Pages

POLIMORFIZMI GENA ZA PROGESTERONSKI RECEPTOR U MODULACIJI RIZIKA IDIOPATSKOG  SPONTANOG PRIJEVREMENOG PORODA
POLIMORFIZMI GENA ZA PROGESTERONSKI RECEPTOR U MODULACIJI RIZIKA IDIOPATSKOG SPONTANOG PRIJEVREMENOG PORODA
Mirta Kadivnik
Cilj istraživanja: Prijevremeni je porod najčešći uzrok perinatalnog mortaliteta i morbiditeta. Progesteron (P4) je steroidni hormon koji sudjeluje u održavanju trudnoće preko progesteronskih receptora (PR). Cilj ovog straživanja bio je utvrditi ima li šest odabranih polimorfizama jednog nukleotida (SNP) gena za progesteronski receptor (PGR) (rs10895068, rs1042838, rs1042839, rs1942836, rs4754732, rs654752) kod majke i/ili novorođenčadi ulogu u modulaciji rizika za spontani...
POLIMORFIZMI GENA ZA PROTEIN VISOKE POKRETLJIVOSTI IZ SKUPINE 1 (HMGB1) U DJECE OBOLJELE OD IgA VASKULITISA (HENOCH-SCHÖNLEINOVE PURPURE (HSP))
POLIMORFIZMI GENA ZA PROTEIN VISOKE POKRETLJIVOSTI IZ SKUPINE 1 (HMGB1) U DJECE OBOLJELE OD IgA VASKULITISA (HENOCH-SCHÖNLEINOVE PURPURE (HSP))
Mateja Batnožić Varga
IgA vaskultis (IgAV) ili Henoch-Schönleinova purpura najčešći je sistemski vaskulitis malih krvnih žila u dječjoj dobi. Protein visoke pokretljivosti iz skupine 1 (engl. high mobility group box-1 protein, HMGB1) pleiotropni je citokin koji djeluje kao proupalni signal, važan za aktivaciju antigen prezentirajućih stanica i širenje upale. HMGB1 ima ulogu u patofiziologiji različitih upalnih bolesti. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti povezanost četiri polimorfizma jednog...
POREMEĆAJ RASPOLOŽENJA I SPAVANJA, MEHANIZMI OBRANE I ALEKSITIMIJA U PACIJENATA NA PROGRAMU KRONIČNE HEMODIJALIZE
POREMEĆAJ RASPOLOŽENJA I SPAVANJA, MEHANIZMI OBRANE I ALEKSITIMIJA U PACIJENATA NA PROGRAMU KRONIČNE HEMODIJALIZE
Đorđe Pojatić
Cilj istraživanja: Ispitati razlike u razinama depresije, obrana ega, kvalitete sna i dnevne pospanosti, laboratorijskih varijabli i općih obilježja u uzorku HD bolesnika prema razinama aleksitimije; ispitati razlike u razinama upale, elektrolita, urata i PTH prema razinama kvalitete sna i depresivnih simptoma HD bolesnika i prema tipu krvožilnog pristupa. Nacrt studije: presječno istraživanje. Bolesnici i metode: Istraživanje je provedeno na ukupno 170 HD bolesnika u ustanovama KBC...
POSTTRAUMATSKE EPILEPSIJE: USPOREDBA TERAPIJE STANDARDNIM ANTIEPILEPTICIMA I ANTIEPILEPTICIMA NOVE GENERACIJE
POSTTRAUMATSKE EPILEPSIJE: USPOREDBA TERAPIJE STANDARDNIM ANTIEPILEPTICIMA I ANTIEPILEPTICIMA NOVE GENERACIJE
Lidija Šapina
Ciljevi: Oboljeli od posttraumatske epilepsije postižu remisiju brže pri primjeni antiepileptika nove generacije u odnosu na standardne antiepileptike. Nacrt studije: Podatci su prikupljani djelomično retrospektivno (1988. – 2003.), djelomično prospektivno ( 2003. – 2008.), istraživanje je završeno 2013.g. Analizirali smo: anamnezu, kliničku sliku, neuroradiološku obradu (CT/MR mozga), EEG (inicijalni i kontrolni), psihologijsko testiranje, psihijatrijski pregled. Podijeljeni su...
