Pages

OPTEREĆENJE OKOLIŠA ISTOČNE HRVATSKE ONEČIŠĆENJEM METALIMA I METALOIDIMA
OPTEREĆENJE OKOLIŠA ISTOČNE HRVATSKE ONEČIŠĆENJEM METALIMA I METALOIDIMA
Lidija Bijelić
Uvod: Domovinski rat započeo je 1991. godine napadom na Vukovar, u istočnoj Slavoniji, a završio je 1998. godine mirnom reintegracijom. Posljedice ratnog djelovanja na tom području za okoliš i za zdravlje ljudi nisu dovoljno istražene. Cilj istraživanja: Ispitati opterećenost metalima i metaloidima u tlu, povrću, samonikloj biljci maslačku u Vukovaru, Vinkovcima i Slavonskom Brodu uzorkovanog tijekom 2014. godine. Materijali i metode: Vukovar  na 22 lokacije izuzeti su uzorci...
OSOBINE LIČNOSTI I NAČINI SUOČAVANJA SA ŽIVOTNIM POTEŠKOĆAMA KAO ODREDNICE IZBORA METODE ODVIKAVANJA OD OPIJATA
OSOBINE LIČNOSTI I NAČINI SUOČAVANJA SA ŽIVOTNIM POTEŠKOĆAMA KAO ODREDNICE IZBORA METODE ODVIKAVANJA OD OPIJATA
Mirjana Mikulić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je bio utvrditi izloženost stresnim životnim događajima, osobine ličnosti, stilove nošenja sa stresom kod ovisnika o opijatima i osoba koje nisu ovisnici te razlike između navedenih čimbenika; utvrditi postoje li razlike u crtama ličnosti i stilovima suočavanja sa stresom ovisnika o opijatima na institucionalnom liječenju i ovisnicima o opijatima na supstitucijskoj terapiji u odnosu na kontrolnu skupinu Nacrt studije: Presječno...
OSOBITOSTI UPALNIH BOLESTI CRIJEVA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
OSOBITOSTI UPALNIH BOLESTI CRIJEVA U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
Ivo Klarin
Cilj istraživanja: utvrditi incidenciju i prevalenciju upalnih bolesti crijeva (Crohnova bolest i ulcerozni kolitis) u pučanstvu Zadarske županije u razdoblju od 2000 - 2010 godine, analizirati fenotipove obje bolesti, ustanoviti učestalost komlikacija, te istražiti utjecaj potencijalnih čimbenika rizika okoliša. Nacrt studije: retrospektivno – prospektivna epidemiološka studija Ispitanici i metode: u studiju je uključeno 397 pacijenata s upalnim bolestima crijeva, 243...
OSOBNA, ORGANIZACIJSKA I PROFESIONALNA OBILJEŽJA KAO PRETKAZATELJI ZADOVOLJSTVA POSLOM MEDICINSKIH SESTARA
OSOBNA, ORGANIZACIJSKA I PROFESIONALNA OBILJEŽJA KAO PRETKAZATELJI ZADOVOLJSTVA POSLOM MEDICINSKIH SESTARA
Ivana Barać
Cilj istraživanja: Osnovni je cilj doktorskog rada ispitati organizacijska, osobna i profesionalna područja zadovoljstva medicinskih sestara/tehničara poslom, utvrditi doprinos područja sestrinskog profesionalnog samopoimanja i profesionalne predanosti na zadovoljstvo poslom te postaviti novi model u području determinanti zadovoljstva poslom. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 673 medicinske sestre/tehničara zaposlenih u...
OZLJEDE TRKAČA POČETNIKA I  USPOREDBA S OZLJEDAMA ISKUSNIH TRKAČA
OZLJEDE TRKAČA POČETNIKA I USPOREDBA S OZLJEDAMA ISKUSNIH TRKAČA
Pavao Vlahek
Cilj je ovog istraživanja bio odrediti vrstu i incidenciju trkačkih ozljeda kod trkača početnika i odrediti povezanost nastanka ozljeda sa sociodemografskim i motivacijskim faktorima za trčanje. Trkači početnici su trkači koji nisu do sada trčali, a njihove trkačke ozljede i povezani čimbenici uspoređivani su sa iskusnim trkačima. Nacrt studije: prospektivna kohortna studija Ispitanici i metode: Ukupno je tijekom jedne godine bilo uključeno 349 trkača početnika....
PERCEPCIJA BOLESNIKA, MEDICINSKIH SESTARA I STUDENATA SESTRINSTVA O MEĐUODNOSU MEDICINSKE SESTRE I BOLESNIKA TIJEKOM SESTRINSKE SKRBI
PERCEPCIJA BOLESNIKA, MEDICINSKIH SESTARA I STUDENATA SESTRINSTVA O MEĐUODNOSU MEDICINSKE SESTRE I BOLESNIKA TIJEKOM SESTRINSKE SKRBI
Jasenka Vujanić
Cilj istraživanja: Glavni je cilj doktorskoga rada ispitati percepciju bolesnika, medicinskih sestara i studenata sestrinstva o važnosti međuodnosa medicinske sestre i bolesnika tijekom sestrinske skrbi. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 672 ispitanika: 291 bolesnik hospitaliziran minimalno 48 sati, 155 medicinskih sestara/medicinskih tehničara s licencijom za samostalan rad i 226 studenata preddiplomskog i diplomskog studija...
