Pages

Gustoća intraepidermalnih vlakana u Sprague Dawley štakora intrauterino tretiranih antihistaminicima desloratadinom i bilastinom
Gustoća intraepidermalnih vlakana u Sprague Dawley štakora intrauterino tretiranih antihistaminicima desloratadinom i bilastinom
Doris Lulić
Ciljevi: Koristeći hematoksilin-eozin histološko bojenje tkiva prikazati morfološke karakteristike tkiva uške štakora starosti 3 mjeseca eksperimentalnih skupina životinja (potomci majki tretiranih antihistaminicim) u odnosu na kontrolnu skupinu (potomci netretiranih majki). Imunokemijskim bojenjem tkiva na specifičan marker C i Aδ vlakana, protein produkt gena 9.5 (PGP9.5), usporediti gustoću intraepidermalnih živčanih vlakana po mm2 poprečnog presjeka uške u životinja...
HLA rizični genotipovi za dijabetes tipa I u oboljelih u Istočnoj Hrvatskoj
HLA rizični genotipovi za dijabetes tipa I u oboljelih u Istočnoj Hrvatskoj
Anđelka Bugarin
Cilj istraživanja: Povezanost dijabetesa tipa 1 i HLA sustava predmetom je istraživanja posljednjih četrdesetak godina. Cilj je ovoga istraživanja je analizirati raspodjelu alelnih (HLA-A, -B, -DRB1, -DQB1, -DQA1 lokusa) i haplotipnih (DRB1-DQA1-DQB1) varijanti gena HLA sustava te odrediti njihovu povezanost s T1DM-om, u smislu prisutnosti tih varijanti u oboljelih na području istočne Hrvatske. Materijali i metode: Iz EDTA uzoraka pune krvi 81 pacijenta oboljeloga od T1DM-a izolirana...
Hematurija i proteinurija u dječjoj dobi
Hematurija i proteinurija u dječjoj dobi
Andrea Jakopović
Cilj istraživanja. Utvrditi: klinički značaj hematurije, proteinurije te hematurije s proteinurijom; parametre prema kojima možemo razlikovati ispitanike koje je potrebno samo pratiti, od onih kojima je potrebna daljnja dijagnostika; konačne uzroke navedenih stanja te razlikuju li se uzroci po spolu i dobi ispitanika; učestalost izvođenja te indikacije za biopsiju. Ustroj studije. Retrospektivna studija provedena na Odjelu za nefrologiju Klinike za pedijatriju pri KBC-u...
Higijena ruku u bolnicama i sprječavanje bolničkih infekcija
Higijena ruku u bolnicama i sprječavanje bolničkih infekcija
Ana Epih
Cilj istraţivanja: Ciljevi ovog istraţivanja bili su utvrditi uĉestalost provoĊenja pranja ruku meĊu osobljem te okolnosti u kojima se ova mjera najĉešće provodi, utvrditi postoje li razlike u uĉestalosti provoĊenja pranja ruku izmeĊu osoblja te izmeĊu odjela i klinika niskog i visokog rizika za obolijevanje od bolniĉkih infekcija, utvrditi razinu opremljenosti i postojanje razlike u opremljenosti izmeĊu odabranih odjela i klinika te procijeniti meĊuodnos izmeĊu opremljenosti...
Higijenske navike očuvanja oralnog zdravlja i procjena broja karioznih, ekstrahiranih i plombiranih zuba definiranog uzorka punoljetnog stanovništva općine Bednja
Higijenske navike očuvanja oralnog zdravlja i procjena broja karioznih, ekstrahiranih i plombiranih zuba definiranog uzorka punoljetnog stanovništva općine Bednja
Hrvoje Vukovski
Cilj. Ispitati povezanost demografskih i oralnohigijenskih navika, socioekonomskih i oralnohigijenskih navika, higijenskih navika i znanja o oralnoj higijeni, oralnohigijenskih navika i navike provođenja oralne higijene, razlike karioznih, ekstrahiranih, plombiranih zuba prema demografskim podatcima i procijeniti broj karioznih, ekstrahiranih i plombiranih zuba ispitanika. Nacrt studije. Presječno istraživanje provedeno na području općine Bednja. Ispitanici i metode. Ispitanici za...
Histokemijski aspekti gljivičnih bolesti s osvrtom na aspergilozu
Histokemijski aspekti gljivičnih bolesti s osvrtom na aspergilozu
Ana Miotić
CILJ: Cilj je istraživanja bio prikazati važnost histokemijske obrade biopsijskog materijala za postavljanje dijagnoze gljivičnih infekcija te prikazati mogućnosti specijalnih histokemijskih metoda u sklopu patohistološke dijagnostike s uvidom u specifičnosti laboratorijske obrade biopsijskog materijala gljivičnih lezija i to značajnih za rano otkrivanje infekcija, s posebnim osvrtom na aspergilozu. USTROJ STUDIJE: Presječna studija u kojoj je bilo patohistološki analizirano 30...
