Pages

POVEZANOST TRAUME U DJETINJSTVU I OBILJEŽJA LIČNOSTI S TRAJANJEM PERIODA NELIJEČENE PSIHOZE
POVEZANOST TRAUME U DJETINJSTVU I OBILJEŽJA LIČNOSTI S TRAJANJEM PERIODA NELIJEČENE PSIHOZE
Vanja Lovretić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost traume u djetinjstvu i obilježja ličnosti s trajanjem perioda neliječene psihoze. Nacrt studije: Provedeno je presječno istraživanje u razdoblju od godine dana. Bolesnici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 105 ispitanika oba spola u dobi od 18 do 45 godina u ranoj fazi psihotičnog poremećaja (trajanje bolesti kraće od 5 godina) koji su bili na hospitalnom liječenju u Klinici za psihijatriju „Sveti...
POVEZANOST VOLUMETRIJSKIH PROMJENA MOZGA U SHIZOFRENIH BOLESNIKA S KLINIČKIM MANIFESTACIJAMA BOLESTI
POVEZANOST VOLUMETRIJSKIH PROMJENA MOZGA U SHIZOFRENIH BOLESNIKA S KLINIČKIM MANIFESTACIJAMA BOLESTI
Antonija Ružić Baršić
Shizofrenija je teška kronična psihička bolest i najnepovoljniji psihijatrijski poremećaj s nepotpuno razjašnjenim mehanizmima psihopatologije. Ne postoje standardne neuroslikovne dijagnostičke metode kojima se vide specifične promjene mozga u bolesnika sa shizofrenijom. Standardne slikovne metode se nadopunjuju kompjutorskom analizom pri čemu je moguće usporediti volumen moždanih struktura: sive tvari (ST), bijele tvari i cerebrospinalne tekućine. Dosadašnji rezultati su...
POVEZANOST VRIJEDNOSTI ŠIRINE VOLUMENA ERITROCITA I ULTRAZVUČNIH POKAZATELJA SISTOLIČKE I DIJASTOLIČKE FUNKCIJE LIJEVE KLIJETKE U BOLESNIKA S AKUTNIM SRČANIM INFARKTOM S UZDIGNUTOM SPOJNICOM
POVEZANOST VRIJEDNOSTI ŠIRINE VOLUMENA ERITROCITA I ULTRAZVUČNIH POKAZATELJA SISTOLIČKE I DIJASTOLIČKE FUNKCIJE LIJEVE KLIJETKE U BOLESNIKA S AKUTNIM SRČANIM INFARKTOM S UZDIGNUTOM SPOJNICOM
Jasmina Ćatić
CILJ: Postoji evidentna povezanost između povišene vrijednosti širine volumena eritrocita (RDW) i ultrasoničnih parametara sistoličke i dijastoličke disfunkcije. Naš cilj je bio dodatno ispitati povezanost RDW u bolesnika koji su preboljeli STEMI i analizirati prediktivne karakteristike u smislu sistoličke i dijastoličke disfunkcije. METODE: 89 bolesnika sa STEMI je prospektivno analizirano. Vrijednost RDW je određena za vrijeme STEMI, a potom je komparirana s parametrima...
POVEZANOST ZDRAVSTVENE PISMENOSTI I SAMOPROCJENE ZDRAVLJA S POJAVNOŠĆU PRETILOSTI, ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2 U HOSPITALIZIRANIH BOLESNIKA
POVEZANOST ZDRAVSTVENE PISMENOSTI I SAMOPROCJENE ZDRAVLJA S POJAVNOŠĆU PRETILOSTI, ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 2 U HOSPITALIZIRANIH BOLESNIKA
Božica Lovrić
Cilj istraživanja: Cilj je bio ispitati zdravstvenu pismenost i samoprocjenu zdravlja hospitaliziranih bolesnika, istražiti postoje li razlike s obzirom na demografska obilježja, pretilost, arterijsku hipertenziju (AH), šećernu bolest tipa 2 (ŠBT2), postoji li povezanost između zdravstvene pismenosti i samoprocjene (i s obzirom na pretilost, AH i ŠBT2) te identificirati najranjivije (s istodobno niskom razinom zdravstvene pismenosti, pretilosti, AH i ŠBT2). Nacrt studije: Presječno...
