Pages

POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
Marijana Knežević Praveček
Uvod i cilj istraživanja Nedostatak vitamina D predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Procjenjuje se da se prevalencija nedostatka vitamina D u populaciji odraslih Europljana kreće između 2 i 30%. Cilj ovog rada bio je ispitati odnos serumske koncentracije 25(OH)D-a u bolesnika akutnim koronarnim sindromom (AKS), težinom koronarografskog nalaza i prognozom pacijenata kroz tri godine praćenja. Ispitanici i metode U istraživanje je ukupno uključeno 120 pacijenata....
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I GLAUKOMSKE OPTIČKE NEUROPATIJE KOD ŽENA
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I GLAUKOMSKE OPTIČKE NEUROPATIJE KOD ŽENA
Željka Vuković-Arar
Cilj istraživanja: Ovim istraživanjem smo ispitivali je li kod ispitanica oboljelih od glaukoma i okularne hipertenzije snižena serumska koncentracija vitamina D uslijed povišene koncentracije nitrita. Uspoređivali smo povezanost kliničkih parametara sa serumskom razinom vitamina D, kako bismo zaključili o povezanosti vitamina D i glaukomske optičke neuropatije. Hipovitaminoza D dovodi do manje inibicije NOS-a, tj. povećane aktivnosti sintetaze dušikovog oksida (NOS), veće...
PROCJENA ENDOTELNE DISFUNKCIJE KOD OBOLJELIH OD KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI
PROCJENA ENDOTELNE DISFUNKCIJE KOD OBOLJELIH OD KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI
Lana Maričić
Cilj istraživanja: Kronična opstruktivna plućna bolest multisistemska je bolest, jedan od vodećih uzroka mortaliteta i morbiditeta u svijetu. Cilj je ovog istraživanja procijenti razinu biljega endotelne disfunkcije vWF-a i izdisajnog dušikova oksida (NO) kod oboljelih od KOPB-a te usporediti njihovu razinu ovisno o stupnju težine KOPB-a. Nacrt studije: Radi se o presječnom istraživanju koje uključuje tri skupine ispitanika: (1) skupinu oboljelih od KOPB-a, bez pridruženog...
PROCJENA VASKULARNOG UPALNOG ODGOVORA KOD ENDOVASKULARNOG LIJEČENJA BOLESNIKA S PERIFERNOM ARTERIJSKOM BOLESTI
PROCJENA VASKULARNOG UPALNOG ODGOVORA KOD ENDOVASKULARNOG LIJEČENJA BOLESNIKA S PERIFERNOM ARTERIJSKOM BOLESTI
Tajana Turk
Cilj istraživanja: Istražiti postoji li povezanost između preproceduralne razine te postproceduralnog porasta serumske razine CRP-a i fibrinogena ovisno o stadiju periferne arterijske bolesti, tipu tretirane lezije i čimbenicima ateroskleroze. Ispitati postoji li povezanost porasta CRP-a i fibrinogena o mjeri periproceduralnog oštećenja arterijske stijenke. Nacrt studije: Ova prospektivna kohortna studija provedena je na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju,...
PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST UPALNIH BODOVNIH SUSTAVA I ŠIRINE DISTRIBUCIJE ERITROCITA U BOLESNIKA S B-VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM
PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST UPALNIH BODOVNIH SUSTAVA I ŠIRINE DISTRIBUCIJE ERITROCITA U BOLESNIKA S B-VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM
Vlatka Periša
Uvod: B-velikostanični limfom (B-LCL, od engl. B large cells lymphoma) najčešći je ne- Hodgkinov limfom. Prognoza ovisi o kliničkim značajkama, sažetima u tzv. međunarodnom prognostičkom indeksu (IPI, od engl. international prognostic index). Molekulski i imunohistokemijski prognostički bilježi su ili nepouzdani ili njihova cijena i tehnička ograničenja čine rutinsku primjenu nepraktičnom. Stoga je pronalaženje surogatnih biljega, koji mogu poslužiti kao prognostički...
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ IZRAŽENOSTI ESTROGENSKIH I PROGESTERONSKIH RECEPTORA U MIOMETRIJU BOLESNICA S KARCINOMOM ENDOMETRIJA
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ IZRAŽENOSTI ESTROGENSKIH I PROGESTERONSKIH RECEPTORA U MIOMETRIJU BOLESNICA S KARCINOMOM ENDOMETRIJA
Darko Tomica
Cilj istraživanja: Istražiti prognostički značaj izraženosti estrogenskih i progesteronskih receptora u miometriju bolesnica s endometrijskim karcinomom. Nacrt studije: U periodu od 1. svibnja 2005. do 1. svibnja 2015. prikupljeni su podatci bolesnica s karcinomom endometrija koje su histerektomirane u Klinici za tumore KBC sestara milosrdnica u Zagrebu i bolesnica histerektomiranih zbog drugih razloga. Praćena je izraženost estrogenskih i progesteronskih receptora u tumoru i...
