Pages

AKTIVACIJA IMUNOSTI U ARTERIJSKOJ HIPERTENZIJI
AKTIVACIJA IMUNOSTI U ARTERIJSKOJ HIPERTENZIJI
Tihana Šimundić
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost ekspresije TLR4 na perifernim monocitima i razine interleukina 17A u serumu sa primarnom arterijskom hipertenzijom, istražiti povezanost duljine trajanja hipertenzije i vrste antihipertenzivne terapije sa ekspresijom TLR4 i razinom interleukina 17A. Nacrt studije: Istraživanje je koncipirano kao presječna usporedna studija. Ispitanici i metode: U studiju je bilo uključeno 105 ispitanika koji su bili podijeljeni u dvije skupine. U prvoj skupini...
ATROPIN, PILOKARPIN, NO SISTEM, BPC 157 NA MIDRIJAZI U ŠTAKORA
ATROPIN, PILOKARPIN, NO SISTEM, BPC 157 NA MIDRIJAZI U ŠTAKORA
Antonio Kokot
Pokazali smo u štakora posebne modulatorne učinke želučanog pentadekapeptida BPC 157 (10^g, 10ng, 10pg/kg) primijenjenog u obliku kapi za oči ili sistemski na dugotrajni (cca 3h) miotski učinak nakon primjene L-NAME (5mg/kg) ili L-arginina (100 mg/kg) na midrijazu uzrokovanu atropinom (2 kapi 1% atropina u svako oko, supstancije primijenjene u stanju maksimalne midrijaze), kao i na midrijazu i miozu uzrokovanu pilokarpinom (2 kapi pilokarpina u svako oko, supstancije primijenjene...
BIOMEHANICKA SVOJSTVA STITNE HRSKAVICE
BIOMEHANICKA SVOJSTVA STITNE HRSKAVICE
Tanja Kovač
Uvod Istraživanje je provedeno na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i obuhvatilo je strukturalnu, geometrijsku i biomehaničku analizu 46 uzoraka štitnih hrskavica iz arhivske zbirke Zavoda za anatomiju. Klinički i morfološki značaj štitne hrskavice rezultirao je interesom za definiranje objektivnih morfoloških i mehaničkih karakteristika štitne hrskavice. Materijali i metode Provedena je morfometrijska analiza, a mjereni su parametri zadani...
DEBLJINA SLOJA ŽIVČANIH VLAKANA MREŽNICE U BOLESNIKA LIJEČENIH MULTIPLIM INTRAVITREALNIM INJEKCIJAMA ANTI-VEGF-a (BEVACIZUMABA)
DEBLJINA SLOJA ŽIVČANIH VLAKANA MREŽNICE U BOLESNIKA LIJEČENIH MULTIPLIM INTRAVITREALNIM INJEKCIJAMA ANTI-VEGF-a (BEVACIZUMABA)
Andrijana Kopić
Cilj istraživanja: Intravitrealna aplikacija anti-VEGF agenasa za različite indikacije u oftalmologiji jedna je od najprimjenjivanijih i najbrže razvijajućih terapijskih mogućnosti. Najčešće se koristi bevacizumab. Eksudativna senilna makularna degeneracija (SMD) i dijabetička makulopatija (DME) među najčešćim su indikacijama za tu vrstu terapije. Ukoliko uz ove dijagnoze bolesnici imaju i primarni glaukom otvorenog kuta (engl. POAG ‒ primary open angle glaucoma), imaju i...
DIJAGNOSTIČKA/PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST CITOLOŠKOG SUSTAVA GRADIRANJA PO ROBINSONU I MORFOMETRIJSKA OBJEKTIVIZACIJA U ODREĐIVANJU GRADUSA INVAZIVNOG KARCINOMA DOJKE
DIJAGNOSTIČKA/PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST CITOLOŠKOG SUSTAVA GRADIRANJA PO ROBINSONU I MORFOMETRIJSKA OBJEKTIVIZACIJA U ODREĐIVANJU GRADUSA INVAZIVNOG KARCINOMA DOJKE
Ivana Prvulović
CILJ: Cilj istraživanja bio je učiniti citološko i morfometrijsko gradiranje citoloških uzoraka invazivnog karcinoma dojke i prosuditi mogućnost rutinske primjene citološkog gradiranja s ili bez morfometrijske analize, umjesto dosadašnje procjene gradusa tumora na histološkom materijalu; prosuditi reproducibilnost, konzistentnost i varijabilnost tehnike gradiranja među citolozima; te opisati biološku varijabilnost morfometrijskih parametara unutar i između gradusa, u svrhu...
DJELOVANJE HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA MOŽDANO ISHEMIJSKO - REPERFUZIJSKO OŠTEĆENJE U DIJABETIČKIH ŠTAKORICA
DJELOVANJE HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA MOŽDANO ISHEMIJSKO - REPERFUZIJSKO OŠTEĆENJE U DIJABETIČKIH ŠTAKORICA
Mihael Mišir
Cilj istraživanja: Utvrditi optimalno trajanje tranzitorne okluzije srednje moždane arterije (t- MCAO) u modelu moždanog udara kod dijabetičkih SD (Sprague Dawley) štakorica. Utvrditi učinke jednokratne i višekratne hiperbarične oksigenacije (HBO2), 20-HETE inhibicije s N- hidroksi-N'-(4-butil-2metilfenil)-formamidinom (HET0016) na ishod eksperimentalnog moždanog udara. Materijali i metode: Štakorice s streptozotocinom induciranim dijabetesom tip-1 (N=25, 12 tjedana starosti, 5...
