Pages

Analiza opstrukcije gornjih dišnih putova kod bolesnika s OSA fiberendoskopijom u farmakološki induciranom snu (DISE-drug induced sleep endoscopy)
Analiza opstrukcije gornjih dišnih putova kod bolesnika s OSA fiberendoskopijom u farmakološki induciranom snu (DISE-drug induced sleep endoscopy)
Jasmin Pavlović
Ciljevi istraživanja: Ispitati lokalizacije, stupnjeve i oblike opstrukcije OSA-e u gornjem dišnom sustavu putem DISE prema VOTE klasifikaciji i njihovu povezanost s težinom bolesti koja je izražena AHI-em. Nacrt studije: Presječna studija Materijal i metode: Analizirani su zapisi iz medicinske dokumentacije,zapisi i video snimke 30 DISE u poziciji ležanja pacijenta na leđima da bih utvrdio mjesta i stupanj opstrukcije gornjega dišnoga sustava po VOTE klasifikaciji zbog kojih...
Analiza perifernih CD3+CD4+ limfocita T u oboljelih od vulgarne psorijaze.
Analiza perifernih CD3+CD4+ limfocita T u oboljelih od vulgarne psorijaze.
Paula Herek
Uvod: Psorijaza je kronična, imunološki posredovana upalna bolest kože koju obilježava razvoj ljuskavih plakova, poglavito na tjemenu, laktovima, koljenima i lumbalnom dijelu leđa. Bolest se javlja kao posljedica upalom inducirane hiperproliferacije keratinocita u epitelnom sloju kože i napreduje slijedom tkivne infiltracije imunosnih stanica u dermalnim slojevima. Važnu ulogu u inicijaciji i progresiji psorijaze imaju stanice adaptivnog imunološkog odgovora, posebice...
Analiza poremećaja i dijagnostičkih odrednica na bolničkome liječenju na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju u razdoblju od 1988. do 2018. godine
Analiza poremećaja i dijagnostičkih odrednica na bolničkome liječenju na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju u razdoblju od 1988. do 2018. godine
Mladen Vuković
Analiza poremećaja i dijagnostičkih odrednica na bolničkom liječenju na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju u razdoblju od 1988. do 2018. godine Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je ispitati razlike u pojavnosti mentalnih poremećaja na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju u zadnjih 30 godina, odnosno u razdoblju od 1988. do 2018. godine, s obzirom na spol i vremenske razmake od po 10 godina. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječna studija....
Analiza prisutnosti TFF3 proteina u tumorima kože
Analiza prisutnosti TFF3 proteina u tumorima kože
Maja Banović
CILJ ISTRAŽIVANJA. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi postoji li izražaj TFF3 proteina u primarnim tumorima kože, postoje li značajne razlike u izražaju TFF3 proteina u zdravoj koži i tumorski promijenjenoj koži te postoje li značajne razlike između različitih vrsta tumora kože. USTROJ STUDIJE. Uzorci su imunohistokemijski obojeni, histomorfološki analizirani svjetlosnim mikroskopom (kvalitativno) i semikvantitivno je analizirana jačina signala brojanjem TFF3 pozitivnih...
Analiza propisivanja psihofarmaka na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriji u razdoblju od 1.1. 2018. do 31.12. 2018. godine u bolničkom odjelu
Analiza propisivanja psihofarmaka na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriji u razdoblju od 1.1. 2018. do 31.12. 2018. godine u bolničkom odjelu
Barbara Pejčić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ispitati postoje li razlike u propisivanju psihofarmaka na Zavodu za djeĉju i adolescentnu psihijatriju u razdoblju od 1. 1. 2018. do 31. 12. 2018. godine s obzirom na dijagnozu, dob i spol. NACRT ISTRAŽIVANJA: Presjeĉno istraţivanje. ISPITANICI I POSTUPCI: Istraţivanje je provedeno na Zavodu za djeĉju i adolescentnu psihijatriju Kliniĉkog bolniĉkog centra Osijek (KBCO). Prikupljeni su podaci 97 pacijenata. Medijan dobi svih pacijenata iznosio je 14 godina u...
Analiza ranih rezultata liječenja lunatomalacije osteotomijom skraćenja palčane kosti
Analiza ranih rezultata liječenja lunatomalacije osteotomijom skraćenja palčane kosti
Bernard Kružić
Cilj istraživanja: Cilj je rada usporedbom kliničke slike prije i nakon operativnog zahvata ispitati uspješnost korekcijske osteotomije palčane kosti pri liječenju avaskularne nekroze polumjesečaste kosti. Uspješnost će se definirati povećanjem pokretljivosti te smanjenjem intenziteta bolova u ručnom zglobu u mirovanju i prilikom aktivnosti. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao retrospektivno-prospektivna studija. Uključeno je 17 pacijenata, od toga 10 žena i 7...