PROSPEKTIVNO EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE ČIMBENIKA RIZIKA NEARTERITIČKE ISHEMIČKE OPTIČKE NEUROPATIJE U SLAVONIJI I BARANJI
PROSPEKTIVNO EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE ČIMBENIKA RIZIKA NEARTERITIČKE ISHEMIČKE OPTIČKE NEUROPATIJE U SLAVONIJI I BARANJI
Tvrtka Benašić
CILJ: Utvrditi ukupnu, dobno, spolno i bilateralno specifičnu incidenciju i incidenciju recidiva te sezonsku incidenciju nearteritičke ishemičke optičke neuropatije (NAION) na području Slavonije i Baranje, utvrditi postojeće i nove rizične čimbenike za NAION. NACRT ISTRAŽIVANJA: prospektivno case-control istraživanje, u trajanju od 3 godine. MJESTO ISTRAŽIVANJA: Klinički bolnički centar Zagreb i Klinički bolnički centar Osijek. BOLESNICI I METODE: Istraživanje je provedeno na...
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI I KVALITETA ŽIVOTA U OSOBA OBOLJELIH OD MIGRENE
PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI I KVALITETA ŽIVOTA U OSOBA OBOLJELIH OD MIGRENE
Mirjana Vladetić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Glavni cilj istraživanja je ispitivanje povezanosti kvalitete života vezane uz zdravlje (KŽVZ) oboljelih od migrene i psihosocijalnih čimbenika: inteligencije, crta ličnosti, emocionalne kompetentnosti, suočavanja sa stresom, izvora kontrole zdravlja, spola, dobi, naobrazbe, radnog i bračnog statusa te broja napada. Sekundarni ciljevi istraživanja su provjeriti postoje li razlike između skupina s akutnom (AT) i profilaktičkom (PT) terapijom prema psihosocijalnim...
Povezanost intermenstruacijskog raspona i metaboličkih obilježja u nehiperandrogenih žena s policističnom morfologijom jajnika
Povezanost intermenstruacijskog raspona i metaboličkih obilježja u nehiperandrogenih žena s policističnom morfologijom jajnika
Miro Šimun Alebić
Prema ESHRE/ASRM 2003 definiciji, za dijagnozu sindroma policističnih jajnika (PCOS) potrebno je utvrditi barem dva od tri sljedeća obilježja: oligo/anovulaciju (OA), hiperandrogenizma (HA) i policističnu morfologiju jajnika (PCOM). Tako su i nehiperandrogene žene s PCOM i OA uključene u PCOS (neHA-PCOS). Istraživanja koja su se bavila metaboličkim statusom žena s nehiperandrogenim PCOS-om nisu polučila jednoznačne zaključke što je dovelo do prijedloga za isključivanje tog...
Povezanost karakteristika ličnosti i sociodemografskih čimbenika sa suicidalnošću kod oboljelih od afektivnih poremećaja
Povezanost karakteristika ličnosti i sociodemografskih čimbenika sa suicidalnošću kod oboljelih od afektivnih poremećaja
Anamarija Petek Eerić
Cilj ovoga istraživanja je procjena i prepoznavanje specifičnih osobina ličnosti kod suicidalnih bolesnika sa poremećajem raspoloženja (povratni depresivni poremećaj i bipolarno afektivni poremećaj) i kod nesuicidalnih bolesnika sa navedenim poremećajem raspoloženja. Ispitanici i metode: Ovo istraživanje obuhvatilo je ukupno 119 bolesnika sa dijagnozom povratnog depresivnog poremećaja - depresivna epizoda bez psihotičnih simptoma i dijagnozom bipolarno afektivnog poremećaja -...
SMJEŠTAJ TFF1 I TFF3 PROTEINA U RAZLIČITIM STADIJIMA RAZVOJA MIŠJEG ZAMETKA
SMJEŠTAJ TFF1 I TFF3 PROTEINA U RAZLIČITIM STADIJIMA RAZVOJA MIŠJEG ZAMETKA
Nikola Bijelić
Cilj istraživanja: TFF proteini uključeni su u razne fiziološke procese u probavnom, dišnom, mokraćnom i živčanom sustavu. Osim toga, prisutni su i u patološkim stanjima. Utječu na migraciju, diferencijaciju i apoptozu stanica, kao i na angiogenezu i imunološki odgovor te se intenzivno istražuju u zdravlju i bolesti. S obzirom da ima vrlo malo podataka o ekspresiji TFF proteina tijekom embrionalnog razvoja, u ovom radu imunohistokemijskom metodom istražena je prisutnost TFF1 i...
SPECIFIČNOSTI BIOMETRIJSKIH ČIMBENIKA OKA U GLAUKOMSKIH BOLESNIKA SA PSEUDOEKSFOLIJATIVNIM SINDROMOM MJERENIH OPTIČKOM  NISKOKOHERENTNOM REFLEKTOMETRIJOM
SPECIFIČNOSTI BIOMETRIJSKIH ČIMBENIKA OKA U GLAUKOMSKIH BOLESNIKA SA PSEUDOEKSFOLIJATIVNIM SINDROMOM MJERENIH OPTIČKOM NISKOKOHERENTNOM REFLEKTOMETRIJOM
Željka Janjetović
Cilj istraživanja: Primjenom optičke niskokoherentne reflektometrije utvrditi razliku biometrijskih čimbenika oka između promatranih skupina (skupine sa pseudoeksfolijativnim sindromom i kataraktom, skupine sa pseudoeksfolijativnim glaukomom i kataraktom, skupine s primarnim glaukomom otvorenog kuta i kataraktom i skupine s kataraktom ) i odrediti biometrijske čimbenike oka specifične za skupinu glaukomskih bolesnika sa pseudoeksfolijativnim sindromom. Nacrt studije: Retrospektivna,...

Pages