Pages

"Bethesda" klasifikacija citologije vrata maternice
"Bethesda" klasifikacija citologije vrata maternice
Irena Matanić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Odrediti primjerenost uzorka, razloge koji utječu na primjerenost uzoraka, učestalost negativnih i abnormalnih nalaza, učestalost pojedinih mikroorganizama, učestalost drugih ne-neoplastičnih nalaza, učestalost citoloških diferencijalnih dijagnoza. USTROJ STUDIJE: Retrospektivno istraživanje MATERIJAL I METODE: U istraživanje je uključeno 41345 ispitanica čiji su VCE razmazi bojeni i pregledani u Kliničkom zavodu za kliničku citologiju KBC Osijek tijekom...
"Obilježja implantiranih očnih proteza u "Očnoj protetici dr.Popijač tijekom razdoblja od 1995.do 2018.godine"
"Obilježja implantiranih očnih proteza u "Očnoj protetici dr.Popijač tijekom razdoblja od 1995.do 2018.godine"
Petra Popijač
CILJ ISTRAŽIVANJA. Prikazati učestalost izrade očnih proteza i vrste od 1995. do 2018. godine, učestalost vrsta izrađenih proteza, privremenih ili trajnih te učestalost izrade pojedinih vrsta s obzirom na spol, dob, lijevo ili desno ili oba oka i podrijetlo bolesnika s obzirom na državu iz koje dolazi. NACRT STUDIJE. Presječno istraživanje iz povijesnih podataka. BOLESNICI I METODE. U istraživanje su uključeni svi bolesnici kojima je izrađena očna proteza. Podatci su preuzeti...
(Loše) navike studenata medicine - utjecaj na zdravlje
(Loše) navike studenata medicine - utjecaj na zdravlje
Ivana Grdić
Cilj istraţivanja: Cilj ovog istraţivanja bio je ispitati imaju li studenti s funkcionalnim smetnjama (poremećajem spavanja, koncentracije te lošim raspoloţenjem) i prekomjernom tjelesnom teţinom češće loše ţivotne navike.Nacrt istraţivanja: Presječno istraţivanje.Ispitanici i metode: Ispitanici su bili studenti dviju završnih godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine (5. i 6. godina) u Osijeku. Ispitivanje je provedeno pomoću posebno osmišljenog...
ANTEPOZICIJA NERVUS ULNARISA U LIJEČENJU SINDROMA KUBITALNOG KANALA
ANTEPOZICIJA NERVUS ULNARISA U LIJEČENJU SINDROMA KUBITALNOG KANALA
Luka Tabak
Cilj istraživanja: Cilj je rada ispitati uspješnost dekompresije ulnarnog živca u kubitalnom kanalu s istovremenom antepozicijom tako što će se usporediti klinička slika prije operacijskog zahvata i nakon njega. Uspješnost operacijskog zahvata podrazumijeva povećanu pokretljivost, poboljšanje senzibiliteta i motorike te smanjenje intenziteta bolova u inervacijskom području ulnarnog živca, kao i promjene u kontrolnom EMNG nalazu. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao...
Akutni koronarni sindrom i metereološki uvjeti
Akutni koronarni sindrom i metereološki uvjeti
Ivan Vučković
Cilj istraživanja: razjasniti koje metereološke promjene (temperatura, tlak i vlaga zraka, brzina i smjer vjetra) utječu na pobol od akutnog koronarnog sindroma u Osijeku te ima li razlike u utjecaju metereoloških prilika prema spolu. Također će se analizirati utjecaj metereoloških prilika na podvrste akutnog koronarnog sindroma kao što su akutni infarkt miokarda sa ST elevacijom, akutni infarkt miokarda bez ST elevacije i nestabilna angina pektoris. Bolesnici i metode: u studiju su...
Analitičke karakteristike seroloških testova za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti u populaciji dobrovoljnih davatelja krvi
Analitičke karakteristike seroloških testova za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti u populaciji dobrovoljnih davatelja krvi
Maja Lončarić
Uvod: Transfuzijska medicina je grana medicine koja se bavi proizvodnjom krvnih pripravaka od ljudske krvi, kao i liječenjem bolesnika lijekovima proizvedenima od ljudske krvi. Učinkovitost i sigurnost liječenja ovim lijekovima ovisi i o laboratorijskom testiranju na krvlju prenosive bolesti, a obuhvaća testiranje na HBsAg (hepatitis B), anti-HCV (hepatitis C), HIV 1/2 i sifilis. Ciljevi: Ciljevi rada bili su ispitivanje reaktivnosti svih korištenih testova s obzirom na rezultate...
