Pages

Citološka analiza iscjetka iz dojke u desetogodišnjem razdoblju
Citološka analiza iscjetka iz dojke u desetogodišnjem razdoblju
Ana Bandjak
CILJ ISTRAŽIVANJA: Odrediti makroskopski izgled iscjetka, stanične elemente u iscjetku, udio citoloških dijagnoza, povezanost boje iscjetka s patohistološkom dijagnozom, usporediti citološki i patohistološki nalaz te odrediti dijagnostičku vrijednost citologije iscjetka iz dojke. USTROJ STUDIJE: Retrospektivna studija. MATERIJAL I METODE: U istraživanje je uključeno 4576 pacijentica s jednostranim ili obostranim iscjetkom iz dojke. Razmazi su bojeni metodom po May-Grünwald-Giemsi....
Citološka dijagnostika alergijskog rinitisa
Citološka dijagnostika alergijskog rinitisa
Tanja Šimleša
CILJ ISTRAŽIVANJA: Odrediti primjerenost uzorka za citološku analizu, usporediti kvalitetu bojenja standardnom May-Grünwald-Giemsa metodom te modificiranom metodom po Giemsi s fosfatnim puferom po Weiseu te odrediti udio eozinofila unutar populacije granulocita. USTROJ STUDIJE: Presječno istraživanje. MATERIJALI I METODE: Istraživanjem je obuhvaćeno 30 ispitanika kojima su u obrisku nosne sluznice pronađeni eozinofilni granulociti. Citološki su uzorci uzeti iz obiju nosnica,...
Citološka dijagnostika tekućih uzoraka
Citološka dijagnostika tekućih uzoraka
Maja Maričić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog rada pregledno je prikazati metode prikupljanja i obrade uzoraka te mogućnosti citodijagnostike tekućih uzoraka. MATERIJALI I METODE: Literatura je pretraživana prema temi i predmetu istraživanja, autorima i časopisu. Ciljana pretraga provedena je na bazama MEDLINE/PubMed, Science Direct, Google pretraživaču i putem znanstvenih članaka. Literaturni pregled obuhvaća razdoblje do 2020. godine i oslanja se na javnodostupne baze. Pri proučavanju...
Citološka subtipizacija karcinoma pluća nemalih stanica
Citološka subtipizacija karcinoma pluća nemalih stanica
Ana Bandjak
CILJ ISTRAŽIVANJA: Odrediti učestalost pojedinih citoloških tipova karcinoma pluća, utvrditi postoji li razlika između citoloških tipova karcinoma pluća nemalih stanica s obzirom na spol i dob pacijenta, utvrditi imunocitokemijska bojenja korištena u citološkoj subtipizaciji karcinoma pluća nemalih stanica, odrediti podudarnost citologije karcinoma pluća nemalih stanica usporedbom s patohistološkim nalazom iste promjene. USTROJ STUDIJE: presječno istraživanje. MATERIJAL I...
Citološki nalazi kod patohistološki dokazanih neinvazivnih karcinoma prijelaznog epitela visokog stupnja
Citološki nalazi kod patohistološki dokazanih neinvazivnih karcinoma prijelaznog epitela visokog stupnja
Antonija Vrbanić
CILJ ISTRAŽIVANJA. Ispitati povezanost citološke i patohistološke dijagnoze kod ispitanika s patohistološki dokazanim neinvazivnim karcinomom prijelaznog epitela visokog stupnja. Odrediti udio citološki točno dijagnosticiranih neinvazivnih papilarnih karcinoma prijelaznog epitela visokog stupnja i ravnih lezija te udio lažno negativnih citoloških dijagnoza. USTROJ STUDIJE. Retrospektivna poredbena studija. ISPITANICI I METODE. Studijom je obuhvaćeno 64 ispitanika kojima je od 2006....
Citotoksičnost derivata benzimidazola na stanice koje rastu u 2D i 3D kulturi
Citotoksičnost derivata benzimidazola na stanice koje rastu u 2D i 3D kulturi
Filip Pendić
Uvod: Benzimidazol je heterociklički aromatski organski spoj koji nastaje spajanjem benzena i imidazola. Zbog svoje strukture nalikuje biomolekulama koje normalno sudjeluju u staničnim procesima te pokazuje sposobnost vezanja za dvolančanu DNK. Dodavanjem različitih bioaktivnih skupina na osnovu molekule, povećavaju se farmakološka svojstva takvih molekula. Zbog toga su uzeti kao osnova za razvoj novih molekula sa protutumorskim djelovanjem. Cilj: Cilj istraživanja jest ispitati...
