Pages

"Bethesda" klasifikacija citologije vrata maternice
"Bethesda" klasifikacija citologije vrata maternice
Irena Matanić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Odrediti primjerenost uzorka, razloge koji utječu na primjerenost uzoraka, učestalost negativnih i abnormalnih nalaza, učestalost pojedinih mikroorganizama, učestalost drugih ne-neoplastičnih nalaza, učestalost citoloških diferencijalnih dijagnoza. USTROJ STUDIJE: Retrospektivno istraživanje MATERIJAL I METODE: U istraživanje je uključeno 41345 ispitanica čiji su VCE razmazi bojeni i pregledani u Kliničkom zavodu za kliničku citologiju KBC Osijek tijekom...
(Loše) navike studenata medicine - utjecaj na zdravlje
(Loše) navike studenata medicine - utjecaj na zdravlje
Ivana Grdić
Cilj istraţivanja: Cilj ovog istraţivanja bio je ispitati imaju li studenti s funkcionalnim smetnjama (poremećajem spavanja, koncentracije te lošim raspoloţenjem) i prekomjernom tjelesnom teţinom češće loše ţivotne navike.Nacrt istraţivanja: Presječno istraţivanje.Ispitanici i metode: Ispitanici su bili studenti dviju završnih godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine (5. i 6. godina) u Osijeku. Ispitivanje je provedeno pomoću posebno osmišljenog...
ANTEPOZICIJA NERVUS ULNARISA U LIJEČENJU SINDROMA KUBITALNOG KANALA
ANTEPOZICIJA NERVUS ULNARISA U LIJEČENJU SINDROMA KUBITALNOG KANALA
Luka Tabak
Cilj istraživanja: Cilj je rada ispitati uspješnost dekompresije ulnarnog živca u kubitalnom kanalu s istovremenom antepozicijom tako što će se usporediti klinička slika prije operacijskog zahvata i nakon njega. Uspješnost operacijskog zahvata podrazumijeva povećanu pokretljivost, poboljšanje senzibiliteta i motorike te smanjenje intenziteta bolova u inervacijskom području ulnarnog živca, kao i promjene u kontrolnom EMNG nalazu. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao...
Akutni koronarni sindrom i metereološki uvjeti
Akutni koronarni sindrom i metereološki uvjeti
Ivan Vučković
Cilj istraživanja: razjasniti koje metereološke promjene (temperatura, tlak i vlaga zraka, brzina i smjer vjetra) utječu na pobol od akutnog koronarnog sindroma u Osijeku te ima li razlike u utjecaju metereoloških prilika prema spolu. Također će se analizirati utjecaj metereoloških prilika na podvrste akutnog koronarnog sindroma kao što su akutni infarkt miokarda sa ST elevacijom, akutni infarkt miokarda bez ST elevacije i nestabilna angina pektoris. Bolesnici i metode: u studiju su...
Analiza akademskog uspjeha doktora medicine
Analiza akademskog uspjeha doktora medicine
Domagoj Matijević
CILJ ISTRAŽIVANJA. Cilj ovoga istraživanja je istražiti koji kolegiji na Medicinskom fakultetu u Osijeku mogu poslužiti kao najbolji pokazatelji akademske uspješnosti, odnosno pronaći predmete s najvećom pozitivnom korelacijom sa ocjenskim prosjekom. USTROJ STUDIJE. Retrospektivno istraživanje. ISPITANICI I METODE. Ispitanike čine studenti koji su se školovali i završili Medicinski fakultet u Osijeku u razdobolju izmedu 1998. i 2011. Godine. Materijal istraživanja čine podaci...
Analiza opstrukcije gornjih dišnih putova kod bolesnika s OSA fiberendoskopijom u farmakološki induciranom snu (DISE-drug induced sleep endoscopy)
Analiza opstrukcije gornjih dišnih putova kod bolesnika s OSA fiberendoskopijom u farmakološki induciranom snu (DISE-drug induced sleep endoscopy)
Jasmin Pavlović
Ciljevi istraživanja: Ispitati lokalizacije, stupnjeve i oblike opstrukcije OSA-e u gornjem dišnom sustavu putem DISE prema VOTE klasifikaciji i njihovu povezanost s težinom bolesti koja je izražena AHI-em. Nacrt studije: Presječna studija Materijal i metode: Analizirani su zapisi iz medicinske dokumentacije,zapisi i video snimke 30 DISE u poziciji ležanja pacijenta na leđima da bih utvrdio mjesta i stupanj opstrukcije gornjega dišnoga sustava po VOTE klasifikaciji zbog kojih...