Analiza akademskog uspjeha doktora medicine
Analiza akademskog uspjeha doktora medicine
Domagoj Matijević
CILJ ISTRAŽIVANJA. Cilj ovoga istraživanja je istražiti koji kolegiji na Medicinskom fakultetu u Osijeku mogu poslužiti kao najbolji pokazatelji akademske uspješnosti, odnosno pronaći predmete s najvećom pozitivnom korelacijom sa ocjenskim prosjekom. USTROJ STUDIJE. Retrospektivno istraživanje. ISPITANICI I METODE. Ispitanike čine studenti koji su se školovali i završili Medicinski fakultet u Osijeku u razdobolju izmedu 1998. i 2011. Godine. Materijal istraživanja čine podaci...
Analiza alkohola u postmortalnim uzorcima
Analiza alkohola u postmortalnim uzorcima
Adriana Gustovarac
Uvod: Uzorci izbora za postmortalnu analizu etilnog alkohola su venska krv uzeta iz femoralne vene i urin, a zakon nalaže istovremeno uzorkovanje i očne vodice. Iznimno, kada nije moguće prikupiti navedene uzorke, koncentracija alkohola u krvi može se procijeniti na temelju koncentracije alkohola u bedrenom mišiću. Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati pouzdanost nalaza etanola iz bedrenog mišića u procjeni stanja alkoholiziranosti. Nacrt studije: Presječno istraživanje....
Analiza imunohematološkog testiranja trudnica u periodu 2012. do 2016. u Sisačko-moslavačkoj županiji
Analiza imunohematološkog testiranja trudnica u periodu 2012. do 2016. u Sisačko-moslavačkoj županiji
Sanja Dujić
CILJ: Ukazati na važnost redovitog imunohematološkog testiranja trudnica radi praćenja tijeka trudnoće imuniziranih trudnica i prevencije teških oblika hemolitičke bolesti fetusa i novorođenčeta. METODE: Analiza rezultata imunohematološkog testiranja trudnica u četverogodišnjem periodu, od 2012. do 2016. godine u OB „Dr Ivo Pedišić“. ABO i RhD krvne grupe i IAT rađeni su od 2012. do ožujka 2016. godine na analizatoru Wadiana, a od ožujka 2016. g. na poluautomatskom...
Analiza koštanog i hrskavičnog tkiva u zoni okoštavanja miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom TFF3
Analiza koštanog i hrskavičnog tkiva u zoni okoštavanja miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom TFF3
Lucija Ivančević
CILJEVI ISTRAŽIVANJA. Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrđivanje udjela zrelog koštanog tkiva i udjela hrskavičnog tkiva u zoni okoštavanja miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom Tff3 te ispitivanje postoje li razlike navedenih vrijednosti između tih dviju skupina miševa. USTROJ STUDIJE. Istraživanje je provedeno kao presječna studija u kojoj su korišteni uzorci mišjih kostiju iz arhive Zavoda za histologiju i embriologiju. Preparati su analizirani kvalitativno i...
Analiza kvalitete histoloških preparata živčanog tkiva deparafiniranih bez ksilola
Analiza kvalitete histoloških preparata živčanog tkiva deparafiniranih bez ksilola
Josipa Mikić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ciljevi ovog istraživanja bili su procijeniti efikasnosti deparafiniranja histoloških rezova 1,7-postotnom otopinom deterdženta za pranje posuđa (DPP-om), odrediti mogućnosti primjene različitih histoloških bojenja za živčano tkivo nakon takvog postupka te usporediti kvalitetu histoloških preparata živčanog tkiva deparafiniranih 1,7 %-tnim DPP-om s onima koji su deparafinirani ksilolom. USTROJ STUDIJE: Presječna studija. MATERIJAL I METODE: Istraživanje je...
Analiza opstrukcije gornjih dišnih putova kod bolesnika s OSA fiberendoskopijom u farmakološki induciranom snu (DISE-drug induced sleep endoscopy)
Analiza opstrukcije gornjih dišnih putova kod bolesnika s OSA fiberendoskopijom u farmakološki induciranom snu (DISE-drug induced sleep endoscopy)
Jasmin Pavlović
Ciljevi istraživanja: Ispitati lokalizacije, stupnjeve i oblike opstrukcije OSA-e u gornjem dišnom sustavu putem DISE prema VOTE klasifikaciji i njihovu povezanost s težinom bolesti koja je izražena AHI-em. Nacrt studije: Presječna studija Materijal i metode: Analizirani su zapisi iz medicinske dokumentacije,zapisi i video snimke 30 DISE u poziciji ležanja pacijenta na leđima da bih utvrdio mjesta i stupanj opstrukcije gornjega dišnoga sustava po VOTE klasifikaciji zbog kojih...

Pages