Pages

Ekonomsko nasilje nad ženama s područja Osječko-baranjske županije
Ekonomsko nasilje nad ženama s područja Osječko-baranjske županije
Ana Martan
Cilj istraživanja: Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi prevalenciju i oblik ekonomskog nasilja nad ženama s područja Osječko-baranjske županije te odrediti sociodemografska obilježja žena koje su bile, odnosno žena koje nisu bile izložene ekonomskom nasilju.Nacrt istraživanja: Presječno istraživanje.Ispitanici i metode: U istraživanje su bile uključene žene starije od 18 godina s područja Osječko-baranjske županije koje su dobrovoljno i samostalno ispunjavale...
Ekspresija enzima za popravak DNA (MLH1, MSH2, MSH6, PMS6)  u kolorektalnom karcinomu.
Ekspresija enzima za popravak DNA (MLH1, MSH2, MSH6, PMS6) u kolorektalnom karcinomu.
Eva Mesić
Cilj istraživanja: Cilj je studije ispitati postoji li povezanost ekspresije proteina za popravak DNA s različitim vrstama i karakteristikama kolorektalnog karcinoma. Materijali i metode: Analizirani su podatci 45 novodijagnosticiranih kolorektalnih karcinoma s imunohistokemijski ispitanom ekspresijom proteina za popravak DNA s Odjela za patologiju i citologiju OŽB Vinkovci, u razdoblju od lipnja 2015. godine do svibnja 2016. godine. Rezultati: Od 45 nalaza biopsija, 27 je muškaraca (60...
Ekspresija interneurona u striatumu genetički izmijenjenog miša B4Galnt1
Ekspresija interneurona u striatumu genetički izmijenjenog miša B4Galnt1
Mihaela Ilijašević
Uvod: Živčani sustav ljudi građen je od neurona koji tvore neuronske krugove u kojima sudjeluju i interneuroni. Oni omogućuju komunikaciju između središnjega živčanog sustava (SŽS) i motoričkih ili osjetilnih neurona te eksprimiraju proteine koji vežu kalcij kao što su parvalbumin, kalbindin te kalretinin. Gangliozidi su glikosfingolipidi koji se nalaze u svim tkivima, ali ih ponajviše ima u mozgu. Stupaju u interakcije sa receptorima s ciljem reguliranja proliferacije, apoptoze...
Ekspresija kompleksnih gangliozida prije i nakon procesa mijelinizacije u mozgu genetički izmijenjenog miša St8sia1
Ekspresija kompleksnih gangliozida prije i nakon procesa mijelinizacije u mozgu genetički izmijenjenog miša St8sia1
Tea Markulak
Uvod: Mijelinska membrana, koja u svojem sastavu sadrži glikolipide i kolesterol te specifične proteine MAG, MBP i CNPazu, omatanjem oko aksona sudjeluje u boljoj provodljivosti signala u živčanom tkivu. Na mijelinskoj membrani nalazimo lipidne splavi, manje fluidne dijelove membrane koji sudjeljuju u procesima vezanim uz rast i razvoj neurona te stvaranje mijelina. Ciljevi: Odrediti ekspresiju kompleksnih gangliozida i markera mijelina u mozgu genetički izmijenjenog miša St8sia1 s...
Ekspresija markera upale u masnom tkivu mužjaka Sprague Dawley štakora nakon kroničnog stresa
Ekspresija markera upale u masnom tkivu mužjaka Sprague Dawley štakora nakon kroničnog stresa
Ivana Kovač
Ciljevi istraživanja: pokazati razlike u veličini adipocita i pojavi upale u masnom tkivu mladih i starih ženki štakora nakon izlaganja lažnom i pravom kroničnom stresu. Nacrt studije: studija je provedena kao istraživanje parova. Materijali i metode: u studiju je bilo uključeno 40 ženki Sprague Dawley štakora (10 po skupini) koje su u dobi od 3,5 mjeseci ili 14,5 mjeseci izložene lažnom ili pravom kroničnom stresu u trajanju od 3 ciklusa po 10 dana. Fiksirano tkivo se...
Ekspresija mikroRNA u T limfocitima oboljelih od Hashimotove bolesti
Ekspresija mikroRNA u T limfocitima oboljelih od Hashimotove bolesti
Iris Štrbat
Uvod: Hashimotova je bolest kronična autoimuna bolest koju obilježava pojava autoreaktivnih limfocita i antitireoidnih protutijela koji združenim djelovanjem uzrokuju postupno oštećenje štitnjače. Znatan udio limfocitnog infiltrata u štitnjači čine CD4+ i CD8+ T-limfociti, čiji se razvoj, diferencijacija i funkcija nalaze pod kontrolom malih nekodirajućih microRNA molekula, hsa-let7a, hsa-miR-20a, hsa-miR-106a i hsa-miR-301a. Cilj istraživanja: Ispitati transkripcijske profile...