Analiza prisutnosti TFF3 proteina u tumorima kože
Analiza prisutnosti TFF3 proteina u tumorima kože
Maja Banović
CILJ ISTRAŽIVANJA. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi postoji li izražaj TFF3 proteina u primarnim tumorima kože, postoje li značajne razlike u izražaju TFF3 proteina u zdravoj koži i tumorski promijenjenoj koži te postoje li značajne razlike između različitih vrsta tumora kože. USTROJ STUDIJE. Uzorci su imunohistokemijski obojeni, histomorfološki analizirani svjetlosnim mikroskopom (kvalitativno) i semikvantitivno je analizirana jačina signala brojanjem TFF3 pozitivnih...
Analiza ranih rezultata liječenja lunatomalacije osteotomijom skraćenja palčane kosti
Analiza ranih rezultata liječenja lunatomalacije osteotomijom skraćenja palčane kosti
Bernard Kružić
Cilj istraživanja: Cilj je rada usporedbom kliničke slike prije i nakon operativnog zahvata ispitati uspješnost korekcijske osteotomije palčane kosti pri liječenju avaskularne nekroze polumjesečaste kosti. Uspješnost će se definirati povećanjem pokretljivosti te smanjenjem intenziteta bolova u ručnom zglobu u mirovanju i prilikom aktivnosti. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao retrospektivno-prospektivna studija. Uključeno je 17 pacijenata, od toga 10 žena i 7...
Analiza razine ekspresije proteina GAPDH, Akt i p53 u stanicama izloženim N-sulfonilureama metodom Western blot
Analiza razine ekspresije proteina GAPDH, Akt i p53 u stanicama izloženim N-sulfonilureama metodom Western blot
Juraj Kirchofer
Uvod : Tumorske bolesti, kao vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, nameću potrebu za pronalaskom učinkovite antitumorske terapije. Većina antitumorskih lijekova nije ciljno specifična te napadaju i zdrave stanice. Novosintetizirani spojevi N-sulfoniluree koji su korišteni u ovom istraživanju pripadaju grupi antimetabolita koji postižu ciljnu specifičnost kroz interakciju s prirodnim metabolitima. Cilj istraživanja bio je odrediti moguće promjene ekspresije p53, Akt i GAPDH proteina u...
Analiza rizičnih čimbenika za nastanak koronarne bolest
Analiza rizičnih čimbenika za nastanak koronarne bolest
Davor Tolić
Ciljevi istraživanja: Utvrditi rizične čimbenike za nastanak koronarne bolesti, usporediti pojavu rizičnih čimbenika s obzirom na dob i spol i utvrditi pojavnost svakog rizičnog čimbenika kod koronarnog i nekoronarnog bolesnika. Nacrt studije: Retrospektivna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 636 ispitanika oba spola u dobi od manje od 39 godina do 80 i više godina koji su liječeni na Odjelu za kardiokirurgiju KBC-a Osijek u razdoblju od 1. 1. 2015. do...
Anemija i upalne bolesti crijeva
Anemija i upalne bolesti crijeva
Božidar Stojanac
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učestalost i vrstu anemije u odraslih osoba oboljelih od upalnih bolesti crijeva s područja istočne Hrvatske te utvrditi postoji li povezanost između pojavnosti anemije te vrijednosti C-reaktivnog proteina u krvi oboljelih kao neizravnog pokazatelja aktivnosti upale. Ispitanici i metode: Provedeno istraživanje ustrojeno je po načelu cross-sectional studije odnosno kao tipična metoda istraživanja presjeka ili prevalencije....
Antioksidativni učinak novosintetiziranih derivata ferocena
Antioksidativni učinak novosintetiziranih derivata ferocena
Iva Martinović
Uvod: Derivati ferocena potencijalno mogu imati veliku antioksidativnu aktivnost koja se mjeri DPPH metodom te bi se mogli koristiti u liječenju bolesti uzrokovanih ROS-om. Cilj: Ispitati antioksidativni potencijal derivata ferocena, utvrditi povezanost između strukture i antioksidativnog potencijala derivata ferocena te definirati supstanciju koja ima najveći antioksidativni potencijal. Materijali i metode: 18 derivata ferocena ispitivanih pomoću DPPH metode koja određuje...

Pages