Pages

AKTIVACIJA IMUNOSTI U ARTERIJSKOJ HIPERTENZIJI
AKTIVACIJA IMUNOSTI U ARTERIJSKOJ HIPERTENZIJI
Tihana Šimundić
Cilj istraživanja: Ispitati povezanost ekspresije TLR4 na perifernim monocitima i razine interleukina 17A u serumu sa primarnom arterijskom hipertenzijom, istražiti povezanost duljine trajanja hipertenzije i vrste antihipertenzivne terapije sa ekspresijom TLR4 i razinom interleukina 17A. Nacrt studije: Istraživanje je koncipirano kao presječna usporedna studija. Ispitanici i metode: U studiju je bilo uključeno 105 ispitanika koji su bili podijeljeni u dvije skupine. U prvoj skupini...
ATROPIN, PILOKARPIN, NO SISTEM, BPC 157 NA MIDRIJAZI U ŠTAKORA
ATROPIN, PILOKARPIN, NO SISTEM, BPC 157 NA MIDRIJAZI U ŠTAKORA
Antonio Kokot
Pokazali smo u štakora posebne modulatorne učinke želučanog pentadekapeptida BPC 157 (10^g, 10ng, 10pg/kg) primijenjenog u obliku kapi za oči ili sistemski na dugotrajni (cca 3h) miotski učinak nakon primjene L-NAME (5mg/kg) ili L-arginina (100 mg/kg) na midrijazu uzrokovanu atropinom (2 kapi 1% atropina u svako oko, supstancije primijenjene u stanju maksimalne midrijaze), kao i na midrijazu i miozu uzrokovanu pilokarpinom (2 kapi pilokarpina u svako oko, supstancije primijenjene...
BIOMEHANICKA SVOJSTVA STITNE HRSKAVICE
BIOMEHANICKA SVOJSTVA STITNE HRSKAVICE
Tanja Kovač
Uvod Istraživanje je provedeno na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i obuhvatilo je strukturalnu, geometrijsku i biomehaničku analizu 46 uzoraka štitnih hrskavica iz arhivske zbirke Zavoda za anatomiju. Klinički i morfološki značaj štitne hrskavice rezultirao je interesom za definiranje objektivnih morfoloških i mehaničkih karakteristika štitne hrskavice. Materijali i metode Provedena je morfometrijska analiza, a mjereni su parametri zadani...
DIJAGNOSTIČKA/PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST CITOLOŠKOG SUSTAVA GRADIRANJA PO ROBINSONU I MORFOMETRIJSKA OBJEKTIVIZACIJA U ODREĐIVANJU GRADUSA INVAZIVNOG KARCINOMA DOJKE
DIJAGNOSTIČKA/PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST CITOLOŠKOG SUSTAVA GRADIRANJA PO ROBINSONU I MORFOMETRIJSKA OBJEKTIVIZACIJA U ODREĐIVANJU GRADUSA INVAZIVNOG KARCINOMA DOJKE
Ivana Prvulović
CILJ: Cilj istraživanja bio je učiniti citološko i morfometrijsko gradiranje citoloških uzoraka invazivnog karcinoma dojke i prosuditi mogućnost rutinske primjene citološkog gradiranja s ili bez morfometrijske analize, umjesto dosadašnje procjene gradusa tumora na histološkom materijalu; prosuditi reproducibilnost, konzistentnost i varijabilnost tehnike gradiranja među citolozima; te opisati biološku varijabilnost morfometrijskih parametara unutar i između gradusa, u svrhu...
