Paginacija

POJAVNOST NEUROTROPNIH VIRUSA U GLIOBLASTOMA I UTJECAJ NA KLINIČKU SLIKU I ISHOD LIJEČENJA
POJAVNOST NEUROTROPNIH VIRUSA U GLIOBLASTOMA I UTJECAJ NA KLINIČKU SLIKU I ISHOD LIJEČENJA
Nenad Koruga
Cilj istraživanja: Dokazati prisutnost neurotropnih virusa kod glioblastoma te utvrditi njihov potencijalni učinak u ishodu ukupnog preživljenja i preživljenja bez progresije simptoma bolesti. Definicija prognostičkih čimbenika u liječenju glioblastoma postavljeni su kao sekundarni ciljevi ovoga istraživanja. Ispitanici i metode: Retrospektivno je analizirana skupina od 63 bolesnika oboljelih od glioblastoma u vremenskom intervalu od pet godina, između 1. siječnja 2012. do 31....
POLIMORFIZAM IL-1fi, IL-8 I VEGF GENA U KARCINOMU
POLIMORFIZAM IL-1fi, IL-8 I VEGF GENA U KARCINOMU
Vesna Horvat
Cilj istraživanja Angiogeneza ima važnu ulogu u razvoju, rastu i širenju solidnih tumora pa tako i karcinoma prostate. Brojna istraživanja povezuju potencijalno funkcionalne polimorfizme jedne baze u genima važnim za agiogenezu u prostati s povećanim rizikom i agresivnijim oblikom karcinoma prostate. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj polimorfizama IL-1fi, IL-8 i VEGF gena proangiogenih citokina na nastanak i razvoj agresivnijeg oblika karcinoma prostate. Ispitanici i...
POLIMORFIZMI GENA ZA PROGESTERONSKI RECEPTOR U MODULACIJI RIZIKA IDIOPATSKOG  SPONTANOG PRIJEVREMENOG PORODA
POLIMORFIZMI GENA ZA PROGESTERONSKI RECEPTOR U MODULACIJI RIZIKA IDIOPATSKOG SPONTANOG PRIJEVREMENOG PORODA
Mirta Kadivnik
Cilj istraživanja: Prijevremeni je porod najčešći uzrok perinatalnog mortaliteta i morbiditeta. Progesteron (P4) je steroidni hormon koji sudjeluje u održavanju trudnoće preko progesteronskih receptora (PR). Cilj ovog straživanja bio je utvrditi ima li šest odabranih polimorfizama jednog nukleotida (SNP) gena za progesteronski receptor (PGR) (rs10895068, rs1042838, rs1042839, rs1942836, rs4754732, rs654752) kod majke i/ili novorođenčadi ulogu u modulaciji rizika za spontani...
POLIMORFIZMI GENA ZA PROTEIN VISOKE POKRETLJIVOSTI IZ SKUPINE 1 (HMGB1) U DJECE OBOLJELE OD IgA VASKULITISA (HENOCH-SCHÖNLEINOVE PURPURE (HSP))
POLIMORFIZMI GENA ZA PROTEIN VISOKE POKRETLJIVOSTI IZ SKUPINE 1 (HMGB1) U DJECE OBOLJELE OD IgA VASKULITISA (HENOCH-SCHÖNLEINOVE PURPURE (HSP))
Mateja Batnožić Varga
IgA vaskultis (IgAV) ili Henoch-Schönleinova purpura najčešći je sistemski vaskulitis malih krvnih žila u dječjoj dobi. Protein visoke pokretljivosti iz skupine 1 (engl. high mobility group box-1 protein, HMGB1) pleiotropni je citokin koji djeluje kao proupalni signal, važan za aktivaciju antigen prezentirajućih stanica i širenje upale. HMGB1 ima ulogu u patofiziologiji različitih upalnih bolesti. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti povezanost četiri polimorfizma jednog...
