Pages

Infekcije mokraćnog sustava u žena reproduktivne dobi
Infekcije mokraćnog sustava u žena reproduktivne dobi
Klara Alduk
Cilj istraživanja: Utvrditi učestalost pojedinih uzročnika infekcija mokraćnog sustava u populaciji žena reproduktivne dobi s područja Vukovarsko-srijemske županije. Ispitati međuodnos sociodemografskih obilježja ispitanica i uputne diagnoze ispitanica s rezultatima pretrage urina. Nacrt studije: Presječna studija provedena u razdoblju od 1. ožujka 2019. do 1. lipnja 2019. u Službi za mikrobiologiju ZZJZ Vukovarsko-srijemske županije. Ispitanici i metode: U istraživanje su...
Infekcije urotrakta u Zavodu za intenzivnu medicinu u jednogodišnjem razdoblju
Infekcije urotrakta u Zavodu za intenzivnu medicinu u jednogodišnjem razdoblju
Alan Sminderovac
Ciljevi istraživanja: Ispitati koji su najčešći patogeni uzročnici u nalazima urinokulture. Usporediti terapiju koja je uvedena temeljem analize kliničke slike i biokemijskih analiza s terapijom nakon dospijeća nalaza antibiograma. Usporediti broj oboljelih od uroinfekcije u JILu s ukupnim brojem bolesnika koji su liječeni u JIL u tom periodu i povezanost uroinfekcija s ishodom liječenja. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je uključivalo...
Informiranost djece i adolescenata o štetnim učincima psihoaktivnih tvari na njihovo zdravlje, a koja su u sustavu liječenja na Odjelu za dječju I adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Informiranost djece i adolescenata o štetnim učincima psihoaktivnih tvari na njihovo zdravlje, a koja su u sustavu liječenja na Odjelu za dječju I adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
Renata Bolčević
Cilj istraživanja: Ciljevi ovog istraživanja su ispitati jesu li mladi svjesni štetnosti psihoaktivnih tvari, ispitati stavove mladih o psihoaktivnim tvarima te ispitati postoje li razlike s obzirom na spol i dob, kao i na to žive li ispitanici u ruralnim ili gradskim područjima. Ustroj studije: Studija je bila presječna. Ispitanici i metode: Ispitano je 50 ispitanika u dobi od 11 do 19 godina, različite spolne pripadnosti, a koji su u studenom i prosincu 2016. godine bili u tretmanu...
Informiranost kirurških pacijenata o njihovom zdravstvenom stanju
Informiranost kirurških pacijenata o njihovom zdravstvenom stanju
Barbara Vinter
Ciljevi istraživanja: Ispitati koliko su bolesnici informirani o svom zdravstvenom stanju, na koji način su dobili te informacije te koliko su zadovoljni dobivenim informacijama, utvrditi postoji li razlika u razini informiranosti i zadovoljstvu bolesnika informiranošću s obzirom na dob, spol i stupanj obrazovanja. Ustroj studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo ukupno 70 bolesnika od 18. do 82. godine života, uz uvjet da su hospitalizirani...
Informiranost studenata sestrinstva o oblicima zlostavljanja među djecom i adolescentima
Informiranost studenata sestrinstva o oblicima zlostavljanja među djecom i adolescentima
Maja Majetić
Cilj istraživanja: Ispitati informiranost studenata sestrinstva o nasilju među djecom i adolescentima na Medicinskom fakultetu u Osijeku s obzirom na dob, spol, mjesto stanovanja. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili studenti 2. i 3. godine preddiplomskog studija sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Ukupno je sudjelovalo 80 ispitanika oba spola, u dobi od 20. do 42. godine života, od kojih je 11 muškaraca (14 %) i 69 žena (86 %). Za potrebe istraživanja koristio se...
Informiranost studenata sestrinstva o poremećaju hiperaktivnosti među djecom i adolescentima
Informiranost studenata sestrinstva o poremećaju hiperaktivnosti među djecom i adolescentima
Marija Čičić
Cilj istraživanja: Procijeniti razinu informiranosti studenata prve i teće godine preddiplomskog studija sestrinstva o poremećaju hiperaktivnosti i deficita pažnje u djece. U istraživanju je također cilj utvrditi postoje li razlike u informiranosti studenata s obzirom na spol, dob, srednjoškolsko obrazovanje, godina studija (prva ili treća), radni status i godine radnog staža. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno. Ispitanici i metode: U istraživanju je bilo...
Inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u srednje škole - stavovi učenika i nastavnika
Inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u srednje škole - stavovi učenika i nastavnika
Josipa Bermanec
Cilj istraživanja: Ispitati stavove učenika i nastavnika o inkluziji učenika s teškoćama u razvoju u srednje škole, utvrditi razlike u stavovima učenika i nastavnika te razlike u stavovima s obzirom na obrazovni smjer učenika – medicinski i gimnazijski. Ispitanici i metode: Provedena je presječna studija koja je obuhvatila 156 učenika i nastavnika Srednje škole Čakovec. Instrument istraživanja bio je anketni upitnik koji se sastojao od 2 dijela s ukupno 30 pitanja. Prvi dio...
Interiktalne elektroencefalografske promjene u djece s epilepsijom
Interiktalne elektroencefalografske promjene u djece s epilepsijom
Tena Horenec
Epilepsija je kronična bolest mozga obilježena ponavljanjem epileptičkih napadaja i praćena elektroencefalografskim abnormalnostima. Definirana je kao paroksizmalni poremećaj funkcije središnjeg živčanog sustava koji je po svom karakteru rekurentan i stereotipan. Uz glavobolju, to je najčešća (primarna) bolest živčanog sustava. CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj je ovog istraživanja procijeniti udio djece s epilepsijom čiji je interiktalni EEG patološki te odrediti učestalost...
Ishod bolesnika s akutnim koronarnim sindromom u odnosu na blago povišenu razinu glikemije pri prijemu
Ishod bolesnika s akutnim koronarnim sindromom u odnosu na blago povišenu razinu glikemije pri prijemu
Katarina Jakšić
Cilj istraživanja: Glavni cilj ovog istraživanja je prikazati povezanost između razine glukoze u plazmi (< 7,7 mmol/l) i bolničkog ishoda bolesnika koji nisu dijabetičari, s preboljelim akutnim koronarnim sindromom (STEMI, NSTEMI). Nacrt studije: Presječna studija s povijesnim podatcima. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 139 s dijagnozom akutnog infarkta miokarda (NSTEMI i STEMI), a koji nemaju šećernu bolest. Uspoređene su sljedeće vrijednosti među trima...
Ishod liječenih bolesnica s hormonski ovisnim, HER2 negativnim metastatskim rakom dojke u 1. liniji liječenja kemoterapijom u odnosu na hormonsku terapiju u razdoblju od 2010 do 2012.g.
Ishod liječenih bolesnica s hormonski ovisnim, HER2 negativnim metastatskim rakom dojke u 1. liniji liječenja kemoterapijom u odnosu na hormonsku terapiju u razdoblju od 2010 do 2012.g.
Darjan Svetinović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Odrediti postoji li razlika u progresiji karcinoma dojke u metastatski u odnosu na to jesu li pacijentice primale hormonsku terapiju ili kemoterapiju te postoji li razlika u preživljenju metastatske bolesti u odnosu na prvu liniju liječenja hormonskom terapijom u odnosu na kemoterapiju. USTROJ STUDIJE: povijesno prospektivna studija ISPITANICI I METODE: Istraživanje je provedeno na 70 pacijentica. Studija uključuje pacijentice koje su liječene od metastatskog...
Ishod liječenja kritičnih bolesnika hospitaliziranih u jedinici intenzivnog liječenja
Ishod liječenja kritičnih bolesnika hospitaliziranih u jedinici intenzivnog liječenja
Kristina Vorkapić
Cilj istraživanja : Ispitati učestalost smrtnog ishoda u bolesnika hospitaliziranih u JIL-u i čimbenike odgovorne za nepovoljan ishod te prema vrijednosti SMR-a pokušati procijeniti učinkovitost zdravstvene skrbi u JIL-u. Nacrt studije : presječna studija s povijesnim podatcima Ispitanici i metode : Ispitanici su odrasli bolesnici hospitalizirani u JIL-u Klinike za anesteziologiju i intenzivnu medicinu tijekom 2017. godine. Uključni kriterij bio je boravak u JIL-u dulje od 24 sata....
Ishod trudnoće u bolesnica sa sistemskim eritemskim lupusom
Ishod trudnoće u bolesnica sa sistemskim eritemskim lupusom
Ana Grizelj
Cilj istraživanja: Ispitati postoji li povezanost aktivnosti bolesti s ishodom trudnoće kod pacijentica sa sistemskim eritemskim lupusom. Ispitati postoji li povezanost lupusnog nefritisa, hipertenzije majke i antifosfolipidnih protutijela s ishodom trudnoće kod pacijentica sa sistemskim eritemskim lupusom. Nacrt studije: presječno istraživanje Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 14 pacijentica Zavoda za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju KBC-a...

Pages