Pages

Diferencijacija stromalnih tumora gastrointestinalnog trakta imunohistokemijskim bojanjem.
Diferencijacija stromalnih tumora gastrointestinalnog trakta imunohistokemijskim bojanjem.
Lorena Katuša
CILJ ISTRAŽIVANJA: Utvrditi broj dijagnosticiranih gastrointestinalnih stromalnih tumora u desetogodišnjem razdoblju, te učestalost prema biološkom ponašanju i lokalizaciji. USTROJ STUDIJE: Retrospektivna studija. MATERIJALI I METODE: Izvršila se analiza postojeće medicinske dokumentacije Kliničkog zavoda za patologiju i sudsku medicinu dijagnosticiranih gastrointestinalnih stromalnih tumora u KBC-u Osijek. Uzorci su bojani standardnim hematoksilin-eozin bojenjem i...
Dijabetes melitus tip II u bolnički liječenih psihijatrijskih bolesnika
Dijabetes melitus tip II u bolnički liječenih psihijatrijskih bolesnika
Ela Pejić
Cilj istraživanja. Cilj istraživanja je bio utvrditi učestalost dijabetesa melitusa tipa II među oboljelima od duševnih poremećaja (shizofrenija i shizofreniji slični poremećaji, afektivni poremećaji, anksiozni poremećaji, bolesti ovisnosti), utvrditi povezanost dijabetesa i tjelesne težine oboljelih, povezanost vrste psihofarmaka i dijabetesa, povezanost trajanja duševnog poremećaja i dijabetesa te povezanost dijabetesa u psihijatrijskih bolesnika s podatcima o dijabetesu među...
Dijagnostika Chlamydia trachomatis u rutinskom laboratoriju
Dijagnostika Chlamydia trachomatis u rutinskom laboratoriju
Nikolina Lacković
CILJEVI ISTRAŽIVANJA : Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kolika je učestalost pozitivnih uzoraka na Chlamydia trachomatis te utvrditi dobnu i spolnu zastupljenost među uzorcima koji su rutinski obrađivani u laboratoriju molekularnom metodom. MATERIJAL I METODE: Ispitanici su bili žene i muškarci čiji su uzorci testirani na Chlamydia trachomatis u Županijskom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije od 2013. do 2014. godine. U rutinskom radu laboratorija...
Dijagnostika malignog melanoma imunohistokemijskim bojanjem.
Dijagnostika malignog melanoma imunohistokemijskim bojanjem.
Antonela Matešković
CILJ ISTRAŽIVANJA: Utvrditi broj dijagnosticiranih melanoma tijekom pet godina, utvrditi učestalost melanoma ovisno o klasifikaciji prema Breslowu i Clarku, usporediti proliferacijski indeks prema patohistološkim stadijima po Breslowu i Clarku. USTROJ STUDIJE: Retrospektivna studija. ISPITANICI I METODE: Obuhvaćeno je 189 melanoma dijagnosticiranih na Zavodu za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Osijek tijekom pet godina (2012. - 2016.). Uzorci tkiva bojeni su standardnim...
Dijagnostička infekcija hepatitis C virusom temeljena na PCR metodi
Dijagnostička infekcija hepatitis C virusom temeljena na PCR metodi
Maja Lončarić
Uvod: Virus hepatitisa C najčešći je uzrok kronične bolesti jetre u svijetu. Glavni put prijenosa HCV je perkutana izloženost zaraženoj krvi. Rizik prijenosa je najveći nakon transfuzije krvi i krvnih derivata od inficiranog davatelja krvi ili opetovane perkutane ekspozicije. Nedostatak je serološkog testiranja u tome što se zaraza ne može dokazati u tijeku dijagnostičkog prozora. Da bi se skratilo vrijeme dijagnostičkog prozora, a time i rizik za prijenos infekcije, uvedene su...
Dijagnostička korist od upotrebe imunohistokemijskih metoda (CK HMW, p63, AMACR i c-myc) u razlikovanju benignih patohistoloških promjena od karcinoma prostate.
Dijagnostička korist od upotrebe imunohistokemijskih metoda (CK HMW, p63, AMACR i c-myc) u razlikovanju benignih patohistoloških promjena od karcinoma prostate.
Daria Marić
Cilj istraživanja: Ciljevi ovog istraživanja bili su ispitati ekspresiju i intenzitet ekspresije imunohistokemijskih biljega CK HMW i p63 u uzorcima prostate s nalazom hiperplazije bazalnih stanica i PIN-a u odnosu na intenzitet ekspresije okolnog normalnog tkiva prostate te utvrditi postoji li razlika u intenzitetu ekspresije ovih biljega između navedenih entiteta. Nadalje, usporediti intenzitet ekspresije imunohistokemijskog biljega AMACR kod PIN-a, ASAP-a i adenokarcinoma prostate te...
