Pages

Antioksidativni učinak novosintetiziranih derivata ferocena
Antioksidativni učinak novosintetiziranih derivata ferocena
Iva Martinović
Uvod: Derivati ferocena potencijalno mogu imati veliku antioksidativnu aktivnost koja se mjeri DPPH metodom te bi se mogli koristiti u liječenju bolesti uzrokovanih ROS-om. Cilj: Ispitati antioksidativni potencijal derivata ferocena, utvrditi povezanost između strukture i antioksidativnog potencijala derivata ferocena te definirati supstanciju koja ima najveći antioksidativni potencijal. Materijali i metode: 18 derivata ferocena ispitivanih pomoću DPPH metode koja određuje...
Antiproliferativni učinak derivata benzimidazola na stanice koje rastu u 2D i 3D kulturi
Antiproliferativni učinak derivata benzimidazola na stanice koje rastu u 2D i 3D kulturi
Elena Bartulica
Uvod: Karcinom dojke predstavlja vodeći uzrok smrtnosti od raka kod žena diljem svijeta. Kontinuirano se provode istraživanja na novim modelima, poput 3D staničnih sustava, sa svrhom razvijanja učinkovitijih antitumorskih lijekova. Neki od njih su i benzimidazoli, čija je jezgra dio mnogih terapeutskih agensa, a mehanizam djelovanja usmjeren je izravno na tumorske stanice, pa pogoduju daljnjim istraživanjima kao potencijalni citostatici. Ciljevi: Ispitati razlikuje li se...
Antiproliferativni učinak novih N-9 sulfonilurea na stanicama koje rastu u 2D i 3D kulturi
Antiproliferativni učinak novih N-9 sulfonilurea na stanicama koje rastu u 2D i 3D kulturi
Nikolina Jakuš
Uvod: Vodeći uzrok smrtnosti u svijetu čine tumorske bolesti koje nastaju kao posljedica zagađenja okoliša i starenja svjetske populacije. Velika je potreba za pronalaskom učinkovitih antitumorskih lijekova. Modificirani nukleozidi i baze nukleinskih kiselina predmet su mnogih istraživanja radi njihove potencijalne antitumorske i antivirusne aktivnosti. Cilj istraživanja: Odrediti razlikuje li se antiproliferativni potencijal derivata N-9 sulfonil urea na rast normalnih i tumorskih...
Arterijska hipertenzija u bolesnika s akutnim moždanim udarom
Arterijska hipertenzija u bolesnika s akutnim moždanim udarom
Valentina Lučić
Cilj istraživanja. Utvrditi učestalost i karakteristike arterijske hipertenzije kod bolesnika s akutnim moždanim udarom te povezanost arterijske hipertenzije s različitim podtipovima moždanog udara. Nacrt studije. Studija je bila presječna studija, podjela bolesnika po TOAST, MKB-10 i Oxford klasifikaciji prema nalazu medicinske dokumentacije (povijesti bolesti). Ispitanici i metode. Istraživanje je obuhvatilo 120 pacijenata liječenih od akutnog moždanog udara (ishemijski,...
Arterijska hipertenzija u bolesnika s bubrežnim presatkom
Arterijska hipertenzija u bolesnika s bubrežnim presatkom
Lora Jerković
Cilj istraživanja: Prikazati učestalost hipertenzije kod bolesnika s bubrežnim presatkom, ispitati postoji li povezanost duljine liječenja hemodijalizom i korištenja imunosupresivne terapije s pojavom hipertenzije te postoji li povezanost parametara centralne i periferne hemodinamike s pojavom hipertenzije. Nacrt studije: Presječna studija Ispitanici i metode: Uključeno je 53 bolesnika koji su dolazili na redovne kontrole nakon transplantacije bubrega na Zavod za nefrologiju u...
Atipične glandularne stanice u PAPA razmazu
Atipične glandularne stanice u PAPA razmazu
Ana-Marija Popović
Cilj istraživanja: Prikazati udio pojedinih AGC podskupina u konvencionalnom VCE razmazu te usporedbom s patohistološkim nalazom odrediti dijagnostičku vrijednost citologije abnormalnih glandularnih stanica. Ustroj studije: Retrospektivna presječna studija. Materijali i metode: Istraživanje je obuhvatilo 76 ispitanica čiji su VCE razmazi pregledani u Kliničkom zavodu za kliničku citologiju KBC Osijek od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2015. godine, a kojima je nalaz atipičnih...
Benzodijazepini u liječenju psihijatrijskih bolesnika.
Benzodijazepini u liječenju psihijatrijskih bolesnika.
