Pages

POVEZANOST KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI I PERIPROCEDURALNE OZLJEDE SRČANOG MIŠIĆA PRI ELEKTIVNOJ PERKUTANOJ KORONARNOJ INTERVENCIJI
POVEZANOST KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI I PERIPROCEDURALNE OZLJEDE SRČANOG MIŠIĆA PRI ELEKTIVNOJ PERKUTANOJ KORONARNOJ INTERVENCIJI
Helena Jerkić
Cilj istraživanja: Koronarna bolest je vodeći uzrok smrtnosti bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti (CKD). Bolesnici s CKD, podvrgnuti perkutanoj koronarnoj intervenciji (PCI), imaju veći rizik razvoja kardiovaskularnih komplikacija u odnosu na bolesnike s očuvanom bubrežnom funkcijom. Cilj ovog istraživanja je odrediti incidenciju i intenzitet periproceduralne ozljede miokarda (PMI) nakon elektivne PCI u ovisnosti o CKD. Nacrt studije Ova prospektivna studija je uključila 344...
POVEZANOST PSIHIČKOG STANJA ZDRAVIH RODILJA S DULJINOM DOJENJA I NAPREDOVANJEM DJETETA
POVEZANOST PSIHIČKOG STANJA ZDRAVIH RODILJA S DULJINOM DOJENJA I NAPREDOVANJEM DJETETA
Štefica Mikšić
Žena u trudnoći doživljava niz bioloških i psiholoških poremećaja, koji imaju utjecaj na rast i razvoj djeteta, odnose u obitelji i cijelu zajednicu. Pojavnost perinatalnih poremećaja je stanje kojem treba dati veće značenje. Cilj: cilj ovog istraživanja je steći uvid u pojavnost poremećaja raspoloženja koji se javljaju u perinatalnom periodu te povezanost tih poremećaja s postpartalnim periodom i napredovanjem djeteta. Nacrt studije: prospektivna kohortna studija Ispitanici...
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
Marijana Knežević Praveček
Uvod i cilj istraživanja Nedostatak vitamina D predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Procjenjuje se da se prevalencija nedostatka vitamina D u populaciji odraslih Europljana kreće između 2 i 30%. Cilj ovog rada bio je ispitati odnos serumske koncentracije 25(OH)D-a u bolesnika akutnim koronarnim sindromom (AKS), težinom koronarografskog nalaza i prognozom pacijenata kroz tri godine praćenja. Ispitanici i metode U istraživanje je ukupno uključeno 120 pacijenata....
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I GLAUKOMSKE OPTIČKE NEUROPATIJE KOD ŽENA
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I GLAUKOMSKE OPTIČKE NEUROPATIJE KOD ŽENA
Željka Vuković-Arar
Cilj istraživanja: Ovim istraživanjem smo ispitivali je li kod ispitanica oboljelih od glaukoma i okularne hipertenzije snižena serumska koncentracija vitamina D uslijed povišene koncentracije nitrita. Uspoređivali smo povezanost kliničkih parametara sa serumskom razinom vitamina D, kako bismo zaključili o povezanosti vitamina D i glaukomske optičke neuropatije. Hipovitaminoza D dovodi do manje inibicije NOS-a, tj. povećane aktivnosti sintetaze dušikovog oksida (NOS), veće...
PROCJENA ENDOTELNE DISFUNKCIJE KOD OBOLJELIH OD KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI
PROCJENA ENDOTELNE DISFUNKCIJE KOD OBOLJELIH OD KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI
Lana Maričić
Cilj istraživanja: Kronična opstruktivna plućna bolest multisistemska je bolest, jedan od vodećih uzroka mortaliteta i morbiditeta u svijetu. Cilj je ovog istraživanja procijenti razinu biljega endotelne disfunkcije vWF-a i izdisajnog dušikova oksida (NO) kod oboljelih od KOPB-a te usporediti njihovu razinu ovisno o stupnju težine KOPB-a. Nacrt studije: Radi se o presječnom istraživanju koje uključuje tri skupine ispitanika: (1) skupinu oboljelih od KOPB-a, bez pridruženog...
PROCJENA VASKULARNOG UPALNOG ODGOVORA KOD ENDOVASKULARNOG LIJEČENJA BOLESNIKA S PERIFERNOM ARTERIJSKOM BOLESTI
PROCJENA VASKULARNOG UPALNOG ODGOVORA KOD ENDOVASKULARNOG LIJEČENJA BOLESNIKA S PERIFERNOM ARTERIJSKOM BOLESTI
Tajana Turk
Cilj istraživanja: Istražiti postoji li povezanost između preproceduralne razine te postproceduralnog porasta serumske razine CRP-a i fibrinogena ovisno o stadiju periferne arterijske bolesti, tipu tretirane lezije i čimbenicima ateroskleroze. Ispitati postoji li povezanost porasta CRP-a i fibrinogena o mjeri periproceduralnog oštećenja arterijske stijenke. Nacrt studije: Ova prospektivna kohortna studija provedena je na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju,...
PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST UPALNIH BODOVNIH SUSTAVA I ŠIRINE DISTRIBUCIJE ERITROCITA U BOLESNIKA S B-VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM
PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST UPALNIH BODOVNIH SUSTAVA I ŠIRINE DISTRIBUCIJE ERITROCITA U BOLESNIKA S B-VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM
Vlatka Periša
Uvod: B-velikostanični limfom (B-LCL, od engl. B large cells lymphoma) najčešći je ne- Hodgkinov limfom. Prognoza ovisi o kliničkim značajkama, sažetima u tzv. međunarodnom prognostičkom indeksu (IPI, od engl. international prognostic index). Molekulski i imunohistokemijski prognostički bilježi su ili nepouzdani ili njihova cijena i tehnička ograničenja čine rutinsku primjenu nepraktičnom. Stoga je pronalaženje surogatnih biljega, koji mogu poslužiti kao prognostički...
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ IZRAŽENOSTI ESTROGENSKIH I PROGESTERONSKIH RECEPTORA U MIOMETRIJU BOLESNICA S KARCINOMOM ENDOMETRIJA
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ IZRAŽENOSTI ESTROGENSKIH I PROGESTERONSKIH RECEPTORA U MIOMETRIJU BOLESNICA S KARCINOMOM ENDOMETRIJA
Darko Tomica
Cilj istraživanja: Istražiti prognostički značaj izraženosti estrogenskih i progesteronskih receptora u miometriju bolesnica s endometrijskim karcinomom. Nacrt studije: U periodu od 1. svibnja 2005. do 1. svibnja 2015. prikupljeni su podatci bolesnica s karcinomom endometrija koje su histerektomirane u Klinici za tumore KBC sestara milosrdnica u Zagrebu i bolesnica histerektomiranih zbog drugih razloga. Praćena je izraženost estrogenskih i progesteronskih receptora u tumoru i...
PROSPEKTIVNO EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE ČIMBENIKA RIZIKA NEARTERITIČKE ISHEMIČKE OPTIČKE NEUROPATIJE U SLAVONIJI I BARANJI
PROSPEKTIVNO EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE ČIMBENIKA RIZIKA NEARTERITIČKE ISHEMIČKE OPTIČKE NEUROPATIJE U SLAVONIJI I BARANJI
Tvrtka Benašić
CILJ: Utvrditi ukupnu, dobno, spolno i bilateralno specifičnu incidenciju i incidenciju recidiva te sezonsku incidenciju nearteritičke ishemičke optičke neuropatije (NAION) na području Slavonije i Baranje, utvrditi postojeće i nove rizične čimbenike za NAION. NACRT ISTRAŽIVANJA: prospektivno case-control istraživanje, u trajanju od 3 godine. MJESTO ISTRAŽIVANJA: Klinički bolnički centar Zagreb i Klinički bolnički centar Osijek. BOLESNICI I METODE: Istraživanje je provedeno na...
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI I KVALITETA ŽIVOTA U OSOBA OBOLJELIH OD MIGRENE
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI I KVALITETA ŽIVOTA U OSOBA OBOLJELIH OD MIGRENE
Mirjana Vladetić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Glavni cilj istraživanja je ispitivanje povezanosti kvalitete života vezane uz zdravlje (KŽVZ) oboljelih od migrene i psihosocijalnih čimbenika: inteligencije, crta ličnosti, emocionalne kompetentnosti, suočavanja sa stresom, izvora kontrole zdravlja, spola, dobi, naobrazbe, radnog i bračnog statusa te broja napada. Sekundarni ciljevi istraživanja su provjeriti postoje li razlike između skupina s akutnom (AT) i profilaktičkom (PT) terapijom prema psihosocijalnim...
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI U LIJEČENJU OSOBA OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE I POSTIGNUTA KVALITETA ŽIVOTA
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI U LIJEČENJU OSOBA OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE I POSTIGNUTA KVALITETA ŽIVOTA
Marina Preković Kovačević
UVOD: Psihosocijalni su čimbenici važan aspekt shizofrenije i u smislu psihopatološke ranjivosti i u smislu njihovih rezultata na funkcionalnome planu. Učinci liječenja u mnogome ovise upravo o brojnim psihosocijalnim čimbenicima, a s druge se strane njihova važnost odražava na kvalitetu života oboljelih. CILJ: Cilj je istraživanja ispitati u kojoj su mjeri psihosocijalne varijable (demografske varijable, dužina bolesti, broj hospitalizacija, vrste terapije, kognitivne...
Povezanost funkcionalne klasifikacije djece s cerebralnom paralizom i nalaza intrakranijskog ultrazvuka i magnetske rezonancije mozga
Povezanost funkcionalne klasifikacije djece s cerebralnom paralizom i nalaza intrakranijskog ultrazvuka i magnetske rezonancije mozga
Sanja Delin
Cilj ove populacijske studije bio je procijeniti karakteristike cerebralne paralize (CP) i pridruženih odstupanja u odnosu na predominantni uzorak strukturnog oštećenja mozga prema Sustavu klasifikacije magnetskom rezonancijom (MRICS), koji je analogno primijenjen i na dojenački ultrazvuk (UZV). Zatim, ispitati povezanost nekih rizičnih čimbenika majke i djeteta i njihov potencijalni učinak na neurorazvojni ishod kod djece. Konačno, procijeniti relativne rizike za pridružena...

Pages