Ekspresija proteina signalnog puta Hedgehog u humanim posteljicama
Ekspresija proteina signalnog puta Hedgehog u humanim posteljicama
Lea Kottek
. Cilj istraživanja Cilj ovog rada bio je istražiti ekspresiju ključnih proteina Hedgehog signalnog puta, PTCH1 i GLI3, koji su važni regulatori rasta i razvoja ploda. Njihova ekspresija uspoređivana je u posteljicama sa zastojem u rastu ploda (IUGR) i u terminskim posteljicama zdravih trudnoća. 8.2. Nacrt studije Preparati su pripremljeni primjenom klasične histološke tehnike, nakon koje je slijedilo imunohistokemijsko bojenje. Proteini PTCH1 i GLI3 obilježeni su anti-PTCH1 i...
Emocionalna intelgencija medicinskih sestara i uspješnost u komunikaciji
Emocionalna intelgencija medicinskih sestara i uspješnost u komunikaciji
Marija Mikić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je procijeniti razinu emocionalne inteligencije medicinskih sestara/tehničara zaposlenih u KBC-u Osijek te načine i uspješnost svakodnevne komunikacije. Također, cilj je utvrditi postoje li značajne razlike među ispitanicima u odnosu na dob, spol, razinu obrazovanja te duljinu radnog staža. Ustroj studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanici u ovom istraživanju su medicinske sestre i tehničari zaposleni u KBC-u...
Epidemiologija akutne ozljede bubrega u kritičnih bolesnika
Epidemiologija akutne ozljede bubrega u kritičnih bolesnika
Vedrana Nikić
Cilj istraživanja: Utvrditi učestalost akutne ozljede bubrega (AOB) u bolesnika hospitaliziranih u jedinici intenzivnog liječenja (JIL), utvrditi čimbenike rizika odgovorne za nastanak poremećaja bubrežne funkcije te utvrditi stupanj AOB i u kojoj mjeri oštećenje bubrežne funkcije utječe na ishod liječenja. Nacrt studije: Retrospektivna studija. Ispitanici i metode: Ispitanici su bolesnici hospitalizirani na JIL-u Klinike za anesteziologiju i intenzivnu medicinu KBC-a Osijek od...
Epidemiologija infekcija višestruko rezistentnim bakterijama u jedinici intenzivnog liječenja
Epidemiologija infekcija višestruko rezistentnim bakterijama u jedinici intenzivnog liječenja
Ivana Stanušić
Cilj istraživanja: Cilj je rada utvrditi učestalost i epidemiološka obilježja infekcija uzrokovanih rezistentnim mikroorganizmima te ispitati moguće čimbenike rizika odgovorne za kolonizaciju i pojavu infekcija tim uzročnicima. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 185 ispitanika liječenih u JIL-u Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu tijekom 2016. i 2017. godine u kojih je bila potvrđena kolonizacija...
Epidemiološke i kliničke značajke i liječenje karcinoma grkljana u općoj bolnici "dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu
Epidemiološke i kliničke značajke i liječenje karcinoma grkljana u općoj bolnici "dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu
Zvonimir Bosnić
CILJ ISTRAŽIVANJA. Cilj ove studije je utvrditi i usporediti ispitanike s obzirom na epidemiološke i kliničke karakteristike, modalitete liječenja te ishode bolesti s obzirom na stadij proširenosti i modalitete nakon 5 godina. USTROJ STUDIJE. Retrospektivna studija. ISPITANICI I METODE. U istraživanje je uključeno 46 bolesnika s planocelularnim karcinomom grkljana, liječena u periodu od 2005. do 2010. godine na Odjelu za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, OB "Dr. Josip...
Epidemiološke karakteristike kronične HCV infekcije u Osječko-baranjskoj županije
Epidemiološke karakteristike kronične HCV infekcije u Osječko-baranjskoj županije
Dajana Kopjar
Uvod: Virus HCV-a otkriven je 1989. godine kao glavni uzročnik 90 % poslijetransfuzijskih slučajeva hepatitisa. Prema navodima Svjetske zdravstvene organizacije infekcija HCV-a globalni je problem. Svake se godine u Hrvatskoj prijavi oko 200 000 slučajeva akutnih i kroničnih oblika infekcije HCV-a. Hrvatska se ubraja u zemlje niske prevalencije infekcije HCV-a. Ciljevi: 1. Ispitati učestalost HCV infekcije u Osječko-baranjskoj županiji, 2. Ispitati učestalost genotipova HCV-a svim...

Pages