POVEZANOST ATEROSKLEROTSKIH OVAPNJENJA ARTERIJA VRATA I GLAVE SA SUŽENJEM UNUTARNJE KAROTIDNE ARTERIJE U BOLESNIKA SA ZNACIMA CEREBROVASKULARNE BOLESTI
POVEZANOST ATEROSKLEROTSKIH OVAPNJENJA ARTERIJA VRATA I GLAVE SA SUŽENJEM UNUTARNJE KAROTIDNE ARTERIJE U BOLESNIKA SA ZNACIMA CEREBROVASKULARNE BOLESTI
Nikola Gotovac
Uvod: Moždani udar jedna je od najčešćih indikacija za snimanje CT glave. Postojanje suženja proksimalnog dijela unutarnje karotidne arterije (ACI) predstavlja čimbenik rizika za moždani udar. Cilj: Primarni je cilj ovog istraživanja bio istražiti može li volumen ovapnjenja arterija vrata i glave biti indikator postojanja suženja proksimalnog dijela ACI-ja. Sekundarni je cilj bio istražiti kako se mjerenje volumena ovapnjenja mijenja promjenom praga za segmentaciju ovapnjenja na...
POVEZANOST BIOMETRIJSKIH OBILJEŽJA OKA S TJELESNOM VISINOM, MASOM, DOBI I SPOLOM U ZDRAVE PREPREZBIOPSKE POPULACIJE
POVEZANOST BIOMETRIJSKIH OBILJEŽJA OKA S TJELESNOM VISINOM, MASOM, DOBI I SPOLOM U ZDRAVE PREPREZBIOPSKE POPULACIJE
Štefanija Kolačko
Biometrija oka je metoda mjerenja anatomskih struktura oka. Tehnološki napredak u oftalmologiji omogućuje sve precizniju procjenu biometrijskih svojstava ljudskog oka. Biometrijska obilježja ljudskog oka razlikuju se kod različitih populacija i mijenjaju se tijekom života kao posljedica normalnih fizioloških procesa starenja. Ključno je znati točne biometrijske vrijednosti za određenu populaciju jer one utječu na prevenciju različitih bolesti, postavljanje dijagnoze kao i na...
POVEZANOST EREKTILNE DISFUNKCIJE I SERUMSKE VRIJEDNOSTI VITAMINA
POVEZANOST EREKTILNE DISFUNKCIJE I SERUMSKE VRIJEDNOSTI VITAMINA
Bojan Sudarevuć
Cilj istraživanja bio je ispitati serumsku koncentraciju vitamina D (VD) u oboljelih od erektilne disfunkcije (ED), s pretpostavkom da imaju manju koncentraciju 25(OH)D u usporedbi s kontrolnim ispitanicima te da intenzitet ED-a negativno korelira s koncentracijom VD-a. Pretpostavka uloge VD-a u patofiziologiji ED-a utemeljena je na prethodnim istraživanjima o zajedničkim rizičnim čimbenicima (RČ) te mehanizmu nastanka ED-a i drugih bolesti koje su dovedene u vezu s nedostatkom...
POVEZANOST KOMPETENCIJA MENTORA ZDRAVSTVENE NJEGE I VRJEDNOVANJA KLINIČKE EDUKACIJE KROZ STUDIJ U SUSTAVU OBRAZOVANJA PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA
POVEZANOST KOMPETENCIJA MENTORA ZDRAVSTVENE NJEGE I VRJEDNOVANJA KLINIČKE EDUKACIJE KROZ STUDIJ U SUSTAVU OBRAZOVANJA PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA
Robert Lovrić
Osnovni je cilj doktorskoga rada dobiti uvid u promjene studentskih očekivanja i procjena mentorskih kompetencija kao i samoprocjena mentora različitih godina studija te istoga naraštaja studenata tijekom cijelog studija. Ispitanici i metode Istraživanje je longitudinalno, presječno i prospektivno, provedeno u trajanju tri akademske godine, u KBC Osijek, na klinikama i odjelima nastavnim bazama Medicinskog fakulteta Osijek. U istraživanje su uključene dvije skupine ispitanika: tri...
