Pages

AKTIVACIJA IMUNOSTI U ARTERIJSKOJ HIPERTENZIJI
AKTIVACIJA IMUNOSTI U ARTERIJSKOJ HIPERTENZIJI
Tihana Šimundić
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost ekspresije TLR4 na perifernim monocitima i razine interleukina 17A u serumu sa primarnom arterijskom hipertenzijom, istražiti povezanost duljine trajanja hipertenzije i vrste antihipertenzivne terapije sa ekspresijom TLR4 i razinom interleukina 17A. Nacrt studije: Istraživanje je koncipirano kao presječna usporedna studija. Ispitanici i metode: U studiju je bilo uključeno 105 ispitanika koji su bili podijeljeni u dvije skupine. U prvoj skupini...
ALEKSITIMIJA I ANKSIOZNA OSJETLJIVOST U PANIČNOM POREMEĆAJU
ALEKSITIMIJA I ANKSIOZNA OSJETLJIVOST U PANIČNOM POREMEĆAJU
Daniela Šego
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati hipotezu da bolesnici s anksioznom osjetljivošću i izraženom aleksitimijom imaju teži panični poremećaj od bolesnika s anksioznom osjetljivošću bez izražene aleksitimije, neovisno o njihovim sociodemografskim karakteristikama. Nacrt studije: Provedena je presječna studija na susljednom uzorku ambulantnih bolesnika. Bolesnici i metode: U istraživanju je sudjelovalo ukupno 92 ispitanika oba spola u dobi od 18 do 50 godina....
ATROPIN, PILOKARPIN, NO SISTEM, BPC 157 NA MIDRIJAZI U ŠTAKORA
ATROPIN, PILOKARPIN, NO SISTEM, BPC 157 NA MIDRIJAZI U ŠTAKORA
Antonio Kokot
Pokazali smo u štakora posebne modulatorne učinke želučanog pentadekapeptida BPC 157 (10^g, 10ng, 10pg/kg) primijenjenog u obliku kapi za oči ili sistemski na dugotrajni (cca 3h) miotski učinak nakon primjene L-NAME (5mg/kg) ili L-arginina (100 mg/kg) na midrijazu uzrokovanu atropinom (2 kapi 1% atropina u svako oko, supstancije primijenjene u stanju maksimalne midrijaze), kao i na midrijazu i miozu uzrokovanu pilokarpinom (2 kapi pilokarpina u svako oko, supstancije primijenjene...
BIOFILM U ANTROKOANALNIH POLIPA
BIOFILM U ANTROKOANALNIH POLIPA
Gorazd Poje
Biofilm ima važan utjecaj u patofiziologiji kroničnog rinosinuitisa (KRS). Antrokoanalni polip (ACP) predstavlja izolirani entitet koji pripada u KRS. Cilj istraživanja Cilj istraživanja bio je utvrditi ima li elektronskomikroskopskih znakova biofilma u ACP-u te u maksilarnom sinusu kod bolesnika s ACP-om i ispitanika kontrolne skupine. Nadalje, postojanje biofilma na navedenim lokalizacijama uspoređeno je s patohistološkim nalazom uzoraka sluznice kako bi se utvrdilo stanje sluznice...
BIOMEHANICKA SVOJSTVA STITNE HRSKAVICE
BIOMEHANICKA SVOJSTVA STITNE HRSKAVICE
Tanja Kovač
Uvod Istraživanje je provedeno na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i obuhvatilo je strukturalnu, geometrijsku i biomehaničku analizu 46 uzoraka štitnih hrskavica iz arhivske zbirke Zavoda za anatomiju. Klinički i morfološki značaj štitne hrskavice rezultirao je interesom za definiranje objektivnih morfoloških i mehaničkih karakteristika štitne hrskavice. Materijali i metode Provedena je morfometrijska analiza, a mjereni su parametri zadani...
BIOMEHANIČKA ANALIZA TETIVE M. GRACILISA I POVRŠINSKE TREĆINE TETIVE KVADRICEPSA S OBZIROM NA BIOMEHANIKU MEDIJALNOG PATELOFEMORALNOG LIGAMENTA
BIOMEHANIČKA ANALIZA TETIVE M. GRACILISA I POVRŠINSKE TREĆINE TETIVE KVADRICEPSA S OBZIROM NA BIOMEHANIKU MEDIJALNOG PATELOFEMORALNOG LIGAMENTA
Vjekoslav Wertheimer
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je odrediti i međusobno usporediti morfometrijske i biomehaničke osobine distalne površinske trećine tetive m. quadricepsa i distalne tetive m. gracilisa, kao i usporediti dobivene rezultate o biomehaničkim svojstvima s poznatim podacima iz literature o biomehaničkim svojstvima medijalnog patelofemoralnog ligamenta (MPFL). Nacrt istraživanja: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje 34 tetive m. gracilisa i 34 tetive...
BIOMETRIJSKI PARAMETRI PERFUZIJE MREŽNICE I OPTIČKIH KOMPONENTI OKA U ČETVEROGODIŠNJE DJECE
BIOMETRIJSKI PARAMETRI PERFUZIJE MREŽNICE I OPTIČKIH KOMPONENTI OKA U ČETVEROGODIŠNJE DJECE
Dunja Bajtl
Cilj istraživanja: Svrha ove studije koja je uključivala zdravu emetropnu četverogodišnju djecu bijele rase bila je osigurati normativnu bazu podataka o perfuziji makularne vaskularne mreže u 4-godišnje djece stečene optičkom koherentnom tomografskom angiografijom (OCTA) i optičkih parametara oka optičkom biometrijom (OB) i kornealnom tomografijom (KT). Nacrt studije: presječno istraživanje Bolesnici i metode: Jedno oko svakog ispitanika podvrgnuto je snimanju OCTA-om, OB-om i...