Analiza razine ekspresije proteina GAPDH, Akt i p53 u stanicama izloženim N-sulfonilureama metodom Western blot
Analiza razine ekspresije proteina GAPDH, Akt i p53 u stanicama izloženim N-sulfonilureama metodom Western blot
Juraj Kirchofer
Uvod : Tumorske bolesti, kao vodeći uzrok smrtnosti u svijetu, nameću potrebu za pronalaskom učinkovite antitumorske terapije. Većina antitumorskih lijekova nije ciljno specifična te napadaju i zdrave stanice. Novosintetizirani spojevi N-sulfoniluree koji su korišteni u ovom istraživanju pripadaju grupi antimetabolita koji postižu ciljnu specifičnost kroz interakciju s prirodnim metabolitima. Cilj istraživanja bio je odrediti moguće promjene ekspresije p53, Akt i GAPDH proteina u...
Analiza rizičnih čimbenika za nastanak koronarne bolest
Analiza rizičnih čimbenika za nastanak koronarne bolest
Davor Tolić
Ciljevi istraživanja: Utvrditi rizične čimbenike za nastanak koronarne bolesti, usporediti pojavu rizičnih čimbenika s obzirom na dob i spol i utvrditi pojavnost svakog rizičnog čimbenika kod koronarnog i nekoronarnog bolesnika. Nacrt studije: Retrospektivna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 636 ispitanika oba spola u dobi od manje od 39 godina do 80 i više godina koji su liječeni na Odjelu za kardiokirurgiju KBC-a Osijek u razdoblju od 1. 1. 2015. do...
Anemija i upalne bolesti crijeva
Anemija i upalne bolesti crijeva
Božidar Stojanac
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi učestalost i vrstu anemije u odraslih osoba oboljelih od upalnih bolesti crijeva s područja istočne Hrvatske te utvrditi postoji li povezanost između pojavnosti anemije te vrijednosti C-reaktivnog proteina u krvi oboljelih kao neizravnog pokazatelja aktivnosti upale. Ispitanici i metode: Provedeno istraživanje ustrojeno je po načelu cross-sectional studije odnosno kao tipična metoda istraživanja presjeka ili prevalencije....
Antibakterijska aktivnost 5-nitro-8-hydroxyquinolina protiv multirezistentih gram-negativnih bakterija
Antibakterijska aktivnost 5-nitro-8-hydroxyquinolina protiv multirezistentih gram-negativnih bakterija
Vlatka Stojačić
Cilj istraživanja: Svrha ovoga istraživanja bila je testirati osjetljivost kliničkih rezultata multirezistentnih bakterija: Escherichia coli ESBL soj, Klebsiella pneumonia ESBL soj i Pseudomonas aeruginosa na 5-nitro-8-hydroxyquinolin disk-difuzijskom metodom, interpretirati rezultate osjetljivosti i usporediti osjetljivost između bakterijskih vrsta. Materijali i metode: U istraživanju je korišteno 50 gram-negativnih izolata tri bakterijske vrste: E. coli, K. pneumoniae i P....
Antibakterijska aktivnost novosintetiziranih amidinobenzimidazolnih i kumarinskih spojeva
Antibakterijska aktivnost novosintetiziranih amidinobenzimidazolnih i kumarinskih spojeva
Vlatka Stojačić
Cilj istraživanja: Svrha istraživanja bila je testirati osjetljivost multirezistentnih bakterija (Staphylococcus aureus ATCC (25923), meticilin – rezistentan S. aureus MRSA (11710), Escherichia coli ATCC (25922), Acinetobacter baumannii ATCC (19606), Acinetobacter baumannii (9768), Escherichia coli ESBL (26001)) na novosintetizirane amidinobenzimidazolne i kumarinske spojeve mikrodilucijskom metodom, interpretirati rezultate osjetljivosti i usporediti osjetljivost između bakterijskih...
Antimikrobna rezistencija i sposobnost stvaranja biofilma kliničkih izolata Acinetobacter baumannii
Antimikrobna rezistencija i sposobnost stvaranja biofilma kliničkih izolata Acinetobacter baumannii
Valentina Živković
Cilj istraživanja: Ciljevi ovog istraživanja bili su ispitati sposobnost stvaranja biofilma kod kliničkih izolata Acinetobacter baumannii u in vitro uvjetima, zatim ispitati njihovu antimikrobnu rezistenciju mikrodilucijskom metodom te dokazati povezanost između osjtljivosti izolata A. baumannii na antibiotike i njihove sposobnosti stvaranja biofilma. Materijali i metode: U ovom istraživanju korišteno je 47 kliničkih izolata A. baumannii prikupljenih u razdoblju 2007.-2019. i...

Pages