PREDIKTIVNA VRIJEDNOST POVEZLJIVOSTI U 
 SAMOPERCEPCIJI USPJEŠNOG STARENJA
PREDIKTIVNA VRIJEDNOST POVEZLJIVOSTI U SAMOPERCEPCIJI USPJEŠNOG STARENJA
Jadranka Plužarić
Cilj: Osnovni je cilj ispitati ulogu povezljivosti u samoprocjeni uspješnog starenja starijih osoba. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječna studija i provedeno je u dva dijela. Prvi dio istraživanja obuhvatio je psihometrijsku analizu hrvatske inačice strukturiranog instrumenta Register – Connectedness Scale for Older Adults (RCSOA) za ispitivanje povezljivosti u starijih osoba. U drugome je dijelu provedeno glavno istraživanje. Ispitanici i metode: U prvi dio...
PRILAGODBA HADLOCK 2-FORMULE ZA PREDVIĐANJE MASE NOVOROĐENČETA U TRUDNICA OBOLJELIH OD GESTACIJSKOGA DIJABETESA MELITUSA I S PREKOMJERNIM PORASTOM TJELESNE MASE U TRUDNOĆI
PRILAGODBA HADLOCK 2-FORMULE ZA PREDVIĐANJE MASE NOVOROĐENČETA U TRUDNICA OBOLJELIH OD GESTACIJSKOGA DIJABETESA MELITUSA I S PREKOMJERNIM PORASTOM TJELESNE MASE U TRUDNOĆI
Boris Lovrić
Cilj istraživanja: ocijeniti ultrazvučno predviđanje novorođenačke mase preinačenom formulom u odnosu na Hadlock 2-formulu, ispitati razliku u odstupanjima procijenjenih masa i mase novorođenčeta te postotak pogrešno predviđenih novorođenačkih masa. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno u OB Slavonski Brod (Nova Gradiška) od 1. srpnja 2016. do 31. kolovoza 2020. godine. Istraživanje je prospektivno, kohortno, aplikativno, opservacijsko, kvantitativno te analitičko....
PROCJENA ENDOTELNE DISFUNKCIJE KOD OBOLJELIH OD KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI
PROCJENA ENDOTELNE DISFUNKCIJE KOD OBOLJELIH OD KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI
Lana Maričić
Cilj istraživanja: Kronična opstruktivna plućna bolest multisistemska je bolest, jedan od vodećih uzroka mortaliteta i morbiditeta u svijetu. Cilj je ovog istraživanja procijenti razinu biljega endotelne disfunkcije vWF-a i izdisajnog dušikova oksida (NO) kod oboljelih od KOPB-a te usporediti njihovu razinu ovisno o stupnju težine KOPB-a. Nacrt studije: Radi se o presječnom istraživanju koje uključuje tri skupine ispitanika: (1) skupinu oboljelih od KOPB-a, bez pridruženog...
PROCJENA MOŽDANE VAZOREAKTIVNOSTI  TRANSKRANIJSKIM DOPLEROM KOD BOLESNIKA  S KRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM PLUĆNOM BOLESTI
PROCJENA MOŽDANE VAZOREAKTIVNOSTI TRANSKRANIJSKIM DOPLEROM KOD BOLESNIKA S KRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM PLUĆNOM BOLESTI
Marina Hlavati
Cilj istraživanja: Odrediti moždanu vazoreaktivnost u prednjoj i stražnjoj moždanoj cirkulaciji pomoću metode voljnog zadržavanja daha kod bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) prema stupnju opstrukcije dišnog puta i moguću povezanost s totalnim antioksidativnim statusom (TAS) u plazmi. Nacrt studije: Presječno opservacijsko istraživanju u kojem je ispitanicima učinjena spirometrija, transkranijski dopler (TCD) i biokemijska analiza. KOPB ispitanici su...
