Nacrt istraživanja Istraživanje je presječno istraživanje, provedeno 2018. godine u ambulanti obiteljske medicine u Osijeku. Ispitanici i metode U istraživanju su sudjelovala 263 ispitanika koji su probirani redom dolaska u ambulantu. Za ispitivanje kognitivnih...
RIZIČNI ČIMBENICI I BIOMARKERI ZA ALERGIJSKU SENZIBILIZACIJU I RAZVOJ ATOPIJSKIH BOLESTI U DJECE NAKON INFEKCIJE RESPIRACIJSKIM SINCICIJSKIM VIRUSOM
RIZIČNI ČIMBENICI I BIOMARKERI ZA ALERGIJSKU SENZIBILIZACIJU I RAZVOJ ATOPIJSKIH BOLESTI U DJECE NAKON INFEKCIJE RESPIRACIJSKIM SINCICIJSKIM VIRUSOM
Helena Tesari Crnković
Cilj istraživanja: utvrditi utjecaj rizičnih čimbenika i infekcije RSV-om u ranoj životnoj dobi te istražiti mogućnost uporabe periostina i vitamina D kao biomarkera za razvoj atopijskih bolesti u djece do 10. godine života. Nacrt studije: istraživanje je opažajno, kohortno i prospektivno. Od rođenja je praćeno 127 djece: u dobi od godinu dana evaluirano je 127 djece, do dvije godine 92 djece, a 72 djece je praćeno do 10. godine života. Ispitanici i metode: u djece koja su do...

Pages