Dijagnostička vrijednost mioglobina i srčanog proteina koji veže masne kiseline (H-FABP) u akutnom koronarnom sindromu
Dijagnostička vrijednost mioglobina i srčanog proteina koji veže masne kiseline (H-FABP) u akutnom koronarnom sindromu
Saša Šterpin
Cilj istraživanja Cilj je ovog istraživanja usporediti dijagnostički značaj konvencionalnog biljega mioglobina i novijeg biljega, srčanog proteina koji veže masne kiseline u AKS. Nacrt studije Nacrt studije čini presječno istraživanje (prospektivno istraživanje parova). Ispitanici i metode Ispitanici su (N = 94) bili podijeljeni u tri skupine: pacijenti s NSTEMI AIM-om (N = 37), pacijenti s NAP-om (N = 15) te kontrolni ispitanici (N = 42). Ispitanicima je uzeta anamneza te im je...
Dijagnostička vrijednost određivanja adiponektina u procjeni rizika za pojavu diabetesa tip 2
Dijagnostička vrijednost određivanja adiponektina u procjeni rizika za pojavu diabetesa tip 2
Ivan Bokunić
Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati dijagnostičku vrijednost adiponektina, novog potencijalnog i ranog pokazatelja dijabetesa tipa 2 te procijeniti rizik za njegov nastnak. Prvi cilj presječnom studijom bio je ispitati postoji li statistički značajna razlika u koncentraciji adiponektina u skupini kontrolnih ispitanika i pacijenata s dijabetesom tipa 2. Ispitivalo se i postoji li statistički značajna razlika u koncentraciji kolesterola, triglicerida i CRP-a između...
Dijagnostička vrijednost ultrazvuka vrata u praćenju bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače
Dijagnostička vrijednost ultrazvuka vrata u praćenju bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače
Karolina Križaić
Cilj istraţivanja Cilj ovoga istraţivanja je evaluirati dijagnostičku vrijednost ultrazvuka vrata tijekom praćenja bolesnika s DTC – om. Uutvrdila su se sljedeća dijagnostička obiljeţja; osjetljivost, specifičnost, negativna prediktivna vrijednost (NPV) te pozitivna prediktivna vrijednost (PPV). Ustroj studije Presječna studija. Ispitanici i metode Istraţivanje obuhvaća 388 bolesnika s DTC – om. Svi pacijenti bili su izloţeni totalnoj tireoidektomiji i ablacijskoj...
Dijagnostičke i epidemiološke značajke infekcije humanim papilomavirusom u istočnoj Hrvatskoj
Dijagnostičke i epidemiološke značajke infekcije humanim papilomavirusom u istočnoj Hrvatskoj
Sven Burian
Zaraza HPV-om je jedna od najčešćih spolno prenosivih bolesti. Niskorizični genotipovi uzrokuju anogenitalne bradavice na vanjskim dijelovima spolnih organa, dok su visokorizični genotipovi povezani s nastankom intraepitelnih neoplazija i karcinoma vrata maternice. Metode izbora za detekciju infekcije HPV-om temeljene su na metodama molekularne dijagnostike - amplifikacija PCR. U istraživanju su se koristili podatci iz elektronske baze podataka Službe za mikrobiologiju, Županijskog...
Dijagnostički značaj određivanja p2PSA u otkrivanju karcinoma prostate
Dijagnostički značaj određivanja p2PSA u otkrivanju karcinoma prostate
Darko Vuk
Cilj istraživanja bio je ispitati postoji li značajna razlika u vrijednostima p2PSA-a između ispitanika kontrolne skupine i skupine s karcinomom prostate te je li PHI zbroj osjetljiviji i specifičniji pokazatelj od % PSA u razlikovanju pacijenata s benignim promjenama od pacijenata s karcinomom. Ispitanici i metode U istraživanje je bilo uključeno 27 ispitanika koji su na temelju dijagnoze podijeljeni u dvije skupine: I) 11 ispitanika s karcinomom prostate; II) 16 kontrolnih...
Dislipidemija kao faktor rizika za nastanak cerebrovaskularne bolesti kod pacijenata sa preboljelim ishemičnim moždanim udarom
Dislipidemija kao faktor rizika za nastanak cerebrovaskularne bolesti kod pacijenata sa preboljelim ishemičnim moždanim udarom
Domagoj Šnajder
CILJ ISTRAŽIVANJA. Ovaj je rad analizirao razine vrijednosti LDL-a, HDL-a i triglicerida kod bolesnika koji su preboljeli ishemični moždani udar s ciljem utvrđivanja broja i udjela pojedinačnih odstupanja od standardnih vrijednosti promatranih elemenata lipidograma;, iz dobivenih rezultata brojčano je usporedio međusobno pojedine promatrane varijable te pokušao dokazati eventualno istovremeno postojanje više nađenih patoloških nalaza promatranih varijabli. USTROJ STUDIJE....

Pages