Pages

STAVOVI, ISKUSTVO I ZNANJE LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE O STALNOJ PROVEDBI KONTROLE FARMAKOTERAPIJE
STAVOVI, ISKUSTVO I ZNANJE LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE O STALNOJ PROVEDBI KONTROLE FARMAKOTERAPIJE
Nikola Raguž - Lučić
Lijekovi, iako korisni, ponekad mogu imati štetne i neželjene učinke koje nazivamo nuspojavama. One se dijele na nuspojave tipa A - predvidljive, o dozi ovisne i preventabilne i tipa B - o dozi neovisne i nepredvidive. Najčešće se javljaju nuspojave tipa A. Interakcije su promjene učinka lijeka u prisutnosti drugog lijeka, biljnog pripravka ili hrane i vrlo često su štetne. Nuspojave su uzrok hitne hospitalizacije u 0,2 - 41,3%, a oko 50% tih nuspojava moguće je spriječiti....
TEMPERATURA IZDAHA KAO MOGUĆI NEINVAZIVNI MARKER OSJETLJIVOSTI NA DUHANSKI DIM
TEMPERATURA IZDAHA KAO MOGUĆI NEINVAZIVNI MARKER OSJETLJIVOSTI NA DUHANSKI DIM
Marina Labor
Cilj istraživanja: Glavni cilj je bio utvrditi dijagnostičku vrijednost temperature izdaha kao mogućeg neinvazivnog markera u dijagnostici osoba osjetljivih na duhanski dim. Nacrt studije: Doktorski rad je učinjen u sklopu multicentrične prospektivne studije praćenja kohorte ispitanika s rizikom za razvoj KOPB-a. U prvoj fazi istraživanja kroz ordinacije liječnika obiteljske medicine uključeni su ispitanici s rizikom za razvoj KOPB-a, a koji su nakon 2-4 tjedna prema...
TERAPIJSKI UČINAK FITOESTROGENA IZ EKSTRAKTA HMELJA U KOMBINACIJI S ALENDRONATOM NA OSTEOPOROZU U ŽENKI WISTAR ŠTAKORA
TERAPIJSKI UČINAK FITOESTROGENA IZ EKSTRAKTA HMELJA U KOMBINACIJI S ALENDRONATOM NA OSTEOPOROZU U ŽENKI WISTAR ŠTAKORA
Edi Rođak
Cilj istraživanja. Cilj istraživanja bio je ispitati utjecaj alendronata, ekstrakta hmelja i njihove kombinacije na kvalitetu kosti, oksidativno oštećenje i histološku građu organa životinja te promijene u metaboličkim, hematološkim i biokemijskim odrednicama ovarijektomiranih štakora kao modela osteoporoze. Nacrt studije. Studija je ustrojena kao randomizirani kontrolirani pokus proveden na ovarijektomijskom modelu osteoporoze štakora. Materijali i metode. Istraživanje je...
THE ACTIVITY OF GARLIC EXTRACTS TO THE EPITHELIAL DAMAGE CAUSED BY SODIUM TAUROCHOLATE IN A CELL CULTURE MODEL OF ULCER DISEASE
THE ACTIVITY OF GARLIC EXTRACTS TO THE EPITHELIAL DAMAGE CAUSED BY SODIUM TAUROCHOLATE IN A CELL CULTURE MODEL OF ULCER DISEASE
Lucija Kuna
Ciljevi: Peptična ulkusna bolest (PUB) je kronična bolest koja pogađa do 10% svjetske populacije. Stanični model PUB-a može se uspostaviti u staničnom modelu ljudskih gastričnih epitelnih stanica (AGS) djelovanjem žučne soli; natrijevog taurokolata (NaT). Cilj istraživanja bio je istražiti učinke predtretmana ekstrakata češnjaka (EČ) i lanzoprazola (LPZ) u staničnom modelu ulkusne bolesti ispitivanjem oksidativnog stresa, distribucije F-aktina i određivanjem morfoloških...
