Pages

POVEZANOST PARODONTALNE BOLESTI I KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI
POVEZANOST PARODONTALNE BOLESTI I KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI
Vlatko Kopić
Cilj istraživanja: Parodontalna bolest (PB) jedna je od najrasprostranjenijih bolesti danas. Riječ je o stanju kronične upale niske razine koja može aktivirati sistemski upalni odgovor organizma i na taj način dodatno opteretiti bolesnika s drugim sistemskim bolestima i oslabljenim imunološkim sustavom. Istraživanja su o povezanosti parodontalne bolesti s drugim sistemskim bolestima brojna, a do sada je najbolje istražena povezanost parodontalne bolesti i dijabetesa melitusa. Cilj...
POVEZANOST POJAVE POSTOPERATIVNOG NEUROKOGNITIVNOG DEFICITA NAKON KIRURŠKE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA SA PROMJENOM PLAZMATSKE KONCENTRACIJE BETA AMILOIDA 1-42
POVEZANOST POJAVE POSTOPERATIVNOG NEUROKOGNITIVNOG DEFICITA NAKON KIRURŠKE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA SA PROMJENOM PLAZMATSKE KONCENTRACIJE BETA AMILOIDA 1-42
Zrinka Pozgain
Cilj istraživanja: Poslijeoperativni kognitivni deficit javlja se kao komplikacija nakon kardiokirurških operacija te utječe na oporavak bolesnika, a obilježen je smanjenjem kognitivnih funkcija. Etiologija je multifaktorijalna, a do sada provedena istraživanja donose kontradiktorne zaključke. Kao mogući mehanizam nastanka poslijeoperativnog kognitivnog deficita nakon kardiokirurške procedure spominje se neurotoksično nakupljanje beta amiloida u mozgu, slično nastanku Alzheimerove...
POVEZANOST PREHRAMBENIH NAVIKA I TJELESNE AKTIVNOSTI DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI S PRIVREMENOM ODGODOM DARIVANJA KRVI U TRI TRANSFUZIJSKA CENTRA REPUBLIKE HRVATSKE
POVEZANOST PREHRAMBENIH NAVIKA I TJELESNE AKTIVNOSTI DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI S PRIVREMENOM ODGODOM DARIVANJA KRVI U TRI TRANSFUZIJSKA CENTRA REPUBLIKE HRVATSKE
Vladimir Cipek
Cilj istraživanja Cilj je istraživanja ispitati postoji li povezanost životnih navika s privremenom odgodom od darivanja krvi i sveukupnim zdravljem DDK u KZTM KBC Osijek, ZTM KBC Split i OTM OB Varaždin. Nacrt studije Studija je presječna. Ispitanici i metode Populacija DDK koji daruju krv u KZTM KBCO, ZTM KBCS, OTM OBV predstavljaju reprezentativni uzorak DDK istočne, južne i sjeverne Hrvatske u razdoblju od ožujka do svibnja 2022. godine. Podatci o ukupnom broju darivanja krvi,...
POVEZANOST PROFILA N-GLIKANA IMUNOGLOBULINA G S FIBROZOM LIJEVOG ATRIJA I REKURENCIJOM FIBRILACIJE ATRIJA NAKON IZOLACIJE PLUĆNIH VENA
POVEZANOST PROFILA N-GLIKANA IMUNOGLOBULINA G S FIBROZOM LIJEVOG ATRIJA I REKURENCIJOM FIBRILACIJE ATRIJA NAKON IZOLACIJE PLUĆNIH VENA
Janko Szavits Nossan
UVOD: Fibroza lijevog atrija (LA) snažno je povezana s lošijom prognozom fibrilacije atrija (FA) i recidivom nakon izolacije plućnih vena (PVI). Postoje jaki dokazi o ključnoj ulozi upale u patogenezi fibroze LA-a. Proupalni oblici imunoglobulina G (IgG) i N-glikana u plazmi povezani su s hipertenzijom, aterosklerozom, kardiovaskularnom smrtnošću, hipertrofijom lijeve klijetke i aortnom stenozom. Ovo je prvo istraživanje IgG-a i N-glikana u plazmi kod bolesnika s AF-om. CILJEVI:...