POREMEĆAJ RASPOLOŽENJA I SPAVANJA, MEHANIZMI OBRANE I ALEKSITIMIJA U PACIJENATA NA PROGRAMU KRONIČNE HEMODIJALIZE
POREMEĆAJ RASPOLOŽENJA I SPAVANJA, MEHANIZMI OBRANE I ALEKSITIMIJA U PACIJENATA NA PROGRAMU KRONIČNE HEMODIJALIZE
Đorđe Pojatić
Cilj istraživanja: Ispitati razlike u razinama depresije, obrana ega, kvalitete sna i dnevne pospanosti, laboratorijskih varijabli i općih obilježja u uzorku HD bolesnika prema razinama aleksitimije; ispitati razlike u razinama upale, elektrolita, urata i PTH prema razinama kvalitete sna i depresivnih simptoma HD bolesnika i prema tipu krvožilnog pristupa. Nacrt studije: presječno istraživanje. Bolesnici i metode: Istraživanje je provedeno na ukupno 170 HD bolesnika u ustanovama KBC...
POSTTRAUMATSKE EPILEPSIJE: USPOREDBA TERAPIJE STANDARDNIM ANTIEPILEPTICIMA I ANTIEPILEPTICIMA NOVE GENERACIJE
POSTTRAUMATSKE EPILEPSIJE: USPOREDBA TERAPIJE STANDARDNIM ANTIEPILEPTICIMA I ANTIEPILEPTICIMA NOVE GENERACIJE
Lidija Šapina
Ciljevi: Oboljeli od posttraumatske epilepsije postižu remisiju brže pri primjeni antiepileptika nove generacije u odnosu na standardne antiepileptike. Nacrt studije: Podatci su prikupljani djelomično retrospektivno (1988. – 2003.), djelomično prospektivno ( 2003. – 2008.), istraživanje je završeno 2013.g. Analizirali smo: anamnezu, kliničku sliku, neuroradiološku obradu (CT/MR mozga), EEG (inicijalni i kontrolni), psihologijsko testiranje, psihijatrijski pregled. Podijeljeni su...
POVEZANOST ATEROSKLEROTSKIH OVAPNJENJA ARTERIJA VRATA I GLAVE SA SUŽENJEM UNUTARNJE KAROTIDNE ARTERIJE U BOLESNIKA SA ZNACIMA CEREBROVASKULARNE BOLESTI
POVEZANOST ATEROSKLEROTSKIH OVAPNJENJA ARTERIJA VRATA I GLAVE SA SUŽENJEM UNUTARNJE KAROTIDNE ARTERIJE U BOLESNIKA SA ZNACIMA CEREBROVASKULARNE BOLESTI
Nikola Gotovac
Uvod: Moždani udar jedna je od najčešćih indikacija za snimanje CT glave. Postojanje suženja proksimalnog dijela unutarnje karotidne arterije (ACI) predstavlja čimbenik rizika za moždani udar. Cilj: Primarni je cilj ovog istraživanja bio istražiti može li volumen ovapnjenja arterija vrata i glave biti indikator postojanja suženja proksimalnog dijela ACI-ja. Sekundarni je cilj bio istražiti kako se mjerenje volumena ovapnjenja mijenja promjenom praga za segmentaciju ovapnjenja na...
POVEZANOST BIOMETRIJSKIH OBILJEŽJA OKA S TJELESNOM VISINOM, MASOM, DOBI I SPOLOM U ZDRAVE PREPREZBIOPSKE POPULACIJE
POVEZANOST BIOMETRIJSKIH OBILJEŽJA OKA S TJELESNOM VISINOM, MASOM, DOBI I SPOLOM U ZDRAVE PREPREZBIOPSKE POPULACIJE
Štefanija Kolačko
Biometrija oka je metoda mjerenja anatomskih struktura oka. Tehnološki napredak u oftalmologiji omogućuje sve precizniju procjenu biometrijskih svojstava ljudskog oka. Biometrijska obilježja ljudskog oka razlikuju se kod različitih populacija i mijenjaju se tijekom života kao posljedica normalnih fizioloških procesa starenja. Ključno je znati točne biometrijske vrijednosti za određenu populaciju jer one utječu na prevenciju različitih bolesti, postavljanje dijagnoze kao i na...