CESTOVNE PROMETNE NESREĆE I PSIHOFIZIČKO FUNKCIONIRANJE UNESREĆENIH NAKON NESREĆE
CESTOVNE PROMETNE NESREĆE I PSIHOFIZIČKO FUNKCIONIRANJE UNESREĆENIH NAKON NESREĆE
Jelena Kovačević
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je procijeniti psihofizičko stanje sudionika nefatalnih cestovnih prometnih nesreća i čimbenike povezane s lošijim ishodima mentalnoga zdravlja i kvalitete života nakon cestovne prometne nesreće. Nacrt studije: Kohorta od 200 ispitanika prospektivno je praćena tijekom 6 mjeseci nakon preživljene cestovne prometne nesreće. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili sudionici cestovnih prometnih nesreća sa svim težinama ozljeda te...
CINK I B1-PROTEIN GRUPE VISOKE MOBILNOSTI U DJECE SA ŠEĆERNOM BOLESTI TIPA 1
CINK I B1-PROTEIN GRUPE VISOKE MOBILNOSTI U DJECE SA ŠEĆERNOM BOLESTI TIPA 1
Igor Marjanac
Ciljevi: Cilj je ovog ispitivanja bio istražiti ulogu cinka i alarmina HMGB1 u razvitku šećerne bolesti tipa 1. Dokazana je uključenost proteina visoke mobilnosti iz skupine 1 (HMGB1) u raznim autoimunim i upalnim bolestima, međutim uloga ove proinflamatorne molekule kod djece sa šećernom bolesti tipa 1 (ŠBT1) nije do sada bila razjašnjena. Također je cilj bio usporediti razinu serumskog HMGB1 u djece u ranim fazama ŠBT1 (skupina 1) i onih s dužim trajanjem bolesti (skupina 2) s...
CITOKINSKI ODGOVOR U BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM
CITOKINSKI ODGOVOR U BOLESNIKA SA SISTEMSKOM SKLEROZOM
Kardum Željka
Cilj istraživanja: Sistemska skleroza (SSc) je kronična autoimunosna bolest karakterizirana upalom, vaskulopatijom i fibrozom kože i unutarnjih organa. O imunopatologiji bolesti unatoč brojnim istraživanjima i dalje postoje brojne nejasnoće. Citokini imaju značajnu ulogu u procesu vaskulopatije i fibroze. U ovom presječnom kohortnom istraživanju cilj nam je bio utvrditi serumsku razinu citokina IL-17A, IL-22 i TGF-β1 u bolesnika sa sistemskom sklerozom te utvrditi njihovu...
DEBLJINA SLOJA ŽIVČANIH VLAKANA MREŽNICE U BOLESNIKA LIJEČENIH MULTIPLIM INTRAVITREALNIM INJEKCIJAMA ANTI-VEGF-a (BEVACIZUMABA)
DEBLJINA SLOJA ŽIVČANIH VLAKANA MREŽNICE U BOLESNIKA LIJEČENIH MULTIPLIM INTRAVITREALNIM INJEKCIJAMA ANTI-VEGF-a (BEVACIZUMABA)
Andrijana Kopić
Cilj istraživanja: Intravitrealna aplikacija anti-VEGF agenasa za različite indikacije u oftalmologiji jedna je od najprimjenjivanijih i najbrže razvijajućih terapijskih mogućnosti. Najčešće se koristi bevacizumab. Eksudativna senilna makularna degeneracija (SMD) i dijabetička makulopatija (DME) među najčešćim su indikacijama za tu vrstu terapije. Ukoliko uz ove dijagnoze bolesnici imaju i primarni glaukom otvorenog kuta (engl. POAG ‒ primary open angle glaucoma), imaju i...
DIJAGNOSTIČKA VRIJEDNOST STIMULIRAJUĆEG SERUMSKOG TIREOGLOBULINA I SCINTIGRAFIJE CIJELOG TIJELA JODOM-131 U PRAĆENJU NISKORIZIČNIH BOLESNIKA S DIFERENCIRANIM KARCINOMOM ŠTITNJAČE
DIJAGNOSTIČKA VRIJEDNOST STIMULIRAJUĆEG SERUMSKOG TIREOGLOBULINA I SCINTIGRAFIJE CIJELOG TIJELA JODOM-131 U PRAĆENJU NISKORIZIČNIH BOLESNIKA S DIFERENCIRANIM KARCINOMOM ŠTITNJAČE
Vlado Wagenhofer
Cilj istraživanja Evaluirati dijagnostičku vrijednost stimulirajućega serumskog tireoglobulina i dijagnostičke scintigrafije cijeloga tijela s I-131 izvršenih godinu dana nakon operacijskoga liječenja i radiojodne ablacijske terapije u procjeni kompletne remisije bolesti oboljelih od diferenciranoga karcinoma štitnjače (DTC). Usporediti negativnu prediktivnu vrijednost (NPV) stimulirajućih dijagnostičkih testova godinu dana nakon inicijalnog tretmana, te nakon minimalno tri godine...

Pages