PLAZMATSKE KONCENTRACIJE TRAMADOLA, O-DEMETILTRAMADOLA I  N-DEMETILTRAMADOLA KOD PACIJENATA LIJEČENIH U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA NAKON VELIKIH ABDOMINALNIH OPERACIJSKIH ZAHVATA
PLAZMATSKE KONCENTRACIJE TRAMADOLA, O-DEMETILTRAMADOLA I N-DEMETILTRAMADOLA KOD PACIJENATA LIJEČENIH U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA NAKON VELIKIH ABDOMINALNIH OPERACIJSKIH ZAHVATA
Nenad Nešković
Uvod: Cilj istraživanja bio je ispitati koncentracije tramadola, O-demetiltramadola (ODT) i N-demetiltramadola (NDT) kod pacijenata liječenih u jedinici intenzivnog liječenja (JIL) nakon velikih abdominalnih operacijskih zahvata te utjecaj sustavne upale na metabolizam tramadola u prva 24 sata nakon operacije. Ispitanici i metode: U istraživanje su uključena 44 pacijenta podvrgnuta hitnom ili programskom velikom abdominalnom operacijskom zahvatu. Svim pacijentima uključenim u...
POJAVNOST NEUROTROPNIH VIRUSA U GLIOBLASTOMA I UTJECAJ NA KLINIČKU SLIKU I ISHOD LIJEČENJA
POJAVNOST NEUROTROPNIH VIRUSA U GLIOBLASTOMA I UTJECAJ NA KLINIČKU SLIKU I ISHOD LIJEČENJA
Nenad Koruga
Cilj istraživanja: Dokazati prisutnost neurotropnih virusa kod glioblastoma te utvrditi njihov potencijalni učinak u ishodu ukupnog preživljenja i preživljenja bez progresije simptoma bolesti. Definicija prognostičkih čimbenika u liječenju glioblastoma postavljeni su kao sekundarni ciljevi ovoga istraživanja. Ispitanici i metode: Retrospektivno je analizirana skupina od 63 bolesnika oboljelih od glioblastoma u vremenskom intervalu od pet godina, između 1. siječnja 2012. do 31....
POLIMORFIZAM IL-1fi, IL-8 I VEGF GENA U KARCINOMU
POLIMORFIZAM IL-1fi, IL-8 I VEGF GENA U KARCINOMU
Vesna Horvat
Cilj istraživanja Angiogeneza ima važnu ulogu u razvoju, rastu i širenju solidnih tumora pa tako i karcinoma prostate. Brojna istraživanja povezuju potencijalno funkcionalne polimorfizme jedne baze u genima važnim za agiogenezu u prostati s povećanim rizikom i agresivnijim oblikom karcinoma prostate. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj polimorfizama IL-1fi, IL-8 i VEGF gena proangiogenih citokina na nastanak i razvoj agresivnijeg oblika karcinoma prostate. Ispitanici i...
POLIMORFIZMI GENA ZA PROGESTERONSKI RECEPTOR U MODULACIJI RIZIKA IDIOPATSKOG  SPONTANOG PRIJEVREMENOG PORODA
POLIMORFIZMI GENA ZA PROGESTERONSKI RECEPTOR U MODULACIJI RIZIKA IDIOPATSKOG SPONTANOG PRIJEVREMENOG PORODA
Mirta Kadivnik
Cilj istraživanja: Prijevremeni je porod najčešći uzrok perinatalnog mortaliteta i morbiditeta. Progesteron (P4) je steroidni hormon koji sudjeluje u održavanju trudnoće preko progesteronskih receptora (PR). Cilj ovog straživanja bio je utvrditi ima li šest odabranih polimorfizama jednog nukleotida (SNP) gena za progesteronski receptor (PGR) (rs10895068, rs1042838, rs1042839, rs1942836, rs4754732, rs654752) kod majke i/ili novorođenčadi ulogu u modulaciji rizika za spontani...
POLIMORFIZMI GENA ZA PROTEIN VISOKE POKRETLJIVOSTI IZ SKUPINE 1 (HMGB1) U DJECE OBOLJELE OD IgA VASKULITISA (HENOCH-SCHÖNLEINOVE PURPURE (HSP))
POLIMORFIZMI GENA ZA PROTEIN VISOKE POKRETLJIVOSTI IZ SKUPINE 1 (HMGB1) U DJECE OBOLJELE OD IgA VASKULITISA (HENOCH-SCHÖNLEINOVE PURPURE (HSP))
Mateja Batnožić Varga
IgA vaskultis (IgAV) ili Henoch-Schönleinova purpura najčešći je sistemski vaskulitis malih krvnih žila u dječjoj dobi. Protein visoke pokretljivosti iz skupine 1 (engl. high mobility group box-1 protein, HMGB1) pleiotropni je citokin koji djeluje kao proupalni signal, važan za aktivaciju antigen prezentirajućih stanica i širenje upale. HMGB1 ima ulogu u patofiziologiji različitih upalnih bolesti. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti povezanost četiri polimorfizma jednog...
POREMEĆAJ RASPOLOŽENJA I SPAVANJA, MEHANIZMI OBRANE I ALEKSITIMIJA U PACIJENATA NA PROGRAMU KRONIČNE HEMODIJALIZE
POREMEĆAJ RASPOLOŽENJA I SPAVANJA, MEHANIZMI OBRANE I ALEKSITIMIJA U PACIJENATA NA PROGRAMU KRONIČNE HEMODIJALIZE
Đorđe Pojatić
Cilj istraživanja: Ispitati razlike u razinama depresije, obrana ega, kvalitete sna i dnevne pospanosti, laboratorijskih varijabli i općih obilježja u uzorku HD bolesnika prema razinama aleksitimije; ispitati razlike u razinama upale, elektrolita, urata i PTH prema razinama kvalitete sna i depresivnih simptoma HD bolesnika i prema tipu krvožilnog pristupa. Nacrt studije: presječno istraživanje. Bolesnici i metode: Istraživanje je provedeno na ukupno 170 HD bolesnika u ustanovama KBC...

Pages