POVEZANOST DIJASTOLIĈKE DISFUNKCIJE LIJEVE KLIJETKE I
 BILJEGA ENDOTELNE DISFUNKCIJE S KORONARNIM RIZIKOM
 PROCIJENJENIM SCORE LJESTVICOM U OPĆOJ POPULACIJI
 ODRASLIH ISPITANIKA DOBI 40-65 GODINA
POVEZANOST DIJASTOLIĈKE DISFUNKCIJE LIJEVE KLIJETKE I BILJEGA ENDOTELNE DISFUNKCIJE S KORONARNIM RIZIKOM PROCIJENJENIM SCORE LJESTVICOM U OPĆOJ POPULACIJI ODRASLIH ISPITANIKA DOBI 40-65 GODINA
Livija Sušić
Ciljevi istraživanja: Primarni ciljevi istraţivanja bili su utvrditi meĊusobnu povezanost pojavnosti dijastoliĉke disfunkcije lijeve klijetke (LVDD), kardiovaskularnog (KV) rizika procijenjenog SCORE2 ljestvicom i plazmatskih koncentracija biljega NTproBNP i ADMA. Sekundarni ciljevi bili su utvrditi povezanost indeksiranog volumena lijeve pretklijetke (LAVI) s plazmatskom koncentracijom NT-proBNP i ADMA te utvrditi uĉinkovitost biljega NT-proBNP i ADMA u predviĊanju LVDD kod...
POVEZANOST EREKTILNE DISFUNKCIJE I SERUMSKE VRIJEDNOSTI VITAMINA
POVEZANOST EREKTILNE DISFUNKCIJE I SERUMSKE VRIJEDNOSTI VITAMINA
Bojan Sudarevuć
Cilj istraživanja bio je ispitati serumsku koncentraciju vitamina D (VD) u oboljelih od erektilne disfunkcije (ED), s pretpostavkom da imaju manju koncentraciju 25(OH)D u usporedbi s kontrolnim ispitanicima te da intenzitet ED-a negativno korelira s koncentracijom VD-a. Pretpostavka uloge VD-a u patofiziologiji ED-a utemeljena je na prethodnim istraživanjima o zajedničkim rizičnim čimbenicima (RČ) te mehanizmu nastanka ED-a i drugih bolesti koje su dovedene u vezu s nedostatkom...
POVEZANOST GUBITKA EKSPRESIJE PROTEINA CDX2 S EKSPRESIJOM 
 PROTEINA ZA POPRAVAK DNK U OBOLJELIH OD KOLOREKTALNOG 
 KARCINOMA
POVEZANOST GUBITKA EKSPRESIJE PROTEINA CDX2 S EKSPRESIJOM PROTEINA ZA POPRAVAK DNK U OBOLJELIH OD KOLOREKTALNOG KARCINOMA
Ivan Vlahović
Cilj istraživanja: Gubitak ekspresije CDX2 proteina je od ranije povezan s dMMR kod bolesnika s kolorektalnim karcinomom (CRC). Međutim, postoji vrlo malo studija koje su istražile povezanost gubitka ekspresije CDX2 proteina s gubitkom ekspresije svakog od MMR proteina zasebno. Cilj je ovog istraživanja istražiti povezanost gubitka ekspresije CDX2 proteina kod oboljelih od CRC s gubitkom ekspresije MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2 proteina. Materijali i metode: Ovo je retrospektivna...
POVEZANOST JUVENILNE ESENCIJALNE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I BILJEGA VASKULARNE REAKTIVNOSTI U SUSTAVNOJ I MOŽDANOJ CIRKULACIJI
POVEZANOST JUVENILNE ESENCIJALNE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I BILJEGA VASKULARNE REAKTIVNOSTI U SUSTAVNOJ I MOŽDANOJ CIRKULACIJI
Martina Kos
Cilj istraživanja: Odrediti utjecaj esencijalne arterijske hipertenzije na sustavni mikro- i makrovaskularni endotelni odgovor, na moždanu hemodinamiku te na razinu oksidacijskog stresa i ciljnih proupalnih biljega u pedijatrijskoj populaciji. Nacrt studije: Presječna opservacijska studija u kojoj su ispitanici podvrgnuti istom eksperimentalnom protokolu. Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine prema (ne)postojanju esencijalne arterijske hipertenzije (ID NCT05109013). ...

Paginacija