Paginacija

Epiduralna primjena steroida nasuprot perkutane laserske dekompresije diska kod liječenja lumbalne radikularne boli
Epiduralna primjena steroida nasuprot perkutane laserske dekompresije diska kod liječenja lumbalne radikularne boli
Marko Pavošević
Cilj istraživanja: Usporediti učinkovitost epiduralne primjene steroida (ESI) i perkutane laserske dekompresije diska (PLDD) kod bolesnika s lumbalnom radikularnom boli, kojima je navedena radikularna bol uzrokovana hernijom intervertebralnog diska. Utvrditi postoji li razlika u učinkovitosti obje metode kod hernije intervertebralnog diska s i bez radikularnog kontakta. Nacrt studije: prospektivna kohortna studija. Ispitanici i metode: Ispitanici su bolesnici liječeni na Zavodu za...
Epilepsije i epileptički sindroma u dječjoj dobi
Epilepsije i epileptički sindroma u dječjoj dobi
Ana Tot
Epilepsija je paroksizmalni poremećaj funkcije središnjeg živčanog sustava koji je po svom karakteru rekurentan i stereotipan. Uz glavobolju, to je najčešća (primarna) bolest živčanog sustava. Cilj: Istražiti karakteristike cerebralnog napadaja u dječjoj dobi te značaj kliničke slike i EEG nalaza u dijagnozi epileptičkih sindroma i konvulzija u febrilitetu. Nacrt studije: dvogodišnja retrospektivna studija Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 198 pacijenata koji...
Etiologija i mikrobiološka dijagnostika bakterijemije i sepse u zdravstvenoj ustanovi sekundarne razine
Etiologija i mikrobiološka dijagnostika bakterijemije i sepse u zdravstvenoj ustanovi sekundarne razine
Helena Eškinja
Kultura krvi je i pored svojih određenih ograničenja najvažnija dijagnostička metoda kojom se mogu izolirati uzročnici bakterijemije i sepse, a test osjetljivosti izoliranih bakterija na antibiotike predstavlja važan rezultat za pravilan odabir terapije i uspješno provođenje liječenja. U ovom istraživanju, provedenom za peroid od 1. 1. 2011. do 31. 12. 2015. godine korišteni su podatci pacijenata hospitaliziranih u Općoj bolnici Virovitica, a hemokulture obrađene u...
Etički aspekti doniranja organa
Etički aspekti doniranja organa
Ines Žnidaršić
Cilj istraživanja: Utvrditi jesu li bolesnici s oštećenjem mozga i rizikom nastanka smrti mozga liječeni u skladu sa stručnim preporukama, postupa li se pri utvrđivanju smrti mozga u skladu sa zakonskim propisima, s kojim se poteškoćama susreću zdravstveni djelatnici koji skrbe o potencijalnim darivateljima organa. Nacrt studije: Retrospektivna studija. Ispitanici i metode: Ispitanici su bolesnici s oštećenjem mozga poznatoga uzroka liječeni u JIL-u Klinike za...
Faktori koji utječu na učinkovitost terapije botulinum toksina
Faktori koji utječu na učinkovitost terapije botulinum toksina
Dino Hardi
Cilj istraživanja: Cilj je bio utvrditi utjecaj demografskih faktora, simptoma cervikalne distonije te utjecaj doze botulinum toksina na terapijski odgovor nakon njegove primjene. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 41 pacijent koji je obolio od cervikalne distonije, koji se liječe u Klinici za neurologiju KBC Osijek. Za istraživanje se koristio upitnik gdje su se unosili: dob, spol, visina, težina, dužina trajanja simptoma, doza botulinum toksina, vrijeme (dani) proteklo...
Farmakogenetički polimorfizmi CYP2C9 u populaciji istočne Hrvatske
Farmakogenetički polimorfizmi CYP2C9 u populaciji istočne Hrvatske
Iva Skaramuca
CILJ ISTRAŽIVANJA: Genotipizacija farmakogenetičkih polimorfizama rs1799853 (*2) i rs1057910 (*3) gena CYP2C9 i određivanje učestalosti alelnih varijanti i genotipova CYP2C9 u populaciji istočne Hrvatske. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE: Skupina ispitanika sastojala se od 70 dobrovoljnih davatelja krvi (56 muškaraca, 14 žena) kojima je uzorak krvi prikupljen u periodu od ožujka 2015. do ožujka 2017. godine u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu...
