Pages

Histomorfološka analiza terminalnih i velus dlaka
Histomorfološka analiza terminalnih i velus dlaka
Viktorija Kretić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi postoje li značajne razlike u broju dlaka po jedinici površine kože vlasišta i prednje trbušne stijenke, te postoje li značajne razlike histomorfometrijskih parametara (promjer dlaka, debljina folikula dlake i njihove međusobne udaljenosti) između terminalnih dlaka kože vlasišta i velus dlaka prednje trbušne stijenke. USTROJ STUDIJE: Uzorci kože analizirani su kvalitativno pomoću svjetlosnog mikroskopa i...
Histomorfološka analiza tkiva bubrega u miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom Tff3
Histomorfološka analiza tkiva bubrega u miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom Tff3
Martina Firić
CILJEVI ISTRAŽIVANJA. Ciljevi ovog istraživanja bili su uspoređivanje površine presjeka glomerula, kao i uspoređivanje promjera kanalića, visine epitela i promjera lumena kanalića kod miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom Tff3 te ispitivanje postojanja razlika u navedenim parametrima između tih dviju skupina miševa. USTROJ STUDIJE. Istraživanje je provedeno kao presječna studija u kojoj su korišteni uzorci mišjih bubrega iz arhive Zavoda za histologiju i...
Histomorfološka analiza tkiva bubrega u miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom Tff3 kojima je induciran stres endoplazmatske mrežice
Histomorfološka analiza tkiva bubrega u miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom Tff3 kojima je induciran stres endoplazmatske mrežice
Điljferije Aliti
CILJEVI ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog istraživanja uspoređivanje je različitih morfoloških karakteristika bubrežnog tkiva između miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom Tff3 kojima je induciran stres endoplazmatske mrežice. USTROJ STUDIJE: Istraživanje je provedeno kao presječna studija u kojoj su se koristili uzorci mišjih bubrega iz arhiva Zavoda za histologiju i embriologiju. MATERIJAL I METODE: Za istraživanje su korišteni histološki preparati bubrega miševa divljeg...
Hormonski disbalans kao uzrok neplodnosti muškaraca
Hormonski disbalans kao uzrok neplodnosti muškaraca
Josip Hanulak
Cilj istraživanja: Istražiti razine hormona ispitanika i njihov utjecaj na mušku neplodnost te provjeriti postoji li korelacija između razina hormona i razina parametara spermiograma. Nacrt studije: presječna studija. Ispitanici i metode: Ispitanici su muškaraci obrađivani pod dijagnozom muške neplodnosti na Zavodu za urologiju KBC-a Osijek u 2017. godini. Podatci o ispitanicima prikupljeni su u travnju 2018. godine iz povijesti bolesti ispitanika. Hormoni obrađeni u istraživanju...
Imunodijagostika Mycobacterium tuberculosis infekcija
Imunodijagostika Mycobacterium tuberculosis infekcija
Marija Zelić
Uvod: Tuberkuloza je još uvijek jedan od vodećih javnozdravstvenih problema unatoč činjenici da danas imamo dobre metode prevencije, dijagnoze i liječenja kao i nacionalni program smjernica za suzbijanje TB-a. Liječenje i aktivno traženje osoba s LTBI-om put je prema iskorjenjivanju bolesti. Ciljevi: 1. Ispitati ulogu i korist IGRA-testova (eng. interferon gamma release assay) u dokazivanju tuberkuloze, 2. Prikazati najvažnije epidemiološke karakteristike infekcije M. tuberculosis,...
Imunohistokemija epitelnih tumora jajnika.
Imunohistokemija epitelnih tumora jajnika.
Daria Marić
Ciljevi istraživanja: Ciljevi ovog rada bili su prikazati imunohistokemijska bojenja važna u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici epitelnih tumora jajnika, istražiti broj dijagnosticiranih epitelnih tumora te ih razvrstati s obzirom na vrstu i maligni potencijal, te procijeniti intenzitet ekspresije imunohistokemijskih biljega u odnosu na intenzitet ekspresije pozitivne probe i u odnosu na vrstu epitelnog tumora. Materijali i metode: Materijal su uzorci tumora jajnika pohranjeni u...