POVEZANOST KONCENTRACIJE JODA U MOKRAĆI, ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA I FIZIČKE AKTIVNOSTI DJECE U DOBI OD 6 DO 12 GODINA
POVEZANOST KONCENTRACIJE JODA U MOKRAĆI, ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA I FIZIČKE AKTIVNOSTI DJECE U DOBI OD 6 DO 12 GODINA
Valentina Vidranski
Jod je jedan od značajnijih mikroelemenata u našem organizmu, sastavni dio hormona štitnjače koji među ostalim imaju i važnu ulogu u razvoju djece. Nedostatan unos joda u organizam može rezultirati brojnim poremećajima. Ciljevi: Verificirati kolorimetrijsku metodu za određivanje koncentracije joda u mokraći (KJ) na automatskom analizatoru Seal Analytical AA3 HR prema zahtjevima kvalitete, te kod djece u dobi od 6 do 12 godina ispitati postoji li povezanost koncentracije joda u...
POVEZANOST KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI I PERIPROCEDURALNE OZLJEDE SRČANOG MIŠIĆA PRI ELEKTIVNOJ PERKUTANOJ KORONARNOJ INTERVENCIJI
POVEZANOST KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI I PERIPROCEDURALNE OZLJEDE SRČANOG MIŠIĆA PRI ELEKTIVNOJ PERKUTANOJ KORONARNOJ INTERVENCIJI
Helena Jerkić
Cilj istraživanja: Koronarna bolest je vodeći uzrok smrtnosti bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti (CKD). Bolesnici s CKD, podvrgnuti perkutanoj koronarnoj intervenciji (PCI), imaju veći rizik razvoja kardiovaskularnih komplikacija u odnosu na bolesnike s očuvanom bubrežnom funkcijom. Cilj ovog istraživanja je odrediti incidenciju i intenzitet periproceduralne ozljede miokarda (PMI) nakon elektivne PCI u ovisnosti o CKD. Nacrt studije Ova prospektivna studija je uključila 344...
POVEZANOST MEDICINSKIH POKAZATELJA TEŽINE I RASPOREDA OZLJEDA UTVRĐENIH OBDUKCIJOM SMRTNO STRADALIH U PROMETNIM NESREĆAMA I VRSTA SUDIONIKA U PROMETU
POVEZANOST MEDICINSKIH POKAZATELJA TEŽINE I RASPOREDA OZLJEDA UTVRĐENIH OBDUKCIJOM SMRTNO STRADALIH U PROMETNIM NESREĆAMA I VRSTA SUDIONIKA U PROMETU
Elizabeta Matuzalem Marinović
Cilj istraživanja Istraživanjem je testirana hipoteza o postojanju pravilnosti u težini i rasporedu ozljeda kod smrtno stradalih sudionika u prometu prema njihovu svojstvu sudjelovanja u prometu (pješaci, biciklisti, motociklisti, vozači, suvozači i ostali putnici u vozilu) i u odnosu na trenutnu smrt i smrt unutar 30 dana od ozljeđivanja. Ciljevi istraživanja bili su utvrditi razliku u opsegu ozljeda smrtno stradalih sudionika u prometu između mlađih i starijih dobnih skupina,...
POVEZANOST OSOBNIH I PSIHOLOŠKIH ČIMBENIKA, MOTIVACIJE I RAZLIČITIH ASPEKATA ZADOVOLJSTVA USLUGOM PRUŽENOM DOBROVOLJNIM DAVATELJIMA S NAMJEROM PONOVNOG DAVANJA KRVI
POVEZANOST OSOBNIH I PSIHOLOŠKIH ČIMBENIKA, MOTIVACIJE I RAZLIČITIH ASPEKATA ZADOVOLJSTVA USLUGOM PRUŽENOM DOBROVOLJNIM DAVATELJIMA S NAMJEROM PONOVNOG DAVANJA KRVI
Kristina Kralik
Cilj istraživanja: Davanje krvi još je uvijek glavni izvor krvi i krvnih pripravaka u svijetu. Cilj istraživanja bio je razviti i validirati instrument Upitnik motivacije i zadovoljstva davatelja krvi (MZDK) te uz kontrolu sociodemografskih obilježja ispitati potencijalne osobne i psihološke prediktore i zadovoljstvo uslugom u objašnjenju intrinzičnih i ekstrinzičnih motivacijskih aspekata namjere davanja krvi. Pretpostavka je da je namjera ponovnoga davanja krvi povezana s osobnim i...

Pages