Farmakogenetičko testiranje CYP3A5 u optimizaciji početne doze takrolimusa kod primatelja bubrežnog presatka
Farmakogenetičko testiranje CYP3A5 u optimizaciji početne doze takrolimusa kod primatelja bubrežnog presatka
Matea Bilić-Pavlinović
Gen CYP3A5 ima važnu ulogu u farmakokinetici takrolimusa, lijeka koji se koristi kao osnovna imunosupresivna terapija za bolesnike koji se podvrgavaju transplantaciji solidnih organa. Takrolimus je makrolidni antibiotik koji djeluje na principu inhibicije kalcineurinskog puta prijenosa signala. Cilj imunosupresivnog liječenja smanjenje je neželjenog imunosnog odgovora, ali ga prate i komplikacije. Pacijenti koji su ekspresori imaju izražen alel CYP3A5*1 te trebaju višu dozu takrolimusa...
Farmakološki tretman mentalno oboljelih u sklopu primarne zdravstvene zaštite
Farmakološki tretman mentalno oboljelih u sklopu primarne zdravstvene zaštite
Donatella Peršić
21 7. SAŽETAK Ciljevi istraživanja: Cilj ovog rada bio je prikaz farmakološkog tretmana mentalnih bolesnika koji se liječe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, utvrđivanje prevalencije propisivanja lijekova za mentalne bolesti te moguće razlike u prevalenciji propisivanja lijekova s obzirom na dob i spol bolesnika. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Materijali i metode: Studija je provedena na način da su podaci bili prikupljeni u ordinaciji obiteljske medicine za razdoblje od...
Febrilne konvulzije - učestalost ponavljanja s obzirom na dob djeteta
Febrilne konvulzije - učestalost ponavljanja s obzirom na dob djeteta
Sabina Obradović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog istraživanja bio je odrediti učestalost javljanja jednostavnih i složenih febrilnih konvulzija ovisno o dobi te utvrditi rizik pojavljivanja recidiva, ovisno o dobi kada su se febrilne konvulzije prvi puta pojavile. Također, jedan od ciljeva bio je i utvrditi kliničke osobitosti febrilnih konvulzija u naših ispitanika. USTROJ STUDIJE: Presječna studija u koju su uključena djeca koja su imala febrilne konvulzije, liječena na Odjelu za pedijatriju u...
Fibrilacija atrija kao čimbenik rizika u bolesnika s akutnim moždanim udarom
Fibrilacija atrija kao čimbenik rizika u bolesnika s akutnim moždanim udarom
Mirela Ernješ
CILJ: Cilj je istraživanja bio utvrditi zastupljenost fibrilacije atrija kod bolesnika s akutnim moždanim udarom, utvrditi spolnu i dobnu distribuciju bolesnika s fibrilacijom atrija, utvrditi udio bolesnika s fibrilacijom atrija koji su prije nastupa moždanog udara uzimali antikoagulantnu profilaksu te udio bolesnika koji su zadobili ishemijski moždani udar unatoč provođenju antikoagulantne terapije. ISPITANICI I METODE: Ispitivanjem su obuhvaćena 224 bolesnika s akutnim moždanim...
Frankov znak na ušnoj resici u bolesnika s nadomještanjem bubrežne funkcije
Frankov znak na ušnoj resici u bolesnika s nadomještanjem bubrežne funkcije
Dora Korman
CILJ ISTRAŽIVANJA: U bolesnika s nadomještanjem bubrežne funkcije (NBF) utvrditi prevalenciju Frankova znaka na ušnoj resici i povezanost sa žilnim bolestima. NACRT ISTRAŽIVANJA: Presječno istraživanje. ISPITANICI I POSTUPCI: U 188 bolesnika (60 % muškaraca), 101 na kroničnoj dijalizi i 87 s bubrežnim presatkom, liječenih u Kliničkom bolničkom centru Osijek, medijana dobi 63 godine (interkvartilni raspon 53 – 71), inspekcijom je istraženo postojanje Frankova znaka i ispitani...
Genetički uzroci neplodnosti u  istočnoj Slavoniji
Genetički uzroci neplodnosti u istočnoj Slavoniji
Tea Ivanković
Ciljevi istraživanja: Utvrditi broj neplodnih parova koji su se javili u Genetičko savjetovalište KBC-a Osijek, odrediti omjer pacijenata registriranih u savjetovalištu i onih poslanih na kariotipizaciju, odrediti postotak parova s dokazanim genetičkim uzrokom infertiliteta, odrediti pojavnost genetičkih entiteta, usporediti dobivene rezultate s drugim nacionalnim istraživanjima ili zemljama iz okruženja. Ustroj studije: Istraživanje je retrospektivno. Ispitanici i metode: Pregled...

Paginacija