Dinamika Poincaréovih dijagrama u procjeni boli novorođenčadi
Dinamika Poincaréovih dijagrama u procjeni boli novorođenčadi
Matej Šapina
Cilj istraživanja: Istražiti dinamiku analize RR intervala pomoću Poincaréovih dijagrama u modelu kontroliranog novorođenačkog stresa. Nacrt studije: Istraživanje je postavljeno kao nerandomizirano kontrolirano kliničkog ispitivanje s ponovljenim mjerenjima. Ispitanici i metode: Metodom jednostavnog slučajnog uzorkovanja 40 zdrave terminske novorođenčadi kronološke dobi od 72 sata, rođenih u rodilištu Klinčkog bolničkog centra Osijek uključeno je u istraživanje. Protokol...
ELEKTRIČNA AKTIVNOST PARALUMBALNE MUSKULATURE U TRODIMENZIJSKOM FAZNOM PROSTORU TIJEKOM IZLAGANJA CIJELOG TIJELA VIBRACIJAMA
ELEKTRIČNA AKTIVNOST PARALUMBALNE MUSKULATURE U TRODIMENZIJSKOM FAZNOM PROSTORU TIJEKOM IZLAGANJA CIJELOG TIJELA VIBRACIJAMA
Kristijan Dinjar
Cilj istraživanja: Istraživanje ponašanja električnog polja paralumbalne muskulature aktivirane vibracijama cijeloga tijela kao pokazateljem umaranja provedeno je na Medicinskom fakultetu Osijek na zdravim ispitanicima, pri čemu je utreniranost njihove paralumbalne muskulature procijenjena anamnestički ljestvicom od 5 stupnjeva. Ispitanici: Uključena su 44 zdrava ispitanika (14 žena i 30 muškaraca od kojih je 20 bilo u dobi do 24 godine). Metode: Električna aktivnost snimana je...
EVALUACIJA REZULTATA ENDARTEREKTOMIJE KAROTIDNE ARTERIJE EVERZIVNOM METODOM S MODIFICIRANIM OBLIKOM INCIZIJE NA ARTERIJI - KLINIČKA STUDIJA I RAČUNALNI MODEL
EVALUACIJA REZULTATA ENDARTEREKTOMIJE KAROTIDNE ARTERIJE EVERZIVNOM METODOM S MODIFICIRANIM OBLIKOM INCIZIJE NA ARTERIJI - KLINIČKA STUDIJA I RAČUNALNI MODEL
Tomislav Ištvanić
UVOD: Everzivna endarterektomija karotidne arterije operacijski je zahvat kojim se bolesniku s hemodinamski značajnim suženjem smanjuje rizik nastanka moždanog udara. Modifikacijom oblika reza operacijski zahvat postaje jednostavniji i na osnovu iskustava kirurga s Odjela za vaskularnu kirurgiju, Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek, pokazuje dobre poslijeoperacijske rezultate. CILJEVI ISTRAŽIVANJA: Cilj je kliničkog istraživanja utvrditi incidenciju komplikacija...
Ekspresija Nectin-4 proteina u luminalnim B, HER2 negativnim karcinomima dojke
Ekspresija Nectin-4 proteina u luminalnim B, HER2 negativnim karcinomima dojke
Jasmina Rajc
Cilj istraživanja: Istražiti povezanost ekspresije Nectin-4 proteina u populaciji pacijenata s luminalnim B HER2 negativnim podtipom karcinoma dojke a u korelaciji sa prognostičkim parmetrima kao što su intenzitet hormonskih receptora, Ki-67 proliferacijski indeks, dob, veličiina i histološki gradus tumora te zahvaćenost pazušnih limfnih čvorova. Materijal i metode: Ispitivana je skupina od 147 pacijenata operiranih u KBC Osijek sa unilateralnim karcinomom dojke bez dokazanih...
FUNKCIJA WILLISOVOG KRUGA U ATENUACIJI PULSNIH VALOVA
FUNKCIJA WILLISOVOG KRUGA U ATENUACIJI PULSNIH VALOVA
Zvonimir Vrselja
8. Sažetak Uvod Prije gotovo 400 godina Thomas Willis je opisao arterijski prsten na bazi mozga i prepoznao njegovu kompenzatornu funkciju u slučaju arterijske okluzije. Ova teorija je i dalje široko prihvaćena. Nekoliko argumenata ne podržava kompenzatornu funkciju: (1) trenutačna teorija je antropocentrična, zanemaruje druge vrste i njihove analogne strukture; (2) patologije arterijskog sustava uglavnom se događaju nakon propagacije gena; (3) prema kompenzatornoj funkciji,...
HIGIJENA, NJEGA I LIJEČENJE BOLESTI KOŽE U NARODNOJ MEDICINI SLAVONIJE I BARANJE
HIGIJENA, NJEGA I LIJEČENJE BOLESTI KOŽE U NARODNOJ MEDICINI SLAVONIJE I BARANJE
Ivanka Muršić
Tradicionalna medicina prema definiciji svjetske zdravstvene organizacije (WHO) obuhvaća načine na koje su različite kulture čuvale i unapređivale zdravlje, te liječile bolesti svojih pripadnika. Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije jest da se za očuvanje zdravlja koriste sva provjerena medicinska iskustva i metode različitih civilizacija, a ne samo službene medicine Zapada. Cilj istraživanja: Cilj rada bilo je prikupljanje što većeg broja informacija o načinu i...

Pages