DJELOVANJE HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA MOŽDANO ISHEMIJSKO - REPERFUZIJSKO OŠTEĆENJE U DIJABETIČKIH ŠTAKORICA
DJELOVANJE HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA MOŽDANO ISHEMIJSKO - REPERFUZIJSKO OŠTEĆENJE U DIJABETIČKIH ŠTAKORICA
Mihael Mišir
Cilj istraživanja: Utvrditi optimalno trajanje tranzitorne okluzije srednje moždane arterije (t- MCAO) u modelu moždanog udara kod dijabetičkih SD (Sprague Dawley) štakorica. Utvrditi učinke jednokratne i višekratne hiperbarične oksigenacije (HBO2), 20-HETE inhibicije s N- hidroksi-N'-(4-butil-2metilfenil)-formamidinom (HET0016) na ishod eksperimentalnog moždanog udara. Materijali i metode: Štakorice s streptozotocinom induciranim dijabetesom tip-1 (N=25, 12 tjedana starosti, 5...
EVALUACIJA REZULTATA ENDARTEREKTOMIJE KAROTIDNE ARTERIJE EVERZIVNOM METODOM S MODIFICIRANIM OBLIKOM INCIZIJE NA ARTERIJI - KLINIČKA STUDIJA I RAČUNALNI MODEL
EVALUACIJA REZULTATA ENDARTEREKTOMIJE KAROTIDNE ARTERIJE EVERZIVNOM METODOM S MODIFICIRANIM OBLIKOM INCIZIJE NA ARTERIJI - KLINIČKA STUDIJA I RAČUNALNI MODEL
Tomislav Ištvanić
UVOD: Everzivna endarterektomija karotidne arterije operacijski je zahvat kojim se bolesniku s hemodinamski značajnim suženjem smanjuje rizik nastanka moždanog udara. Modifikacijom oblika reza operacijski zahvat postaje jednostavniji i na osnovu iskustava kirurga s Odjela za vaskularnu kirurgiju, Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Osijek, pokazuje dobre poslijeoperacijske rezultate. CILJEVI ISTRAŽIVANJA: Cilj je kliničkog istraživanja utvrditi incidenciju komplikacija...
FUNKCIJA WILLISOVOG KRUGA U ATENUACIJI PULSNIH VALOVA
FUNKCIJA WILLISOVOG KRUGA U ATENUACIJI PULSNIH VALOVA
Zvonimir Vrselja
8. Sažetak Uvod Prije gotovo 400 godina Thomas Willis je opisao arterijski prsten na bazi mozga i prepoznao njegovu kompenzatornu funkciju u slučaju arterijske okluzije. Ova teorija je i dalje široko prihvaćena. Nekoliko argumenata ne podržava kompenzatornu funkciju: (1) trenutačna teorija je antropocentrična, zanemaruje druge vrste i njihove analogne strukture; (2) patologije arterijskog sustava uglavnom se događaju nakon propagacije gena; (3) prema kompenzatornoj funkciji,...
IZRAŽENOST GLIKOPROTEINSKOG ANTITIJELA MUC2 I VASKULARNOGA ENDOTELNOG ČIMBENIKA RASTA (VEGF) U SLUZNICI BARRETTOVOG JEDNJAKA
IZRAŽENOST GLIKOPROTEINSKOG ANTITIJELA MUC2 I VASKULARNOGA ENDOTELNOG ČIMBENIKA RASTA (VEGF) U SLUZNICI BARRETTOVOG JEDNJAKA
Melaanija Ražov Radas
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi izražajnost MUC2 i VEGF u tkivu sluznice oboljelih od Barettovog jednjaka, potom kod oboljelih od karcinoma jednjaka, te utvrditi je li izražajnost MUC2 i VEGF-a u sluznici BJ-a korisna u determinaciji displazije. Također smo pokušali utvrditi uzrokuje li postojanje bakterije Helycobacter pylori na zahvaćenoj sluznici povećani rizik od nastanka BJ-a i adenokarcinoma. Barrettov je jednjak prekanceroza čija je pojavnost u...