TOČNOST ZNAČAJKI ULTRAZVUČNOG PRIKAZA REGIONALNIH LIMFNIH ČVOROVA U PREPOZNAVANJU PRESADNICA TUMORA
TOČNOST ZNAČAJKI ULTRAZVUČNOG PRIKAZA REGIONALNIH LIMFNIH ČVOROVA U PREPOZNAVANJU PRESADNICA TUMORA
Tatjana Rotim
CILJ. I) Odrediti dijagnostičku vrijednost odabranih morfoloških značajki u predviđanju malignog zauzeća limfnog čvora (LČ) upotrebom B-moda, Doppler ultrazvuka i multivarijatnih postavki u tercijarnom radiološkom referentnom centru. II) Identificirati neovisne prediktore malignosti LČ, kao i doprinos drugih izvora morfoloških varijacija dijagnostičkoj točnosti ultrazvučnog prikaza. METODE. U 123 bolesnika učinjena je ultrazvučno vođena aspiracijska punkcija i citološka...
TRANSGENERACIJSKE RAZLIKE U PREVALENCIJI NOĆNOG MOKRENJA U DJETINJSTVU U ODNOSU NA IZBJEGLIČKI STATUS RODITELJA
TRANSGENERACIJSKE RAZLIKE U PREVALENCIJI NOĆNOG MOKRENJA U DJETINJSTVU U ODNOSU NA IZBJEGLIČKI STATUS RODITELJA
Marija Jurković
Cilj istraživanja: odrediti i usporediti prevalenciju noćnog mokrenja kod školske djece i njihovih roditelja u djetinjstvu, ispitati utjecaj izbjegličkog statusa na noćno mokrenje u djetinjstvu te ispitati utjecaj socioekonomskih i demografskih obilježja obitelji na noćno mokrenje kod djece. Nacrt studije: presječno (engl. cross.-sectional) istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno među djecom u dobi od 6 do 11 godina i njihovim roditeljima u...
ULOGA DUŠIKOVOG OKSIDA U MIKRO- I MAKROVASKULARNOM ODGOVORU NA 7-DNEVNO OPTEREĆENJE KUHINJSKOM SOLI U ZDRAVIH POJEDINACA
ULOGA DUŠIKOVOG OKSIDA U MIKRO- I MAKROVASKULARNOM ODGOVORU NA 7-DNEVNO OPTEREĆENJE KUHINJSKOM SOLI U ZDRAVIH POJEDINACA
Ivana Tolj
Cilj istraživanja: odrediti učinak 7-dnevne dijete s velikim udjelom kuhinjske soli (HS) na specifičnu ulogu dušikovog oksida (NO) u mikro- i makrovaskularnom odgovoru na 7-dnevno opterećenje kuhinjskom soli u zdravih pojedinaca. Dodatni cilj je ispitati koncept neosmotskog skladištenja natrija u koži tijekom 7-dnevne HS dijete u zdravih pojedinaca. Nacrt studije: studija je koncipirana kao nerandomizirani kontrolirani pokus u kojemu su svi ispitanici podvrgnuti istom...
ULOGA GLOBALNE DNA METILACIJE KAO EPIGENETIČKOG MARKERA U KRONIČNOJ OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
ULOGA GLOBALNE DNA METILACIJE KAO EPIGENETIČKOG MARKERA U KRONIČNOJ OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
Eugenija Basioli Kasap
Ciljevi istraživanja: Ispitati razlike u kliničkim obilježjima i globalnoj DNA-metilaciji u bolesnika s KOPB-om iz dvaju zemljopisno različitih hrvatskih područja. Ustroj studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Uključeno je 136 bolesnika s KOPB-om i 64 kontrolna ispitanika obaju spolova starosti od 40 do 92 godine. Klinička i fenotipska obilježja KOPB-a analizirana su spirometrijom, bronhodilatacijskim testom, CT-om pluća, plućnom difuzijom, CAT-upitnikom,...