POVEZANOST PSIHIČKOG STANJA ZDRAVIH RODILJA S DULJINOM DOJENJA I NAPREDOVANJEM DJETETA
POVEZANOST PSIHIČKOG STANJA ZDRAVIH RODILJA S DULJINOM DOJENJA I NAPREDOVANJEM DJETETA
Štefica Mikšić
Žena u trudnoći doživljava niz bioloških i psiholoških poremećaja, koji imaju utjecaj na rast i razvoj djeteta, odnose u obitelji i cijelu zajednicu. Pojavnost perinatalnih poremećaja je stanje kojem treba dati veće značenje. Cilj: cilj ovog istraživanja je steći uvid u pojavnost poremećaja raspoloženja koji se javljaju u perinatalnom periodu te povezanost tih poremećaja s postpartalnim periodom i napredovanjem djeteta. Nacrt studije: prospektivna kohortna studija Ispitanici...
POVEZANOST PSIHOLOŠKIH OBILJEŽJA S PRIRASTOM TJELESNE MASE U ZDRAVIH TRUDNICA
POVEZANOST PSIHOLOŠKIH OBILJEŽJA S PRIRASTOM TJELESNE MASE U ZDRAVIH TRUDNICA
Sanja Kanisek
Cilj istraživanja: ispitati odnos samosuosjećanja, percipiranoga stresa, suočavanja sa stresom, depresivnošću i anksioznošću s ITM-om trudnica u prvome i prirastom tjelesne mase u trećem tromjesečju. Nacrt studije: prospektivno istraživanje Ispitanici i metode: u istraživanju je sudjelovalo 126 trudnica u ginekološkim ordinacijama u Osijeku od srpnja 2019. do travnja 2020. god. između 6+0-7+6 tjedna i 35+0-36+6 tjedna trudnoće. Instrumenti istraživanja bili su upitnik o...
POVEZANOST SENILNE NUKLEARNE MRENE I SERUMSKIH POKAZATELJA METABOLIZMA ŽELJEZA, LIPIDA I ŽUČNIH KISELINA U PACIJENATA SA ŠEĆERNOM BOLESTI I HIPERLIPIDEMIJOM
POVEZANOST SENILNE NUKLEARNE MRENE I SERUMSKIH POKAZATELJA METABOLIZMA ŽELJEZA, LIPIDA I ŽUČNIH KISELINA U PACIJENATA SA ŠEĆERNOM BOLESTI I HIPERLIPIDEMIJOM
Ivana Strunje
Cilj istraživanja: Pojavnost katarakte u pacijenata s dijabetesom povezana je s promjenama serumskih vrijednosti žučnih kiselina, feritina i kolesterola. Identifikacija rizičnih čimbenika mogla bi dovesti do smanjenja incidencije katarakte. S obzirom na to da u dosadašnjim istraživanjima nije ispitivan utjecaj serumskih pokazatelja metabolizma žučnih kiselina, željeza i lipida na stupanj zamućenja leće u dijabetičara, cilj istraživanja je objediniti i utvrditi povezanost...
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI
Marijana Knežević Praveček
Uvod i cilj istraživanja Nedostatak vitamina D predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Procjenjuje se da se prevalencija nedostatka vitamina D u populaciji odraslih Europljana kreće između 2 i 30%. Cilj ovog rada bio je ispitati odnos serumske koncentracije 25(OH)D-a u bolesnika akutnim koronarnim sindromom (AKS), težinom koronarografskog nalaza i prognozom pacijenata kroz tri godine praćenja. Ispitanici i metode U istraživanje je ukupno uključeno 120 pacijenata....