MODULACIJA VASKULARNIH ODGOVORA NA ANGIOTENZIN II I ANGIOTENZIN-(1-7) HIPERBARIČNOM OKSIGENACIJOM - ULOGA CYP ENZIMA
MODULACIJA VASKULARNIH ODGOVORA NA ANGIOTENZIN II I ANGIOTENZIN-(1-7) HIPERBARIČNOM OKSIGENACIJOM - ULOGA CYP ENZIMA
leksandar Kibel
Cilj istraživanja: Istražiti modulira li hiperbarična oksigenacija (HBO) vaskularnu reaktivnost na angiotenzin II (ANG II) i angiotenzin-(1-7) (ANG-(1-7)) u zdravih i dijabetičnih štakora te ispitati ulogu epoksieikozatrienoičnih kiselina (EETs) i CYP enzima u modulaciji vaskularne reaktivnosti putem HBO. Također, cilj je bio provjeriti imaju li eventualne promjene arterijskog tlaka ili oksidativnog stresa ulogu u modulaciji vaskularnih odgovora. Metode: Istraživanje je provođeno...
MOGUĆNOSTI UTJECAJA TIMA ŠKOLSKE MEDICINE NA PREHRAMBENE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE I NJIHOVIH RODITELJA
MOGUĆNOSTI UTJECAJA TIMA ŠKOLSKE MEDICINE NA PREHRAMBENE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE I NJIHOVIH RODITELJA
Vesna Bilić - Kirin
CILJ ISTRAŽIVANJA. Ispitati prehrambene navike školske djece, njihovih roditelja i razlike prema mjestu stanovanja te promjene istih nakon edukacije. Utvrditi stanje uhranjenosti djece na početku i kraju istraživanja te usporediti različite antropometrijske indekse. USTROJ STUDIJE. Prospektivna studija. ISPITANICI I METODE. Istraživanjem je obuhvaćeno 332 ispitanika (191 učenik i 141 roditelj) u dvije gradske i dvije seoske škole. Kontrolnu skupinu čini 181 učenik koji nije...
ODREĐIVANJE PROGENITORNOG SVOJSTVA PERIVASKULARNIH STANICA KARAKTERIZIRANIH IN VIVO IZRAŽAJEM ALFA-GLATKOMIŠIĆNOG AKTINSKOG PROMOTORA – CRE REKOMBINAZE
ODREĐIVANJE PROGENITORNOG SVOJSTVA PERIVASKULARNIH STANICA KARAKTERIZIRANIH IN VIVO IZRAŽAJEM ALFA-GLATKOMIŠIĆNOG AKTINSKOG PROMOTORA – CRE REKOMBINAZE
Hrvoje Roguljić
Ovim istraživanjem ispitana je sposobnost diferencijacije perivaskularnih stanica PDL-a koje izražavaju alfa-glatkomišićni akitnski promotor (αSMA) u zrele stanične loze parodonta in vivo. Za trajno obilježavanje stanica koje izražavaju αSMA promotor, kao i njihovog potomstva, korišten je αSMACreERT2/Ai9 transgenični konstrukt. Col2.3-GFP transgen je korišten za dokazivanje diferencijacije SMA9 obilježenih stanica u osteoblaste/cementoblaste, dok je za praćenje diferencijacije...
OKSIDATIVNI STRES SLUZNICE ŽELUCA U KRONIČNOM GASTRITISU
OKSIDATIVNI STRES SLUZNICE ŽELUCA U KRONIČNOM GASTRITISU
Velimir Terzić
Enzim mangan superoksid dizmutaza (Mn-SOD) neutralizira slobodne radikale kisika, koji nastaju tijekom upale, a sudjeluju u inicijaciji i promociji karcinogeneze oštećenjem deoksiribonukleinske kiseline (DNA), na što ukazuje 8-hidroksi-2-deoksigvanozin (8-OHdG) kao osjetljiv biomarker. Cilj istraživanja bio je utvrdititi korelaciju ekspresije Mn-SOD-a i 8-OHdG-a sa stupnjem kroničnog gastritisa, te utvrditi moguću povezanost ekspresije s patohistološkom dijagnozom. Istraživanje...

Pages