Citotoksičnost derivata kinazolinona na stanice koje rastu u 2D i 3D kulturi
Citotoksičnost derivata kinazolinona na stanice koje rastu u 2D i 3D kulturi
Antonio Periš
Uvod: Dušikom bogati heterociklički spojevi, kinazolinoni,, su ubikvitarne farmakološke jedinice zastupljene u raznim bioaktivnim prirodnim i novosintetiziranim kemijskim spojevima. Stabilnost kinazolinonske jezgre te jednostavna sinteza strukturalno i funkcionalno različitih derivata utjecali su na njihovu važnost kao protutumorskih lijekova. Ciljevi istraživanja: Odrediti razlikuje li se citotoksični učinak novih derivata kinazolinona na normalnim i tumorskim stanicama u uvjetima...
Depresija i tjelesne bolesti
Depresija i tjelesne bolesti
Ana Tataj
Cilj istraživanja: Utvrditi kolika je učestalost tjelesnih bolesti kod oboljelih od depresije te utvrditi međuodnos depresije i tjelesnih bolesti, kao i procijeniti jesu li promatrane bolesti neovisni čimbenici rizika za depresiju i obrnuto. Naposljetku, utvrditi značaj povezanosti depresije i tjelesnog poremećaja za ishode liječenja. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: Ispitanici uključeni u istraživanje bolesnice su i bolesnici oboljeli od depresije u dobi 20...
Depresivni poremećaj kod osoba starije životne dobi
Depresivni poremećaj kod osoba starije životne dobi
Iva Bošnjak
Cilj istraživanja: 1. Utvrditi učestalost pojave depresivnog poremećaja kod osoba starije životne dobi ovisno o načinu življenja (Dom za starije i nemoćne osobe ili obitelj) prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB X) i "Gerijatrijskoj skali depresije" (8,14). 2. Utvrditi stupanj depresivnog poremećaja kod osoba starije životne dobi koji žive u krugu svoje obitelji i osoba koji su smješteni u dom za starije i nemoćne osobe. Ispitanici i metode: U istraživanje se...
Detekcija Actinomyces infekcija u VCE obriscima
Detekcija Actinomyces infekcija u VCE obriscima
Anamarija Mesarić
CILJ ISTRAŽIVANJA. Ispitati udio VCE razmaza pozitivnih na Actinomyces u desetogodišnjem razdoblju, ispitati povezanost VCE razmaza pozitivnih na Actinomyces s korištenjem IUD-a, sa znacima upale na stanicama, s povećanim brojem neutrofilnih granulocita u odnosu na ostale uzročnike detektabilne Papa testom te s Trichomonas vaginalis koinfekcijom. USTROJ STUDIJE. Retrospektivna presječna poredbena studija. ISPITANICI I METODE. Istraživanjem je obuhvaćeno 561 318 ispitanica kojima je...
Diferencijacija stromalnih tumora gastrointestinalnog trakta imunohistokemijskim bojanjem.
Diferencijacija stromalnih tumora gastrointestinalnog trakta imunohistokemijskim bojanjem.
Lorena Katuša
CILJ ISTRAŽIVANJA: Utvrditi broj dijagnosticiranih gastrointestinalnih stromalnih tumora u desetogodišnjem razdoblju, te učestalost prema biološkom ponašanju i lokalizaciji. USTROJ STUDIJE: Retrospektivna studija. MATERIJALI I METODE: Izvršila se analiza postojeće medicinske dokumentacije Kliničkog zavoda za patologiju i sudsku medicinu dijagnosticiranih gastrointestinalnih stromalnih tumora u KBC-u Osijek. Uzorci su bojani standardnim hematoksilin-eozin bojenjem i...
Dijabetes melitus tip II u bolnički liječenih psihijatrijskih bolesnika
Dijabetes melitus tip II u bolnički liječenih psihijatrijskih bolesnika
Ela Pejić
Cilj istraživanja. Cilj istraživanja je bio utvrditi učestalost dijabetesa melitusa tipa II među oboljelima od duševnih poremećaja (shizofrenija i shizofreniji slični poremećaji, afektivni poremećaji, anksiozni poremećaji, bolesti ovisnosti), utvrditi povezanost dijabetesa i tjelesne težine oboljelih, povezanost vrste psihofarmaka i dijabetesa, povezanost trajanja duševnog poremećaja i dijabetesa te povezanost dijabetesa u psihijatrijskih bolesnika s podatcima o dijabetesu među...

Pages