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I GLAUKOMSKE OPTIČKE NEUROPATIJE KOD ŽENA
POVEZANOST SERUMSKE KONCENTRACIJE VITAMINA D I GLAUKOMSKE OPTIČKE NEUROPATIJE KOD ŽENA
Željka Vuković-Arar
Cilj istraživanja: Ovim istraživanjem smo ispitivali je li kod ispitanica oboljelih od glaukoma i okularne hipertenzije snižena serumska koncentracija vitamina D uslijed povišene koncentracije nitrita. Uspoređivali smo povezanost kliničkih parametara sa serumskom razinom vitamina D, kako bismo zaključili o povezanosti vitamina D i glaukomske optičke neuropatije. Hipovitaminoza D dovodi do manje inibicije NOS-a, tj. povećane aktivnosti sintetaze dušikovog oksida (NOS), veće...
POVEZANOST SKLEROSTINA I DICKKOPFA 1 TE FUNKCIONALNIH GENSKIH POLIMORFIZAMA INHIBITORA AROMATAZE S INDIVIDUALNIM RAZLIKAMA U UČESTALOSTI I TEŽINI NEŽELJENIH POPRATNIH POJAVA LIJEČENJA
POVEZANOST SKLEROSTINA I DICKKOPFA 1 TE FUNKCIONALNIH GENSKIH POLIMORFIZAMA INHIBITORA AROMATAZE S INDIVIDUALNIM RAZLIKAMA U UČESTALOSTI I TEŽINI NEŽELJENIH POPRATNIH POJAVA LIJEČENJA
Kristina Bojanić
Cilj: Anastrozol jelijek prvog izbora u liječenju poslijemenopauzalnih žena s hormonski ovisnim rakom dojke (HR-BC).Citokrom P450 (CYP) i UDP-glukuronoziltransferaza(UGT)imaju ključnu ulogu u deaktivaciji i uklanjanjuanastrozola. Negativanjeučinak anastrozola na koštani metabolizam dokazan, dok se učinak na Wnt inhibitore još uvijek istražuje. Cilj je istraživanja bio odrediti cirkulirajuće razine Wnt inhibitora u bolesnica s HR-BC liječenih anastrozolom i usporediti ih s...
POVEZANOST SNAGE DIŠNE MUSKULATURE S KARDIOVASKULARNIM I METABOLIČKIM ISHODIMA KARDIOPULMONALNOG TESTA OPTEREĆENJA
POVEZANOST SNAGE DIŠNE MUSKULATURE S KARDIOVASKULARNIM I METABOLIČKIM ISHODIMA KARDIOPULMONALNOG TESTA OPTEREĆENJA
Iva Jurić
Cilj istraživanja: Prema dosadašnjim spoznajama, ograničena su saznanja o ulozi snage i izdržljivosti dišne muskulature na fizičku izdržljivost sportaša u anaerobnom dijelu metabolizma do maksimalnog opterećenja. Cilj ovog istraživanja jest ispitati povezanost inspiratorne snage/izdržljivosti dišnih mišića s ventilacijskim i metaboličkim parametrima od anaerobnog praga do maksimalnog opterećenja tijekom kardiopulmonalnog testa fizičkim opterećenjem (CPET) na pokretnoj traci...
POVEZANOST STRESORA NA RADNOM MJESTU I SPOSOBNOSTI EMOCIONALNE REGULACIJE I KONTROLE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U BOLNIČKIM USTANOVAMA
POVEZANOST STRESORA NA RADNOM MJESTU I SPOSOBNOSTI EMOCIONALNE REGULACIJE I KONTROLE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA U BOLNIČKIM USTANOVAMA
Marija Kadović
Cilj istraživanja: Glavni je cilj doktorskog rada bio ispitati emocionalnu regulaciju i kontrolu (ERIK) i vrste stresora na radnom mjestu zdravstvenih djelatnika u bolnici, utvrditi povezanost i utjecaj stresora na sposobnost ERIK-a. Cilj je bio utvrditi doprinos ERIK-a na razvoj stresa zdravstvenih djelatnika. Nacrt studije: presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje su bila uključena 203 zdravstvena djelatnika zaposlena u KBC Osijek na stacionarnim odjelima....

Pages