Marina Baltić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj je ovoga rada bio utvrditi proširenost primjene, dugotrajnost i najčešće doze benzodijazepina kod pacijenata s dijagnozama shizofrenije, depresije i PTSP-a. NACRT STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: Ispitanici su bili svi bolesnici pod medicinskim dijagnozama shizofrenije, depresije i PTSP-a koji su minimalno unazad 3 godine liječeni, a koji su tijekom prošle godine hospitalizirani na Zavodu za integrativnu psihijatriju Klinike za psihijatriju...
Bioimpendancija i razina serumskog N-terminalnog pro-B-tip natriuretskog peptida(NT-proBNP) u određivanju suhe tjelesne mase i kronične upale u bolesnika na kroničnom programu hemodijalize
Bioimpendancija i razina serumskog N-terminalnog pro-B-tip natriuretskog peptida(NT-proBNP) u određivanju suhe tjelesne mase i kronične upale u bolesnika na kroničnom programu hemodijalize
Marin Šamija
Cilj istraživanja: Osnovni cilj ovog istraživanja bio je ispitati postojanje povezanosti između serumske razine NT-proBNP s bioimpendancijskom procjenom viška tjelesne vode i njihov odnos s upalnim indeksom mjerenog omjerom CRP i serumskog albumina (Glasgow prognostički indeks, GPI). Nacrt studije: Istraživanje je presječna studija. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 30 bolesnika sa završnim stadijem kronične bubrežne bolesti na kroničnom programu hemodijalize. Za...
Biokemijska identifikacija Campylobactera kao uzročnika gastroenterokolitisa među stanovništvom Osječko-baranjske županije
Biokemijska identifikacija Campylobactera kao uzročnika gastroenterokolitisa među stanovništvom Osječko-baranjske županije
Maja Jeršek
Pozadina istraživanja: Kampilobakterioza predstavlja važan javno zdravstveni problem. U Hrvatskoj se bilježi kontinuirani porast broja pozitivnih slučajeva kampilobaktrioze. Cilj istraživanja: Utvrditi učestalost kampilobakterioze među stanovništvom Osječko-baranjske županije, sezonsku raspodjelu obolijevanja od te bolesti, od 1. 4. 2013. do 31. 3. 2014. godine. Ustroj istraživanja: Prospektivno kohortno epidemiološko istraživanje Ispitanici i metode: Analizirani su uzorci...
Broj trombocita kao prognostički čimbenik u bolesnika s metastatskim karcinomom debelog crijeva
Broj trombocita kao prognostički čimbenik u bolesnika s metastatskim karcinomom debelog crijeva
Dijana Varganović
Uvod: Trombocitoza je prognostički čimbenik kod mnogih karcinoma, tako i kod karcinoma debelog crijeva. Poznato je da nakon operativnog zahvata karcinoma broj trombocita pada, te korelira s vremenom do progresije bolesti i s ukupnim preživljenjem. Porast broja trombocita je jedan od prvih, nespecifičnih znakova progresije maligne bolesti. Cilj: Cilj našeg istraživanja je odrediti utjecaj broja trombocita na preživljenje do progresije bolesti, te na ukupno preživljenje kod bolesnika...
Bubrežni fenotip kemijski induciranog modela miša za Gaucherovu bolest
Bubrežni fenotip kemijski induciranog modela miša za Gaucherovu bolest
Karla Kegalj
Ciljevi istraživanja: Klasičnim histološkim bojenjima prikazati morfologiju bubrega miševa s inhibiranom razgradnjom GlcCera-a u odnosu na miševe divljeg tipa. Protutijelima na gangliozide prikazati raspodjelu gangliozida u tkivu bubrega Gaucher modela (GM) i divljeg tipa (WT). Protutijelima na flotiline vizualizirati lipidne splavi, a tranferinskim protutijelima vizualizirati ne-splavi u GM i WT. Protutijelima na akvaporine (aqp1, aqp2, mSglt1, mSglt2) odrediti položaj akvaporina u...
Bubrežni fenotip miša s isključenim genom B4Galnt1
Bubrežni fenotip miša s isključenim genom B4Galnt1
Marija Anđić
Ciljevi istraživanja: Hemalaun-eozin bojenjem prikazati morfologiju bubrega B4Galnt1-KO i WT miševa starosti 5 dana, 2 tjedna i 1 mjesec, izmjeriti koncentraciju proteina u urinu KO i WT miševa starosti 1 mjesec, prikazati raspodjelu GM3, GM1, GD1b, GT1b i GD1a gangliozida protutijelima na gangliozide u kori i srži bubrega KO miševa starosti 5 dana, 2 tjedna i 1 mjesec, protutijelima na flotilin-1 i transferinski receptor prikazati raspodjelu markera lipidnih splavi i ne-splavi prema...

Pages