Pages

Genotoksikološki utjecaj kemikalija na kromosomske aberacije
Genotoksikološki utjecaj kemikalija na kromosomske aberacije
Kristina Vrbančić
Test na kromosomske aberacije nam pomaže identificirati strukturalna kromosomska oštećenja na uzgojenim stanicama. Identifikacijom kromosomskih oštećenja može se procijeniti štetnost kemikalije ili zračenja na ljudski organizam. Cilj istraživanja bio je ispitati genotoksikološki i citotoksični učinak metanola, ksilola i octene kiseline na nastanak in vitro kromosomskih aberacija u limfocitima periferne krvi. Ispitanici su osobe mlađe od 40 godina koje ne rade s kemikalijama niti...
Gljivične infekcije kod bolesnika hospitaliziranih u jedinici intenzivnog liječenja
Gljivične infekcije kod bolesnika hospitaliziranih u jedinici intenzivnog liječenja
Maša Kraus
Cilj istraživanja: Cilj je bio istražiti epidemiologiju, etiologiju i kliničke karakteristike gljivičnih infekcija kod pacijenata uJIL-u (2012.-2014.), utvrditi vrste patogena, najčešća mjesta izolacije, rizične čimbenike za razvoj gljivične infekcije te ishode. Ustroj studije: Studija je retrospektivna. Ispitanici i metode: Ispitanici su pacijenti liječeni u JIL-u Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Osijek u razdoblju 2012.-2014. godine....
Gripa i procjepljivanje u Osječko-baranjskoj županiji od 1993 do 2014 godine
Gripa i procjepljivanje u Osječko-baranjskoj županiji od 1993 do 2014 godine
Sanela Lozančić
Ciljevi istraživanja: Odrediti trend promjene udjela u kategorijama cijepljenika kojima je osigurano besplatno cijepljenje (kroničari, umirovljenici i zdravstveni djelatnici) od 1999. do 2014. godine, odrediti tjedne u kojima se gripa najviše javlja, odnosno u kojima su vrhunci epidemije gripe, odrediti stopu pobola te trend stope pobola od gripe po dobnim skupinama od 1993. do 2014. godine. Nacrt studije: Retrospektivno kohortno istraživanje. Ispitanici i metode: Za obradu podataka o...
Gustoća intraepidermalnih vlakana u Sprague Dawley štakora intrauterino tretiranih antihistaminicima desloratadinom i bilastinom
Gustoća intraepidermalnih vlakana u Sprague Dawley štakora intrauterino tretiranih antihistaminicima desloratadinom i bilastinom
Doris Lulić
Ciljevi: Koristeći hematoksilin-eozin histološko bojenje tkiva prikazati morfološke karakteristike tkiva uške štakora starosti 3 mjeseca eksperimentalnih skupina životinja (potomci majki tretiranih antihistaminicim) u odnosu na kontrolnu skupinu (potomci netretiranih majki). Imunokemijskim bojenjem tkiva na specifičan marker C i Aδ vlakana, protein produkt gena 9.5 (PGP9.5), usporediti gustoću intraepidermalnih živčanih vlakana po mm2 poprečnog presjeka uške u životinja...
HLA rizični genotipovi za dijabetes tipa I u oboljelih u Istočnoj Hrvatskoj
HLA rizični genotipovi za dijabetes tipa I u oboljelih u Istočnoj Hrvatskoj
Anđelka Bugarin
Cilj istraživanja: Povezanost dijabetesa tipa 1 i HLA sustava predmetom je istraživanja posljednjih četrdesetak godina. Cilj je ovoga istraživanja je analizirati raspodjelu alelnih (HLA-A, -B, -DRB1, -DQB1, -DQA1 lokusa) i haplotipnih (DRB1-DQA1-DQB1) varijanti gena HLA sustava te odrediti njihovu povezanost s T1DM-om, u smislu prisutnosti tih varijanti u oboljelih na području istočne Hrvatske. Materijali i metode: Iz EDTA uzoraka pune krvi 81 pacijenta oboljeloga od T1DM-a izolirana...
Hematurija i proteinurija u dječjoj dobi
Hematurija i proteinurija u dječjoj dobi
Andrea Jakopović
Cilj istraživanja. Utvrditi: klinički značaj hematurije, proteinurije te hematurije s proteinurijom; parametre prema kojima možemo razlikovati ispitanike koje je potrebno samo pratiti, od onih kojima je potrebna daljnja dijagnostika; konačne uzroke navedenih stanja te razlikuju li se uzroci po spolu i dobi ispitanika; učestalost izvođenja te indikacije za biopsiju. Ustroj studije. Retrospektivna studija provedena na Odjelu za nefrologiju Klinike za pedijatriju pri KBC-u...