Imunohistokemijska analiza prisutnosti TFF3 peptida u zdravoj koži
Imunohistokemijska analiza prisutnosti TFF3 peptida u zdravoj koži
Stela Horvat
CILJ ISTRAŽIVANJA. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoji li izražaj TFF3 peptida u zdravoj koži, njegov smještaj te utvrditi postoji li razlika u prisustvu, smještaju i intenzitetu signala između uzoraka kože vlasišta i kože trbuha. USTROJ STUDIJE. Preparati kože su histomorfološki analizirani svjetlosnim mikroskopom kako bi se istražio izražaj i smještaj TFF3 peptida. Jačina signala utvrđena je brojanjem stanica s izražajem TFF3 peptida od ukupno sto stanica u...
Imunohistokemijske metode u diferencijaciji raka pluća ne malih stanica (NSCLC)
Imunohistokemijske metode u diferencijaciji raka pluća ne malih stanica (NSCLC)
Klara Alduk
Cilj istraživanja: Utvrditi učestalost svih tipova karcinoma pluća u jednogodišnjem bioptičkom materijalu Kliničkog zavoda za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Osijek, utvrditi učestalost osnovnih podtipova raka pluća u istraživanom materijalu, utvrditi učestalost primjene imunohistokemijskih metoda u patohistološkoj dijagnostici adenokarcinoma pluća. Nacrt studije: Retrospektivna studija. Materijali i metode: U istraživanje su uključeni ispitanici čiji su podaci uzeti iz...
Imunohistokemijske metode u dijagnostici tumora bubrega
Imunohistokemijske metode u dijagnostici tumora bubrega
Magdalena Galinec
Cilj istraživanja: Ciljevi rada su bili prikazati rutinska imunohistokemijska bojenja koja se koriste u dijagnostici tumora bubrega, njihovu ekspresiju usporediti s pozitivnom probom te utvrditi broj i vrstu dijagnosticiranih tumora bubrega u 2015. i 2016. godini. Materijali i metode: Materijale čine arhivski uzorci tumora bubega. Svi su pregledani u medicinskoj dokumentaciji, a oni na kojima je provedeno imunohistokemijsko bojenje su analizirani. Mikroskopirani uzorci su prethodno...
Imunosupresivni lijekovi u bolesnika s bubrežnim presatkom ( presječno istraživanje)
Imunosupresivni lijekovi u bolesnika s bubrežnim presatkom ( presječno istraživanje)
Silvia Adamčević
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati prevalenciju imunosupresivnih (IS) režima u bolesnika s bubrežnim presatkom. Ispitati suvremenost IS režima, tj. njihovu usklađenost sa smjernicama te utvrditi prikladnost primjenjivanih IS režima s obzirom na individualne osobitosti bolesnika (funkcija presatka, popratni pobol – arterijska hipertenzija, šećerna bolest, hiperlipidemija, malignomi, infekcije). NACRT ISTRAŽIVANJA: Presječno istraživanje. ISPITANICI I POSTUPCI: U istraživanje je...
In vitro mikronukleus test u procjeni genotoksičnosti ksilena, metanola i ledene octene kiseline
In vitro mikronukleus test u procjeni genotoksičnosti ksilena, metanola i ledene octene kiseline
Vedrana Feketija
Mikronukleus (MN) test na limfocitima periferne krvi jedna je od najvaţnijih metoda koje se primjenjuju u biološkom nadzoru, a zasniva se na na 72-satnome uzgoju limfocita periferne krvi u hranjivom mediju te izradi mikroskopskih preparata koji se pregledavaju pod svjetlosnim mikroskopom. Cilj ovog istraţivanja je ispitati genotoksični učinak ksilola, metanola i ledene octene kiseline i odrediti indeks proliferacije limfocita periferne krvi zaustavljanjem citokineze pri različitim...
Incidencija otvorenih očnih ozljeda u Kliničkom bolničkom centru Osijek tijekom četverogodišnjeg razdoblja 2012.-2015.
Incidencija otvorenih očnih ozljeda u Kliničkom bolničkom centru Osijek tijekom četverogodišnjeg razdoblja 2012.-2015.
Ana Balog
CILJ ISTRAŽIVANJA. Utvrditi incidenciju i osnovne značajke otvorenih očnih ozljeda u Osječko-baranjskoj ţupaniji. USTROJ STUDIJE. Retrospektivno kohortno istraţivanje pomoću prikupljenih podataka od pacijenata koji su se liječili na Zavodu za oftalmologiju, KBC-a Osijek s dijagnozom otvorene očne ozljede. ISPITANICI I METODE. U istraţivanje su uključena 44 pacijenata, primarno zbrinuta u KBC-u Osijek, na Zavodu za oftalmologiju od 1. 1. 2012. do 31. 12. 2015. godine zbog otvorene...

Pages