Pages

"Bethesda" klasifikacija citologije vrata maternice
"Bethesda" klasifikacija citologije vrata maternice
Irena Matanić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Odrediti primjerenost uzorka, razloge koji utječu na primjerenost uzoraka, učestalost negativnih i abnormalnih nalaza, učestalost pojedinih mikroorganizama, učestalost drugih ne-neoplastičnih nalaza, učestalost citoloških diferencijalnih dijagnoza. USTROJ STUDIJE: Retrospektivno istraživanje MATERIJAL I METODE: U istraživanje je uključeno 41345 ispitanica čiji su VCE razmazi bojeni i pregledani u Kliničkom zavodu za kliničku citologiju KBC Osijek tijekom...
(Loše) navike studenata medicine - utjecaj na zdravlje
(Loše) navike studenata medicine - utjecaj na zdravlje
Ivana Grdić
Cilj istraţivanja: Cilj ovog istraţivanja bio je ispitati imaju li studenti s funkcionalnim smetnjama (poremećajem spavanja, koncentracije te lošim raspoloţenjem) i prekomjernom tjelesnom teţinom češće loše ţivotne navike.Nacrt istraţivanja: Presječno istraţivanje.Ispitanici i metode: Ispitanici su bili studenti dviju završnih godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine (5. i 6. godina) u Osijeku. Ispitivanje je provedeno pomoću posebno osmišljenog...
ANTEPOZICIJA NERVUS ULNARISA U LIJEČENJU SINDROMA KUBITALNOG KANALA
ANTEPOZICIJA NERVUS ULNARISA U LIJEČENJU SINDROMA KUBITALNOG KANALA
Luka Tabak
Cilj istraživanja: Cilj je rada ispitati uspješnost dekompresije ulnarnog živca u kubitalnom kanalu s istovremenom antepozicijom tako što će se usporediti klinička slika prije operacijskog zahvata i nakon njega. Uspješnost operacijskog zahvata podrazumijeva povećanu pokretljivost, poboljšanje senzibiliteta i motorike te smanjenje intenziteta bolova u inervacijskom području ulnarnog živca, kao i promjene u kontrolnom EMNG nalazu. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao...
Akutni koronarni sindrom i metereološki uvjeti
Akutni koronarni sindrom i metereološki uvjeti
Ivan Vučković
Cilj istraživanja: razjasniti koje metereološke promjene (temperatura, tlak i vlaga zraka, brzina i smjer vjetra) utječu na pobol od akutnog koronarnog sindroma u Osijeku te ima li razlike u utjecaju metereoloških prilika prema spolu. Također će se analizirati utjecaj metereoloških prilika na podvrste akutnog koronarnog sindroma kao što su akutni infarkt miokarda sa ST elevacijom, akutni infarkt miokarda bez ST elevacije i nestabilna angina pektoris. Bolesnici i metode: u studiju su...
Analiza akademskog uspjeha doktora medicine
Analiza akademskog uspjeha doktora medicine
Domagoj Matijević
CILJ ISTRAŽIVANJA. Cilj ovoga istraživanja je istražiti koji kolegiji na Medicinskom fakultetu u Osijeku mogu poslužiti kao najbolji pokazatelji akademske uspješnosti, odnosno pronaći predmete s najvećom pozitivnom korelacijom sa ocjenskim prosjekom. USTROJ STUDIJE. Retrospektivno istraživanje. ISPITANICI I METODE. Ispitanike čine studenti koji su se školovali i završili Medicinski fakultet u Osijeku u razdobolju izmedu 1998. i 2011. Godine. Materijal istraživanja čine podaci...
Analiza prisutnosti TFF3 proteina u tumorima kože
Analiza prisutnosti TFF3 proteina u tumorima kože
Maja Banović
CILJ ISTRAŽIVANJA. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi postoji li izražaj TFF3 proteina u primarnim tumorima kože, postoje li značajne razlike u izražaju TFF3 proteina u zdravoj koži i tumorski promijenjenoj koži te postoje li značajne razlike između različitih vrsta tumora kože. USTROJ STUDIJE. Uzorci su imunohistokemijski obojeni, histomorfološki analizirani svjetlosnim mikroskopom (kvalitativno) i semikvantitivno je analizirana jačina signala brojanjem TFF3 pozitivnih...