ULOGA INTERLEUKINA 6, GENSKIH POLIMORFIZAMA INTERLEUKINA 6, TRANSKRIPCIJSKOG ČIMBENIKA STAT3 I RECEPTORA ZA INTERLEUKIN 23 U CROHNOVOJ BOLESTI I ULCEROZNOM KOLITISU UZ DJELOVANJE C-REAKTIVNOG PROTEINA
ULOGA INTERLEUKINA 6, GENSKIH POLIMORFIZAMA INTERLEUKINA 6, TRANSKRIPCIJSKOG ČIMBENIKA STAT3 I RECEPTORA ZA INTERLEUKIN 23 U CROHNOVOJ BOLESTI I ULCEROZNOM KOLITISU UZ DJELOVANJE C-REAKTIVNOG PROTEINA
Boris Takač
Cilj istraživanja: Crohnova bolest i ulcerozni kolitis obilježeni su kroničnom upalom crijeva nepredvidiva tijeka koja je imunološki posredovana. U uvjetima dugotrajne upale moguć je razvoj prekancerogenih displastičnih lezija i karcinoma crijeva povezanih s mjestima aktivne upale. Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati učinke citokina, biokemijskih biljega i polimorfizama gena na razvoj CB-a, UC-a i UBC-a općenito te utvrditi razlike između UBC i kontrolne skupine ispitanika. ...
ULOGA OKSIDATIVNOG STRESA U RAZVOJU POREMEĆENOG VASKULARNOG ODGOVORA  POD UTJECAJEM VISOKOG UNOSA NATRIJEVA KLORIDA KOD SPRAGUE-DAWLEY ŠTAKORA
ULOGA OKSIDATIVNOG STRESA U RAZVOJU POREMEĆENOG VASKULARNOG ODGOVORA POD UTJECAJEM VISOKOG UNOSA NATRIJEVA KLORIDA KOD SPRAGUE-DAWLEY ŠTAKORA
Anita Ćosić
Cilj: Utvrditi bazični odgovor i razjasniti mehanizme protokom posredovane dilatacije (FID) te izražaj antioksidativnih gena, gena uključenih u dilatacijske putove središnje moždane arterije (MCA), razinu leukocitne aktivacije i ulogu oksidativnog stresa u MCA kod Spraque-Dawley (SD) štakora na visokoslanoj (VS) dijeti. Metode: Zdravi muški SD štakori starosti 11 tjedana hranjeni su standardnom hranom (0,4% NaCl, NS grupa) ili hranom s 4% NaCl (VS grupa) tjedan dana, s ili bez...
ULOGA PERIMETRIJE UDVOSTRUČENE FREKVENCIJE U RANOM OTKRIVANJU DIJABETIČKE RETINOPATIJE
ULOGA PERIMETRIJE UDVOSTRUČENE FREKVENCIJE U RANOM OTKRIVANJU DIJABETIČKE RETINOPATIJE
Mario Bradvica
CILJ: Cilj je bio utvrditi mogu li SAP i FDT detektirati učinke dijabetesa na funkciju retine kod osoba s dijabetesom u ranoj fazi bolesti i ocijeniti eventualno koja je metoda bolja jer se dosadašnji radovi o toj temi spore oko činjenice može li FDT detektirati funkcionalne promjene kod dijabetičkih pacijenata prije SAP-a. NACRT STUDIJE: Svim ispitanicima koji su zadovoljavali uključne kriterije napravljen je test vidnog polja standardnom automatskom perimetrijom i test...
ULOGA PROINFLAMATORNOG CITOKINA INTERLEUKINA-6 U RAZVOJU I PROGRESIJI ADENOKARCINOMA PROSTATE
ULOGA PROINFLAMATORNOG CITOKINA INTERLEUKINA-6 U RAZVOJU I PROGRESIJI ADENOKARCINOMA PROSTATE
Nevenka Miličević
Hipoteza istraživanja bila je da je serumska razina IL-6 i ekspresija IL-6 u tkivu prostate viša kod bolesnika s karcinomom prostate nego kod bolesnika s PIN-om, BPH i prostatitisom. Istraživanje se temeljilo na analizi serumske razine IL-6 i IL-6 ekspresije u uzorcima tkiva dobivenim biopsijom prostate od 148 bolesnika (82 bolesnika s karcinomom prostate, 25 bolesnika s BPH i 24 s PIN-om i 17 s prostatitisom). Razina IL-6 u serumu bolesnika određivana je elektrokemiluminiscentnim...

Pages