Higijena ruku u bolnicama i sprječavanje bolničkih infekcija
Higijena ruku u bolnicama i sprječavanje bolničkih infekcija
Ana Epih
Cilj istraţivanja: Ciljevi ovog istraţivanja bili su utvrditi uĉestalost provoĊenja pranja ruku meĊu osobljem te okolnosti u kojima se ova mjera najĉešće provodi, utvrditi postoje li razlike u uĉestalosti provoĊenja pranja ruku izmeĊu osoblja te izmeĊu odjela i klinika niskog i visokog rizika za obolijevanje od bolniĉkih infekcija, utvrditi razinu opremljenosti i postojanje razlike u opremljenosti izmeĊu odabranih odjela i klinika te procijeniti meĊuodnos izmeĊu opremljenosti...
Higijenske navike očuvanja oralnog zdravlja i procjena broja karioznih, ekstrahiranih i plombiranih zuba definiranog uzorka punoljetnog stanovništva općine Bednja
Higijenske navike očuvanja oralnog zdravlja i procjena broja karioznih, ekstrahiranih i plombiranih zuba definiranog uzorka punoljetnog stanovništva općine Bednja
Hrvoje Vukovski
Cilj. Ispitati povezanost demografskih i oralnohigijenskih navika, socioekonomskih i oralnohigijenskih navika, higijenskih navika i znanja o oralnoj higijeni, oralnohigijenskih navika i navike provođenja oralne higijene, razlike karioznih, ekstrahiranih, plombiranih zuba prema demografskim podatcima i procijeniti broj karioznih, ekstrahiranih i plombiranih zuba ispitanika. Nacrt studije. Presječno istraživanje provedeno na području općine Bednja. Ispitanici i metode. Ispitanici za...
Histokemijski aspekti gljivičnih bolesti s osvrtom na aspergilozu
Histokemijski aspekti gljivičnih bolesti s osvrtom na aspergilozu
Ana Miotić
CILJ: Cilj je istraživanja bio prikazati važnost histokemijske obrade biopsijskog materijala za postavljanje dijagnoze gljivičnih infekcija te prikazati mogućnosti specijalnih histokemijskih metoda u sklopu patohistološke dijagnostike s uvidom u specifičnosti laboratorijske obrade biopsijskog materijala gljivičnih lezija i to značajnih za rano otkrivanje infekcija, s posebnim osvrtom na aspergilozu. USTROJ STUDIJE: Presječna studija u kojoj je bilo patohistološki analizirano 30...
Histološka analiza utjecaja nedostatka interferonskih receptora alfa i beta na knock-out miševima inficiranim citomegalovirusom
Histološka analiza utjecaja nedostatka interferonskih receptora alfa i beta na knock-out miševima inficiranim citomegalovirusom
Tamara Grgurić
Cilj istraživanja: Cilj ovog rada bio je na tkivnim uzorcima miševa soja C57/B6 i IFNαβR KO, koji su inficirani citomegalovirusom prvog dana po okotu, ustanoviti prisutnost virusa, odnosno promjene uzrokovanje infekcijom. Nacrt studije: Istraživanje parova Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na miševima soja C57/B6 i IFNαβR KO. Iz svakog soja korištene su po dvije životinje: jedna kontrolna koja je primila samo medij bez virusa i druga koja je inficirana divljim tipom...
Histološke i imunokemijske promjene slezene i jetre u kemijski induciranom mišjem modelu Gauscherove bolesti
Histološke i imunokemijske promjene slezene i jetre u kemijski induciranom mišjem modelu Gauscherove bolesti
Ana Radman
Cilj istraživanja: Histološkim bojenjima utvrditi pojavu Gaucherovih stanica na mišjim tkivima jetre i slezene animalnog modela Gaucherove bolesti te biokemijskom izolacijom lipidnih splavi i Western blotting metodom, te na istim tkivima utvrditi sastav lipidnih splavi. Ustroj studije: Istraživanje je provedeno kao studija parova. Materijali i metode: Za potrebe istraživanja koristilo se tkivo jetre i slezene miševa C57BL/6 starosti 3 mjeseca koje je prethodno bilo izloženo CBE...
Histomorfološka analiza građe jetre miševa s isključenim genom TFF2 i TFF3
Histomorfološka analiza građe jetre miševa s isključenim genom TFF2 i TFF3
Kristina Ivić
CILJEVI ISTAŽIVANJA. Ciljevi ovoga istraživanja bili su utvrditi postoje li razlike u promjerima jetrenih režnjića miševa, vezivnom tkivu jetre te u prisutnosti glikogena u jetri divljeg tipa i miševa kojima su isključeni TFF2 i TFF3 geni. USTROJ STUDIJE. Preparati jetre analizirani su svjetlosnim mikroskopom kvalitativno, kvantitativno mjerenjem promjera jetrenih režnjića, a semikvantitativno je određena jačina signala glikogena. MATERIJAL I METODE. Istraživanje je provedeno na...

Pages