Histološka analiza utjecaja nedostatka interferonskih receptora alfa i beta na knock-out miševima inficiranim citomegalovirusom
Histološka analiza utjecaja nedostatka interferonskih receptora alfa i beta na knock-out miševima inficiranim citomegalovirusom
Tamara Grgurić
Cilj istraživanja: Cilj ovog rada bio je na tkivnim uzorcima miševa soja C57/B6 i IFNαβR KO, koji su inficirani citomegalovirusom prvog dana po okotu, ustanoviti prisutnost virusa, odnosno promjene uzrokovanje infekcijom. Nacrt studije: Istraživanje parova Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na miševima soja C57/B6 i IFNαβR KO. Iz svakog soja korištene su po dvije životinje: jedna kontrolna koja je primila samo medij bez virusa i druga koja je inficirana divljim tipom...
Histomorfološka analiza građe jetre miševa s isključenim genom TFF2 i TFF3
Histomorfološka analiza građe jetre miševa s isključenim genom TFF2 i TFF3
Kristina Ivić
CILJEVI ISTAŽIVANJA. Ciljevi ovoga istraživanja bili su utvrditi postoje li razlike u promjerima jetrenih režnjića miševa, vezivnom tkivu jetre te u prisutnosti glikogena u jetri divljeg tipa i miševa kojima su isključeni TFF2 i TFF3 geni. USTROJ STUDIJE. Preparati jetre analizirani su svjetlosnim mikroskopom kvalitativno, kvantitativno mjerenjem promjera jetrenih režnjića, a semikvantitativno je određena jačina signala glikogena. MATERIJAL I METODE. Istraživanje je provedeno na...
Histomorfološka analiza terminalnih i velus dlaka
Histomorfološka analiza terminalnih i velus dlaka
Viktorija Kretić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi postoje li značajne razlike u broju dlaka po jedinici površine kože vlasišta i prednje trbušne stijenke, te postoje li značajne razlike histomorfometrijskih parametara (promjer dlaka, debljina folikula dlake i njihove međusobne udaljenosti) između terminalnih dlaka kože vlasišta i velus dlaka prednje trbušne stijenke. USTROJ STUDIJE: Uzorci kože analizirani su kvalitativno pomoću svjetlosnog mikroskopa i...
Histomorfološka analiza tkiva bubrega u miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom Tff3
Histomorfološka analiza tkiva bubrega u miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom Tff3
Martina Firić
CILJEVI ISTRAŽIVANJA. Ciljevi ovog istraživanja bili su uspoređivanje površine presjeka glomerula, kao i uspoređivanje promjera kanalića, visine epitela i promjera lumena kanalića kod miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom Tff3 te ispitivanje postojanja razlika u navedenim parametrima između tih dviju skupina miševa. USTROJ STUDIJE. Istraživanje je provedeno kao presječna studija u kojoj su korišteni uzorci mišjih bubrega iz arhive Zavoda za histologiju i...
Histomorfološka analiza tkiva bubrega u miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom Tff3 kojima je induciran stres endoplazmatske mrežice
Histomorfološka analiza tkiva bubrega u miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom Tff3 kojima je induciran stres endoplazmatske mrežice
Điljferije Aliti
CILJEVI ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog istraživanja uspoređivanje je različitih morfoloških karakteristika bubrežnog tkiva između miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom Tff3 kojima je induciran stres endoplazmatske mrežice. USTROJ STUDIJE: Istraživanje je provedeno kao presječna studija u kojoj su se koristili uzorci mišjih bubrega iz arhiva Zavoda za histologiju i embriologiju. MATERIJAL I METODE: Za istraživanje su korišteni histološki preparati bubrega miševa divljeg...
Hormonski disbalans kao uzrok neplodnosti muškaraca
Hormonski disbalans kao uzrok neplodnosti muškaraca
Josip Hanulak
Cilj istraživanja: Istražiti razine hormona ispitanika i njihov utjecaj na mušku neplodnost te provjeriti postoji li korelacija između razina hormona i razina parametara spermiograma. Nacrt studije: presječna studija. Ispitanici i metode: Ispitanici su muškaraci obrađivani pod dijagnozom muške neplodnosti na Zavodu za urologiju KBC-a Osijek u 2017. godini. Podatci o ispitanicima prikupljeni su u travnju 2018. godine iz povijesti bolesti ispitanika. Hormoni obrađeni u istraživanju...

Pages