PROCJENA OZRAČENJA FETUSA PRI RADIOTERAPIJI KARCINOMA DOJKE ZA VRIJEME TRUDNOĆE POMOĆU NOVORAZVIJENOG ANTROPOMORFNOG FANTOMA TRUDNICE U DRUGOM TRIMESTRU
PROCJENA OZRAČENJA FETUSA PRI RADIOTERAPIJI KARCINOMA DOJKE ZA VRIJEME TRUDNOĆE POMOĆU NOVORAZVIJENOG ANTROPOMORFNOG FANTOMA TRUDNICE U DRUGOM TRIMESTRU
Vjekoslav Kopačin
Uvod Incidencija karcinoma dojke za vrijeme trudnoće je niska, no prema FIGO 2018. izvješću vidi se porast incidencije malignoma za vrijeme trudnoće. Zbog potencijalnih determinističkih učinaka na fetus u razvoju, koji se javljaju iznad 100 mGy, ne postoji konsenzus za primjenom radioterapije u liječenju karcinoma dojke u trudnica u prva dva trimestra za vrijeme najveće radiosenzitivnosti fetusa. Do sada fizički fantom trudnice još ne postoji. Ciljevi Ciljevi su ovog...
PROCJENA VASKULARNOG UPALNOG ODGOVORA KOD ENDOVASKULARNOG LIJEČENJA BOLESNIKA S PERIFERNOM ARTERIJSKOM BOLESTI
PROCJENA VASKULARNOG UPALNOG ODGOVORA KOD ENDOVASKULARNOG LIJEČENJA BOLESNIKA S PERIFERNOM ARTERIJSKOM BOLESTI
Tajana Turk
Cilj istraživanja: Istražiti postoji li povezanost između preproceduralne razine te postproceduralnog porasta serumske razine CRP-a i fibrinogena ovisno o stadiju periferne arterijske bolesti, tipu tretirane lezije i čimbenicima ateroskleroze. Ispitati postoji li povezanost porasta CRP-a i fibrinogena o mjeri periproceduralnog oštećenja arterijske stijenke. Nacrt studije: Ova prospektivna kohortna studija provedena je na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju,...
PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST UPALNIH BODOVNIH SUSTAVA I ŠIRINE DISTRIBUCIJE ERITROCITA U BOLESNIKA S B-VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM
PROGNOSTIČKA VRIJEDNOST UPALNIH BODOVNIH SUSTAVA I ŠIRINE DISTRIBUCIJE ERITROCITA U BOLESNIKA S B-VELIKOSTANIČNIM LIMFOMOM
Vlatka Periša
Uvod: B-velikostanični limfom (B-LCL, od engl. B large cells lymphoma) najčešći je ne- Hodgkinov limfom. Prognoza ovisi o kliničkim značajkama, sažetima u tzv. međunarodnom prognostičkom indeksu (IPI, od engl. international prognostic index). Molekulski i imunohistokemijski prognostički bilježi su ili nepouzdani ili njihova cijena i tehnička ograničenja čine rutinsku primjenu nepraktičnom. Stoga je pronalaženje surogatnih biljega, koji mogu poslužiti kao prognostički...
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ IZRAŽENOSTI ESTROGENSKIH I PROGESTERONSKIH RECEPTORA U MIOMETRIJU BOLESNICA S KARCINOMOM ENDOMETRIJA
PROGNOSTIČKI ZNAČAJ IZRAŽENOSTI ESTROGENSKIH I PROGESTERONSKIH RECEPTORA U MIOMETRIJU BOLESNICA S KARCINOMOM ENDOMETRIJA
Darko Tomica
Cilj istraživanja: Istražiti prognostički značaj izraženosti estrogenskih i progesteronskih receptora u miometriju bolesnica s endometrijskim karcinomom. Nacrt studije: U periodu od 1. svibnja 2005. do 1. svibnja 2015. prikupljeni su podatci bolesnica s karcinomom endometrija koje su histerektomirane u Klinici za tumore KBC sestara milosrdnica u Zagrebu i bolesnica histerektomiranih zbog drugih razloga. Praćena je izraženost estrogenskih i progesteronskih receptora u tumoru i...

Pages