Analiza ranih rezultata liječenja lunatomalacije osteotomijom skraćenja palčane kosti
Analiza ranih rezultata liječenja lunatomalacije osteotomijom skraćenja palčane kosti
Bernard Kružić
Cilj istraživanja: Cilj je rada usporedbom kliničke slike prije i nakon operativnog zahvata ispitati uspješnost korekcijske osteotomije palčane kosti pri liječenju avaskularne nekroze polumjesečaste kosti. Uspješnost će se definirati povećanjem pokretljivosti te smanjenjem intenziteta bolova u ručnom zglobu u mirovanju i prilikom aktivnosti. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao retrospektivno-prospektivna studija. Uključeno je 17 pacijenata, od toga 10 žena i 7...
Anemija i upalne bolesti crijeva
Anemija i upalne bolesti crijeva
Božidar Stojanac
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učestalost i vrstu anemije u odraslih osoba oboljelih od upalnih bolesti crijeva s područja istočne Hrvatske te utvrditi postoji li povezanost između pojavnosti anemije te vrijednosti C-reaktivnog proteina u krvi oboljelih kao neizravnog pokazatelja aktivnosti upale. Ispitanici i metode: Provedeno istraživanje ustrojeno je po načelu cross-sectional studije odnosno kao tipična metoda istraživanja presjeka ili prevalencije....
Antiproliferativni učinak novih N-9 sulfonilurea na stanicama koje rastu u 2D i 3D kulturi
Antiproliferativni učinak novih N-9 sulfonilurea na stanicama koje rastu u 2D i 3D kulturi
Nikolina Jakuš
Uvod: Vodeći uzrok smrtnosti u svijetu čine tumorske bolesti koje nastaju kao posljedica zagađenja okoliša i starenja svjetske populacije. Velika je potreba za pronalaskom učinkovitih antitumorskih lijekova. Modificirani nukleozidi i baze nukleinskih kiselina predmet su mnogih istraživanja radi njihove potencijalne antitumorske i antivirusne aktivnosti. Cilj istraživanja: Odrediti razlikuje li se antiproliferativni potencijal derivata N-9 sulfonil urea na rast normalnih i tumorskih...
Arterijska hipertenzija u bolesnika s bubrežnim presatkom
Arterijska hipertenzija u bolesnika s bubrežnim presatkom
Lora Jerković
Cilj istraživanja: Prikazati učestalost hipertenzije kod bolesnika s bubrežnim presatkom, ispitati postoji li povezanost duljine liječenja hemodijalizom i korištenja imunosupresivne terapije s pojavom hipertenzije te postoji li povezanost parametara centralne i periferne hemodinamike s pojavom hipertenzije. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Uključeno je 53 bolesnika koji su dolazili na redovne kontrole nakon transplantacije bubrega na Zavod za nefrologiju u...
Atipične glandularne stanice u PAPA razmazu
Atipične glandularne stanice u PAPA razmazu
Ana-Marija Popović
Cilj istraživanja: Prikazati udio pojedinih AGC podskupina u konvencionalnom VCE razmazu te usporedbom s patohistološkim nalazom odrediti dijagnostičku vrijednost citologije abnormalnih glandularnih stanica. Ustroj studije: Retrospektivna presječna studija. Materijali i metode: Istraživanje je obuhvatilo 76 ispitanica čiji su VCE razmazi pregledani u Kliničkom zavodu za kliničku citologiju KBC Osijek od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2015. godine, a kojima je nalaz atipičnih...
Benzodijazepini u liječenju psihijatrijskih bolesnika.
Benzodijazepini u liječenju psihijatrijskih bolesnika.
Marina Baltić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj je ovoga rada bio utvrditi proširenost primjene, dugotrajnost i najčešće doze benzodijazepina kod pacijenata s dijagnozama shizofrenije, depresije i PTSP-a. NACRT STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: Ispitanici su bili svi bolesnici pod medicinskim dijagnozama shizofrenije, depresije i PTSP-a koji su minimalno unazad 3 godine liječeni, a koji su tijekom prošle godine hospitalizirani na Zavodu za integrativnu psihijatriju Klinike za psihijatriju...

Pages